વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: SPoore (WMF)
  • નોંધેલ: ૧૩:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭ (૬ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૯૩૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૩૪
  • તાળું મરાયેલું છે: હા
This account is locked. See the global account details on Meta-Wiki for more details.
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૨:૨૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
cr.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૫:૪૩, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૩:૩૯, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૧:૫૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૦extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૯:૨૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૮:૦૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૮:૫૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૮:૧૩, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૦:૪૧, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૨:૪૬, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૦૮, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૨:૨૬, ૧ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૪:૩૧, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૦:૧૩, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૩૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૪:૩૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૪:૩૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૪:૪૮, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૧:૨૦, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
it.wikisource.org૨૧:૨૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૩:૪૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭નવું ખાતુ(?)૨,૧૫૩
mk.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૪:૫૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૬:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૧:૦૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૮:૦૯, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૧૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૩:૩૩, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૩:૧૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૮:૧૬, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૦:૨૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૩:૩૩, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૨:૦૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૧:૨૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૪:૨૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૪:૨૯, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૬:૪૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૧૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
test.wikidata.org૨૦:૩૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૬:૫૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૭:૦૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૩:૨૪, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૩:૨૪, ૧૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૫૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૭:૪૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh.wikiversity.org૨૦:૧૮, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)