વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ab.wiktionary.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
advisory.wikimedia.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬
af.wikibooks.org૧૦:૦૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ak.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ak.wikibooks.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
alt.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
am.wikiquote.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ang.wikibooks.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
an.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫autoreview
ar.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૩:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૨:૧૭, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૯:૪૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૫૪, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૯:૫૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ast.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૧
ast.wikibooks.org૧૬:૧૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૫:૧૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
as.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
as.wikibooks.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૮:૪૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૦:૫૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
azb.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૮
az.wikibooks.org૧૮:૩૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
az.wikiquote.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૯:૦૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૫:૦૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૧:૦૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
bat-smg.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bcl.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૬:૪૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
beta.wikiversity.org૦૭:૩૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
be.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
be.wikibooks.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૦:૫૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૭:૩૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૦:૫૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
bg.wikibooks.org૦૯:૫૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૮:૦૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૦:૨૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૯:૫૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bh.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૦૧:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bm.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
bn.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૦:૦૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૧:૩૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bo.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
br.wikimedia.org૧૨:૪૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૨૧:૨૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૦૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭editor
bs.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૧:૦૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૧:૦૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૮૦
ca.wikibooks.org૧૫:૨૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ca.wikimedia.org૨૦:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૦:૩૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૦:૨૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wiktionary.org૧૩:૦૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
cbk-zam.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
cdo.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ce.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
chr.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ckb.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૪૨, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૦૫૨filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૧:૧૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
cs.wikibooks.org૧૭:૪૬, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૯:૦૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૭:૫૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
cs.wikisource.org૧૧:૨૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૫:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
cs.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
cu.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cv.wikibooks.org૧૧:૧૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
cy.wikibooks.org૧૧:૧૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૫:૧૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૧:૧૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૧:૧૧, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
da.wikibooks.org૧૯:૩૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૭:૪૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
da.wikisource.org૧૪:૩૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
da.wiktionary.org૦૭:૦૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮autoreview
de.wikibooks.org૧૧:૧૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
de.wikinews.org૧૬:૦૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
de.wikiquote.org૧૪:૨૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
de.wikisource.org૧૯:૪૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૯:૪૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
de.wikivoyage.org૧૮:૨૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
de.wiktionary.org૧૩:૪૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
din.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૦૮:૪૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૧:૧૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૧:૧૮, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
dz.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
el.wikibooks.org૨૧:૪૨, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૭:૫૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૧:૨૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૯:૦૯, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૧:૧૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૮:૪૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
eml.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૧૪extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૬:૫૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૯editor
en.wikinews.org૧૬:૪૫, ૨૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
en.wikiquote.org૧૫:૨૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૧
en.wikisource.org૧૮:૪૦, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
en.wikiversity.org૦૮:૧૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૨
en.wikivoyage.org૧૮:૨૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭autopatrolled
en.wiktionary.org૧૯:૨૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
eo.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
eo.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૬:૫૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૮:૦૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૧:૧૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૦૮:૪૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
es.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯,૨૬૫bureaucrat, sysop
es.wikibooks.org૧૬:૨૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૯૪bureaucrat, sysop
es.wikinews.org૧૮:૧૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧autoreview
es.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૩૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૨
es.wikisource.org૧૩:૫૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૬
es.wikiversity.org૧૯:૩૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૬
es.wikivoyage.org૨૧:૧૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૯patroller
es.wiktionary.org૧૯:૨૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૮autopatrolled
et.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪
et.wikibooks.org૧૫:૧૪, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૦:૩૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૧:૧૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૧:૧૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૧:૧૮, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
eu.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૨
eu.wikibooks.org૧૧:૧૮, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૦૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૫:૦૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૮:૩૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
fa.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
fa.wikibooks.org૧૨:૨૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autopatrolled, patroller
fa.wikinews.org૦૮:૨૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૯:૧૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૫:૩૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૧:૫૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૫:૨૭, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ff.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fi.wikibooks.org૧૩:૦૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૦:૩૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૧:૧૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૯:૦૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fi.wikisource.org૧૮:૩૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૬:૫૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૫:૦૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
fj.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૧:૧૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૧:૨૫, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
fo.wikisource.org૧૧:૧૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪
