વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: PSaxena (WMF)
  • નોંધેલ: ૧૬:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮ (૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૯૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૨
  • વૈશ્વિક જૂથ કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૪:૨૯, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૮ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૫:૪૯, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૧:૪૩, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
cs.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૯
en.wikibooks.org૧૫:૨૭, ૨૩ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૫:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૬:૨૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૮:૦૮, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૮:૦૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૫:૧૫, ૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૯:૦૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૫:૧૮, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૫:૧૯, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૭:૫૨, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૭:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૫:૪૯, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૨:૫૬, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૪:૨૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૫:૦૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૬:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૬:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)૧૯autopatrolled
mr.wikipedia.org૦૪:૫૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૫:૫૮, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૫:૧૯, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૮:૧૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૧૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૦૮:૨૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૬:૦૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૬:૨૫, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૬:૦૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૮:૨૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૨:૪૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૩:૦૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)