વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૧૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૧:૦૮, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૩
ady.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
af.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
af.wikibooks.org૧૮:૦૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
af.wikiquote.org૧૬:૦૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
af.wiktionary.org૧૮:૦૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ak.wikibooks.org૦૧:૦૮, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
am.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
an.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ar.wikibooks.org૧૬:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૯:૩૬, ૧૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૬:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ar.wikiquote.org૦૦:૨૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૩:૩૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ast.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ast.wiktionary.org૨૦:૪૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૦૧:૦૮, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૬:૪૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૧૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ay.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૧:૦૮, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
az.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૭:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૦:૧૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ba.wikibooks.org૧૦:૨૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
bd.wikimedia.org૧૭:૩૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૭:૫૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૬૦bureaucrat, sysop, translationadmin
be.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
be.wikibooks.org૨૧:૦૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૦:૦૦, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
be.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૧:૧૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
be.wiktionary.org૨૧:૦૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬autopatrolled
bg.wikibooks.org૨૧:૧૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bg.wikinews.org૨૧:૧૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૧:૨૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૨:૦૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
bg.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bjn.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
bm.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bn.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
bn.wikibooks.org૨૧:૨૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૨૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૦:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૨૧:૨૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bpy.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
br.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૧:૦૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૧:૩૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૧:૩૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bs.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bs.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૪૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
bs.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૦:૩૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૧:૩૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bxr.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ca.wikibooks.org૧૭:૨૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikimedia.org૧૦:૧૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ca.wikinews.org૧૩:૫૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૦:૨૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
cho.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૨૧:૩૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૮
ch.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૫૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૯૧૮filemover, image-reviewer, translationadmin
co.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
co.wikimedia.org૦૮:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૧:૫૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
csb.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૬:૫૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
cs.wikibooks.org૨૨:૦૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૨:૨૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
cs.wikiquote.org૨૨:૦૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૪:૦૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૨:૩૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cu.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૭:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૦૭:૧૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૭:૩૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૭:૩૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૭:૧૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૭:૫૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૭:૫૪, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
da.wikisource.org૧૪:૦૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૭:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨autoreview
de.wikibooks.org૧૩:૦૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૧:૧૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
de.wikiquote.org૧૭:૧૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૦:૨૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૨:૩૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૪:૨૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
din.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૦૮:૪૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
dk.wikimedia.org૧૨:૧૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૪:૪૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
el.wikibooks.org૧૯:૩૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
el.wikinews.org૧૯:૩૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૯:૪૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૪:૦૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૨:૩૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૯:૫૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eml.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૦
en.wikibooks.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૧editor
en.wikinews.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
en.wikiquote.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૬
en.wikisource.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૬
en.wikiversity.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
en.wikivoyage.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
eo.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
eo.wikibooks.org૧૪:૨૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
eo.wikinews.org૨૧:૪૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
eo.wikiquote.org૨૧:૪૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૧:૫૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
eo.wikivoyage.org૧૭:૦૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
eo.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
es.wikibooks.org૨૨:૫૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
es.wikinews.org૨૩:૧૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૩:૨૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
es.wikisource.org૨૧:૩૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikiversity.org૧૨:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
es.wikivoyage.org૧૮:૧૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
et.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
et.wikibooks.org૨૧:૧૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૭:૦૦, ૧૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૧:૧૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૮:૫૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
eu.wikibooks.org૨૧:૩૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૧:૩૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૭:૨૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fa.wikibooks.org૨૧:૪૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૧:૪૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૦:૩૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૨:૫૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૧:૪૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૧:૪૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ff.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fi.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fi.wikimedia.org૦૯:૩૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૨:૨૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fi.wikiquote.org૧૮:૫૬, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૦:૪૬, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
fi.wikiversity.org૨૧:૪૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
fi.wikivoyage.org૨૨:૨૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
fj.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૦:૦૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૨:૧૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
fo.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૦:૦૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૦:૦૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
fr.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૦
fr.wikibooks.org૧૯:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
fr.wikinews.org૧૯:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૯:૨૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૯:૨૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૯:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
fr.wikivoyage.org૧૯:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૯:૨૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૦:૨૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gd.wiktionary.org૧૦:૩૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
gl.wikibooks.org૧૦:૪૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૦:૪૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૦:૪૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૦:૪૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
gn.wikibooks.org૧૯:૨૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૨:૫૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
got.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
gu.wikiquote.org૧૨:૧૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૨:૧૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gv.wiktionary.org૧૫:૫૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
haw.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
he.wikibooks.org૧૪:૩૭, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
he.wikinews.org૧૬:૨૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
he.wikiquote.org૨૩:૫૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
he.wikisource.org૧૨:૨૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
