વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Sakretsu
  • નોંધેલ: ૨૩:૪૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪,૧૬,૩૬૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૬૯
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
af.wikibooks.org૧૦:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૨:૪૬, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૨૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ar.wikibooks.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૮:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૯:૧૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૫૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૧:૦૪, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
az.wikibooks.org૧૪:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૭:૫૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૦:૪૨, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૨:૧૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૧:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૨:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૧:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bn.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૯:૫૦, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ca.wikibooks.org૧૪:૫૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૮:૨૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૨:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૩:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૩:૧૩, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૭
co.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૪:૧૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૦૨, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૬:૦૪, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૦૨, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૧:૫૩, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૦:૦૩, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૨૦:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૫:૪૦, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૪:૨૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
de.wikibooks.org૨૦:૫૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૮:૦૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૮:૨૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૩:૧૨, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૪:૫૦, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૩:૧૫, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૪:૪૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૭૦૮extendedconfirmed
en.wikibooks.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
en.wikiquote.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
en.wikisource.org૧૩:૦૦, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૨:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૯:૫૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
es.wikibooks.org૧૫:૪૨, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૨:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૨:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૨:૧૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૨:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૨૦:૩૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૦:૪૭, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૯:૨૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૦૯, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૧:૧૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૧:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૧:૪૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૦:૩૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૯:૫૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૩૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૧:૦૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
fr.wikibooks.org૧૭:૫૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૮:૫૧, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૧:૦૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૨:૨૪, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૧:૧૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૦:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૨:૫૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૧:૧૨, ૧૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૨:૩૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૨૨:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૪:૧૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૨:૩૬, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૧:૨૧, ૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૬:૨૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૨૨:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
id.wikibooks.org૧૫:૫૭, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૫:૫૭, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૫:૫૫, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૨:૪૬, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
inh.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫ઘર વિકિ(?)૭૭,૩૪૮checkuser, interface-admin, sysop
it.wikibooks.org૧૨:૪૨, ૧૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikinews.org૨૨:૦૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
it.wikiquote.org૧૩:૩૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૦
it.wikisource.org૦૯:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
it.wikiversity.org૧૫:૩૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikivoyage.org૨૨:૪૭, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
it.wiktionary.org૧૧:૪૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
ja.wikibooks.org૦૦:૦૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૫:૩૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૬:૦૭, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૭:૫૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૫:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૩:૨૯, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૨:૫૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૨:૪૬, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
kn.wikiquote.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૦૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૩:૦૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૨:૦૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૧:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૩:૧૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૩:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૮:૪૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૦:૧૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૧:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ln.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૪:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૩:૪૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૦
meta.wikimedia.org૨૩:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૨૨૦steward
mg.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૨:૦૪, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ml.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૩:૧૭, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ms.wikibooks.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૭:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૬:૨૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૦:૫૬, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nl.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૩:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૧:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૭:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૫:૫૪, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૨:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૬:૩૫, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૩:૨૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૧:૩૪, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
pl.wikibooks.org૧૧:૧૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૩:૦૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૦:૫૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૩:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૬:૧૮, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૧:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૪:૫૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pms.wikisource.org૨૨:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૧:૩૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૨:૩૮, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
pt.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૪:૧૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૫:૪૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૬:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
pt.wikisource.org૧૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૮:૧૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ro.wikibooks.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૫:૩૯, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૧:૩૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૩૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
simple.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૪:૫૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૯:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૪:૧૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૭:૩૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૩૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sr.wikibooks.org૧૯:૧૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૦:૨૫, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૫:૪૪, ૧૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૨:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૩:૦૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૭:૪૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૩૮, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૮:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૪:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૩:૦૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૧:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૨:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૨૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
test.wikidata.org૧૬:૩૫, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
th.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૩:૨૫, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
tr.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૨:૨૪, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૯:૫૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૩૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૦:૧૮, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૦:૨૫, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૧:૨૬, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
vec.wikisource.org૧૫:૪૦, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
vec.wiktionary.org૧૫:૦૪, ૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vi.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૨ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૨:૨૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૫:૩૯, ૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૭:૪૦, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૦:૨૬, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૧૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૩:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૫,૯૦૮
wikimania2005.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૧:૨૯, ૧૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૭:૦૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૦:૨૬, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikibooks.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૦:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૨:૧૩, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૮:૨૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૦:૦૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૯:૪૦, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૨૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)