વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Ops Monitor (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૩:૦૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૦૭,૬૧૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૭
  • વૈશ્વિક જૂથ WMF Ops Monitoring
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૭,૬૧૭extendedconfirmed, ipblock-exempt
en.wikibooks.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૦૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૩:૦૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)
meta.wikimedia.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૩:૧૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)