વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Petrb
  • નોંધેલ: ૦૯:૪૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૩,૪૯૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૮
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
als.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૯:૫૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૦filemover, patroller, rollbacker
cs.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૫autopatrolled
cs.wikibooks.org૧૩:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૮:૧૭, ૧૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૧:૨૭, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૮:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૧૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૮:૩૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
de.wikivoyage.org૦૭:૩૯, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૩૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૩૦,૧૩૩abusefilter, autoreviewer, extendedconfirmed, filemover, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૨૦:૪૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
en.wikinews.org૨૦:૪૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
en.wikiquote.org૨૦:૪૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૮:૧૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૭:૦૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
en.wikivoyage.org૧૫:૨૫, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
es.wikivoyage.org૧૩:૩૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fi.wikimedia.org૧૩:૩૩, ૨૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
gu.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hr.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hsb.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૦:૧૯, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૫૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૫૩, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૩bureaucrat, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૨૧:૫૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦૯autopatrolled
mk.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૭:૫૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૯:૨૦, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pt.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫uploader
sco.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૩rollbacker
sk.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૦૯, ૧૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૬:૧૩, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૮:૩૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)editor, sysop
test.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૫bureaucrat, reviewer, sysop, translationadmin
test.wikidata.org૧૨:૧૭, ૨૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)patroller
tw.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૨૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ur.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૫૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮rollbacker
wikimania2011.wikimedia.org૧૬:૫૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૫:૦૪, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૦:૦૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૨:૧૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૧:૧૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૯:૩૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