he.wikivoyage.org૧૬:૩૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૦:૫૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
hif.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૯
hi.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૬:૪૬, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hi.wikisource.org૧૩:૩૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૦:૧૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
hi.wikivoyage.org૨૧:૦૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૦
hr.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૪:૪૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૨૩:૦૧, ૩૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
hu.wikibooks.org૧૭:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૭:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hy.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hy.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૧:૨૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૧:૧૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૮:૩૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૪
ia.wikibooks.org૨૧:૪૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૧
ia.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૫
id.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
id.wikibooks.org૧૪:૦૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૫:૧૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૫:૧૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૬:૨૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ie.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ig.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૬૮
inh.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
io.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
io.wiktionary.org૧૯:૨૫, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
is.wikibooks.org૧૨:૧૪, ૧૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૮:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૭:૦૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૧:૨૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
it.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૨,૫૯૯autopatrolled
it.wikibooks.org૨૧:૪૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૨
it.wikinews.org૧૭:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૦૪autopatrolled, closer
it.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
it.wikisource.org૧૯:૨૪, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૪૩૬
it.wikiversity.org૨૧:૪૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૪૬૯interface-admin (temporary), sysop (temporary), autopatrolled, import
it.wikivoyage.org૧૭:૫૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
it.wiktionary.org૨૦:૪૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૦
iu.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૨૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
jam.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ja.wikibooks.org૧૧:૧૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૮:૩૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૩:૫૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ja.wikisource.org૧૩:૪૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ja.wikiversity.org૧૩:૫૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ja.wikivoyage.org૧૯:૫૮, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૫
jbo.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
jv.wikisource.org૧૨:૨૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૩:૨૬, ૨૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
kaa.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
kab.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ka.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ka.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૧:૩૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ka.wiktionary.org૧૦:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
kbp.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ki.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૮:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
kk.wiktionary.org૨૨:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
kl.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૦:૦૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૮:૨૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kn.wikiquote.org૦૮:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
kn.wikisource.org૦૯:૨૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kn.wiktionary.org૧૬:૦૬, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ko.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૮:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ko.wikinews.org૧૯:૩૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૨:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૭:૧૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૮:૪૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ku.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૦:૦૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ku.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
kv.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૬:૩૩, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૦:૫૧, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ky.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૬:૧૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૨:૩૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૩
la.wikibooks.org૨૨:૪૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૫:૧૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૨:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
la.wiktionary.org૨૨:૫૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
lbe.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
lg.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૮૪mover, rollbacker
lij.wikisource.org૧૩:૦૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૬
li.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
li.wikinews.org૧૪:૫૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
li.wikiquote.org૨૧:૩૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
li.wikisource.org૨૧:૩૫, ૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૧:૫૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lld.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lmo.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
lmo.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૭:૧૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
lt.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૧:૪૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
lt.wikisource.org૦૭:૨૩, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
lt.wiktionary.org૦૯:૫૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
lv.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૧૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mai.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
www.mediawiki.org૦૭:૧૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૩૬
meta.wikimedia.org૦૭:૨૦, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૦૪૫patroller, translationadmin
mg.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૯:૫૩, ૨૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૩:૨૦, ૨૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
mhr.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
mh.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૧૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
mi.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
mi.wiktionary.org૧૬:૩૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mk.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૯:૧૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૫:૩૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
mk.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ml.wikibooks.org૧૩:૦૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૮:૨૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ml.wikisource.org૧૩:૩૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૯:૪૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
mni.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૦૭:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mn.wiktionary.org૧૫:૪૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mnw.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
mnw.wiktionary.org૦૭:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mr.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
mr.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
mr.wikisource.org૧૬:૫૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૮:૧૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ms.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ms.wiktionary.org૦૦:૨૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mt.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૧:૪૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
my.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
my.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦uploader
nah.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nah.wiktionary.org૨૦:૫૮, ૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
nap.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nap.wikisource.org૦૧:૧૪, ૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
na.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
na.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૩:૪૮, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૮:૧૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ne.wiktionary.org૧૯:૦૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
nl.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
nl.wikibooks.org૧૫:૦૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nl.wikimedia.org૧૬:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૨:૧૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૦:૪૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૭:૨૬, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૧:૦૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૬:૩૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nn.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૮:૩૪, ૨૬ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૭:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૯:૧૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૦:૩૭, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
no.wikisource.org૦૭:૨૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
nrm.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nso.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
nv.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૭:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૫:૨૭, ૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૧:૩૪, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
om.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૬:૩૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૭:૩૦, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૨:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૧૧sysop, translationadmin
pag.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pap.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pa.wikisource.org૧૬:૦૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૮:૧૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
