વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Revibot
  • નોંધેલ: ૦૮:૫૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩,૦૯,૭૪૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૨૩
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વિક બોટો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ady.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
anp.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૮:૧૧, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૨૧:૪૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikiquote.org૧૧:૦૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૮:૧૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૪:૦૩, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૮:૧૩, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૬:૦૧, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
btm.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wiktionary.org૦૦:૪૯, ૨૯ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૭:૫૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૨,૦૨૯bot
dag.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૪:૩૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૮:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૮:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૮:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૮:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૮:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૬૯bot
en.wiktionary.org૧૪:૩૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૫:૦૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૭:૪૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૮:૧૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૮:૧૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gpe.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guc.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gur.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikinews.org૧૨:૩૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૮:૦૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૮:૩૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૮:૩૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૮:૪૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૮:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૭૮૭bot
inh.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૮
it.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૮:૧૧, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૮:૪૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ja.wikivoyage.org૦૯:૧૪, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૮:૪૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ઘર વિકિ(?)૩૫,૪૦૬bot
ko.wikibooks.org૧૩:૨૭, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
ko.wikinews.org૧૪:૩૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૭bot
ko.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૩:૧૬, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૬bot
ko.wikiversity.org૧૩:૧૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭bot
ko.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bot
lfn.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૬:૩૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૮:૫૯, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૩૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૧૬bot
meta.wikimedia.org૧૪:૩૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૯૯bot
min.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૮:૪૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૮:૪૩, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૮:૪૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૭:૪૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૮:૪૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૮:૪૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૪:૪૦, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૮:૪૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
sco.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikibooks.org૧૩:૧૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૫:૫૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૭:૨૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૪bot
species.wikimedia.org૦૮:૨૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૮:૪૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૮:૪૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૮:૪૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tly.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૮:૪૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
vi.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૫૪, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૫,૮૯૭bot
wikimania.wikimedia.org૨૦:૧૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bot
yue.wiktionary.org૨૩:૪૭, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૮:૩૯, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૮:૩૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)