વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Ruslik0
  • નોંધેલ: ૦૭:૨૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૯૬,૩૬૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૧૪
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૮:૫૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૯:૨૬, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૮:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૪:૨૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૯:૦૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ar.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૭:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૯:૧૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૧૮:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૨:૪૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૮:૫૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૦૭:૦૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૪:૪૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૫:૪૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૮:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૭:૫૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૧:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૯:૩૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૯:૩૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૫:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૮:૪૩, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૯:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૦:૧૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૧૮:૫૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૫:૫૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
br.wikisource.org૧૨:૨૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૭:૨૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૯:૩૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bs.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૮:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૦:૪૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૫:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૮:૩૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૯:૩૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikisource.org૧૫:૫૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
cho.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૭:૨૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦,૮૮૮patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૫:૫૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૮:૫૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૯:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૫:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૮:૩૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૮:૫૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cv.wikibooks.org૧૫:૪૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
cy.wikiquote.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
cy.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૯:૨૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૫:૫૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
de.wikibooks.org૧૯:૨૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૮:૦૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૯:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૯:૧૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
de.wikivoyage.org૧૯:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
din.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૫:૫૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
dz.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
el.wikinews.org૦૮:૧૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૯:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૯:૧૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
el.wikivoyage.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૫૧,૩૨૬abusefilter, sysop
en.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૭:૫૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૬:૧૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૯:૧૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૯:૩૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
en.wiktionary.org૧૬:૧૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૫:૪૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૫:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૭:૩૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૨૦:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikinews.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૩:૩૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૯:૧૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૬:૩૨, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
et.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૬:૦૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૦:૫૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૫:૫૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ext.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૦:૦૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૮:૧૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૬:૦૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૯:૦૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૯:૧૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૩:૧૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૦:૫૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૮:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૯:૨૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૯:૧૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૯:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૮:૪૩, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૮:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૯:૦૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૯:૦૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૩:૧૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
he.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૯:૫૮, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૯:૩૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૯:૩૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૯:૨૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૦:૨૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૯:૨૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૯:૨૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૦૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
is.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
it.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૯:૫૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૮:૦૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૦:૫૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૯:૧૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikivoyage.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૯:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૯:૧૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૭:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૦૦:૦૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
kab.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૯:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૮:૪૩, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kn.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
kn.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૯:૦૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૯:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
krc.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kv.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kw.wikiquote.org૧૯:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૯:૨૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૫:૩૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૪:૪૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
la.wiktionary.org૧૯:૧૩, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૮:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૩:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૨૦:૧૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૩:૩૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૨૦:૪૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૬:૩૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૦૯:૨૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૪:૧૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
lv.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikibooks.org૧૪:૧૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૦૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૭:૩૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૮૨૨oauthadmin, steward
mg.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mg.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mhr.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૮:૫૭, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૬:૦૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૬:૦૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૯:૦૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ml.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ml.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૧૫ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૨૦:૫૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mr.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૮:૪૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૪:૨૬, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૨૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૯:૦૬, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૧૯:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૯:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૩:૧૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૬:૦૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૯:૦૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૯:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૬:૦૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૯:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
no.wikiquote.org૧૯:૧૨, ૨૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૯:૧૦, ૨૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૬:૦૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
oc.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
oc.wiktionary.org૧૯:૦૭, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
or.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
os.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૬:૦૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pa-us.wikimedia.org૦૬:૦૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pag.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૯:૨૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૭:૩૮, ૧૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcm.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૮:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
pl.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૦:૧૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૦:૨૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૭:૦૭, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૫:૦૨, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ps.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૫:૫૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૧૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૮:૧૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૦૬:૦૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૮:૫૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૯:૦૬, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ro.wikinews.org૧૯:૩૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૩:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૦:૧૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૬:૦૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikinews.org૧૭:૨૭, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૭
ru.wikiquote.org૧૩:૧૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ru.wikisource.org૧૬:૦૨, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૫:૦૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૨૦:૫૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૯:૧૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sa.wikibooks.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૧:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sa.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
sc.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૯:૦૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૬:૦૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૮:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૦૭:૪૯, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૮:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૩૯
simple.wikibooks.org૧૦:૦૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૪:૫૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૮:૨૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૫:૦૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sk.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૪:૧૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sl.wikiquote.org૦૮:૧૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sl.wikisource.org૧૯:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૯:૨૨, ૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૨૬ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૪૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૫૬, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૫:૫૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sq.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૯:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૯:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૫:૫૫, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૯:૦૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૯:૧૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૧૮:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૮:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૮:૫૮, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૮:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૯:૨૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૯:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૯:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૮:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૯:૦૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૧૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
tr.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tr.wikimedia.org૦૬:૦૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૯:૦૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૯:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૮:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ts.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૮:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tt.wikiquote.org૧૮:૫૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૬:૦૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૮:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
uk.wikinews.org૧૯:૨૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૫:૩૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૩૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૪:૫૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૯:૦૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૯:૨૧, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૮:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૧:૨૨, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
uz.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૮:૫૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૩:૪૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૪:૦૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૯:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૮:૫૮, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૮:૫૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૮:૫૦, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૨૦:૫૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૯:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫૧
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૦૬:૦૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૬:૦૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
wikimania2011.wikimedia.org૨૧:૫૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૩
wikimania2012.wikimedia.org૧૪:૧૨, ૧૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૭
wikimania2013.wikimedia.org૦૬:૫૫, ૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૪
wikimania2014.wikimedia.org૧૬:૫૨, ૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૧
wikimania2015.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
wikimania2016.wikimedia.org૨૦:૪૮, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
wikimania2017.wikimedia.org૧૩:૪૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪
wikimania.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૮:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
xh.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૯:૦૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૮:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૯:૦૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૮:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૯:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૮:૫૭, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૮:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૯:૦૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikinews.org૧૩:૩૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
zh.wikisource.org૧૯:૦૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૮:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૯:૦૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zu.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૮:૫૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૯:૧૨, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)