pih.wikipedia.org૦૫:૦૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pi.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
pl.wikibooks.org૦૮:૩૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૨:૫૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pl.wikinews.org૧૧:૩૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૩૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૧:૧૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૫:૪૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૦:૫૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pms.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pms.wikisource.org૦૭:૫૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૨૨:૦૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૧૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૧:૦૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikibooks.org૨૦:૩૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pt.wikimedia.org૦૧:૩૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૯:૨૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૧:૪૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pt.wikisource.org૧૩:૪૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૩:૫૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pt.wikivoyage.org૨૨:૦૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૮:૩૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
qu.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૨:૨૬, ૩૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૧૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૨:૩૮, ૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ro.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ro.wikinews.org૨૦:૫૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૦:૩૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૨:૧૦, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૧:૦૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૪:૩૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦uploader
ru.wikibooks.org૧૯:૪૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ru.wikimedia.org૨૨:૫૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૧:૪૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૨:૩૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૦:૫૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૨:૩૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૭:૦૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૮:૩૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
rw.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૦:૦૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sah.wikiquote.org૦૦:૨૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૫:૪૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૨:૨૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૫:૦૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
scn.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sc.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૨૧:૧૦, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
se.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૧:૦૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૧૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૦૮:૪૨, ૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sh.wiktionary.org૦૮:૧૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
simple.wiktionary.org૨૦:૩૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૪
si.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
si.wikibooks.org૧૫:૪૩, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૯:૫૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
sk.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૦:૦૭, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
sl.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૮:૧૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sl.wikiversity.org૧૫:૪૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
sm.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૧૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
sm.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
wikisource.org૧૯:૨૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૩
so.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૬:૩૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૫૬patroller, translationadmin
sq.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૯autoreview
sq.wikibooks.org૦૯:૧૧, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sq.wikinews.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૩:૦૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૧:૧૦, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sr.wikinews.org૧૪:૩૬, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
sr.wikiquote.org૨૦:૦૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૭:૫૯, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૬:૨૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
st.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૬:૩૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૬:૪૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૨:૨૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sv.wikiquote.org૨૨:૩૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૮:૦૦, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૩:૫૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૮:૫૬, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૬:૩૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
sw.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sw.wiktionary.org૧૯:૨૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ta.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ta.wikibooks.org૧૯:૧૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ta.wikinews.org૧૩:૪૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ta.wikisource.org૦૯:૦૩, ૨૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૭:૪૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
tay.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
test2.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨૯bureaucrat, editor, import, interface-admin, reviewer, sysop
test-commons.wikimedia.org૧૧:૫૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
test.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૧reviewer, sysop, translationadmin
test.wikidata.org૨૨:૫૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪bureaucrat, interface-admin, sysop, translationadmin
tet.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
te.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
te.wikibooks.org૧૩:૫૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૯:૫૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૮:૨૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tg.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
th.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
th.wikibooks.org૨૩:૦૮, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૧:૫૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
th.wikisource.org૧૯:૨૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ti.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
tl.wikibooks.org૨૨:૫૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
tl.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૧૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
tpi.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tr.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૨:૩૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૪:૫૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૨:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૯:૫૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૯:૪૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ts.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૧:૪૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૫:૪૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૩:૫૪, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ty.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૨:૩૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ug.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
uk.wikibooks.org૧૯:૩૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૨:૫૫, ૧૨ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
uk.wikiquote.org૨૧:૩૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૩:૦૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૨:૪૧, ૨૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૫:૫૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૩:૩૪, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
uz.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
uz.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vec.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
vec.wikisource.org૦૮:૦૯, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૨:૦૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ve.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૧
vi.wikiquote.org૦૮:૪૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
vi.wikisource.org૧૮:૩૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૨૧:૦૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vi.wiktionary.org૨૧:૦૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૨
vo.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૩:૪૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
wa.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
www.wikidata.org૧૫:૪૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૫૪translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org૨૧:૪૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૦:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૨:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૦:૧૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૨:૦૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૮:૪૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૬:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૩૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૮૭
wikimania2018.wikimedia.org૧૬:૩૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૧
wikimania.wikimedia.org૨૨:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૨૪translationadmin
wo.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wo.wiktionary.org૧૬:૦૫, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wuu.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
xmf.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૮:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૨:૧૨, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
yue.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
zh-min-nan.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૮:૧૦, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
zh-min-nan.wiktionary.org૦૬:૧૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
zh.wikibooks.org૦૦:૧૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
zh.wikinews.org૧૭:૦૧, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zh.wikisource.org૨૩:૪૯, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
zh.wikiversity.org૧૩:૦૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
zh.wikivoyage.org૨૩:૧૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wiktionary.org૨૧:૩૬, ૧૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zu.wiktionary.org૦૬:૦૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