વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: SNg (WMF)
  • નોંધેલ: ૧૭:૩૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧ (૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૬૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૬
  • તાળું મરાયેલું છે: હા
This account is locked. See the global account details on Meta-Wiki for more details.
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૦૨:૫૯, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૪ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૩૬, ૨૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૨૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૦:૫૭, ૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૨૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૧૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૨:૨૫, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૭:૩૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૫:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૭:૩૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૬૭
nl.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૫:૩૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૧૬ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૨:૫૯, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)