fr.wikibooks.org૧૫:૨૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fr.wikinews.org૧૯:૨૯, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fr.wikiquote.org૧૫:૧૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
fr.wikisource.org૧૧:૨૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
fr.wikiversity.org૦૯:૪૨, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fr.wikivoyage.org૧૮:૨૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fr.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fur.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
fy.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ga.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ga.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૦:૦૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
gl.wikibooks.org૧૭:૧૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૦૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૦:૩૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
gu.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૦:૫૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ha.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
he.wikibooks.org૧૦:૧૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૫:૩૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૫:૫૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૦:૧૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૧:૨૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૦:૩૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hif.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૦૦:૩૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
hi.wikibooks.org૦૯:૫૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૧:૧૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૦:૩૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૦:૩૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૯:૪૩, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૭
hr.wikibooks.org૨૧:૧૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૧:૧૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૧:૧૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hu.wikibooks.org૦૮:૧૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
hu.wikisource.org૧૮:૪૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
hy.wikibooks.org૧૭:૧૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૦:૨૯, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ia.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૨૨ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬autoreview
id.wikibooks.org૧૩:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
id.wikiquote.org૧૨:૩૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
id.wikisource.org૧૬:૧૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
id.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ie.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૯:૧૫, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૯:૧૫, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ii.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૫૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
inh.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
is.wikibooks.org૧૫:૦૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
it.wikibooks.org૧૯:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
it.wikinews.org૧૩:૩૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
it.wikiquote.org૧૯:૩૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
it.wikisource.org૦૯:૪૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
it.wikiversity.org૧૧:૧૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
it.wikivoyage.org૧૮:૨૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
iu.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
iu.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૧૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૮
ja.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૭:૫૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૮:૧૪, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ja.wiktionary.org૧૪:૩૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
jv.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
ka.wikibooks.org૧૬:૧૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૮:૪૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
kk.wikibooks.org૧૭:૪૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૬:૩૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
kn.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૮:૦૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૬:૩૭, ૧૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ko.wikibooks.org૧૧:૧૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૮:૩૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૩:૨૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૦:૪૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૧:૧૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ku.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૮:૩૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ky.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
la.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
la.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૮:૪૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૫:૪૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
lb.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૮:૦૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૫:૩૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lg.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
li.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૧:૦૧, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૧૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૫૩, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
lt.wikibooks.org૧૫:૧૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lt.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૩:૨૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૧
lv.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mdf.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૭:૧૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૫autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૫:૨૯, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૮૯૯autopatrolled, ipblock-exempt
mg.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mi.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
mk.wikibooks.org૧૭:૨૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૦:૩૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ml.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૫:૦૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૦:૪૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
mn.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૦૮:૩૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mr.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૦:૫૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૨
ms.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
mt.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૦:૩૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
my.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૦:૫૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૦:૫૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૩૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
nds.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
nds.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ne.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૯:૦૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦નવું ખાતુ(?)૫,૭૬૦
nl.wikibooks.org૧૫:૧૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
nl.wikimedia.org૧૯:૦૩, ૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૭:૫૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nl.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
nl.wikisource.org૧૫:૧૪, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
nl.wikivoyage.org૧૮:૨૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
nl.wiktionary.org૧૯:૧૫, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
nn.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
nn.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
no.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
no.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૦:૩૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૬:૩૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૫:૨૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
nqo.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૨૦:૩૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
oc.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૦:૦૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૬:૩૩, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
pa-us.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pap.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pa.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૦:૨૪, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pdc.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
pl.wikibooks.org૧૫:૪૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
pl.wikimedia.org૧૬:૩૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikinews.org૧૩:૩૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pl.wikiquote.org૧૫:૨૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
pl.wikisource.org૧૮:૦૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pl.wikivoyage.org૧૪:૦૭, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pms.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pnb.wiktionary.org૨૦:૫૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૧:૩૦, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૧
pt.wikibooks.org૧૯:૪૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
pt.wikinews.org૧૯:૩૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
pt.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pt.wikisource.org૧૮:૫૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pt.wikiversity.org૧૪:૦૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
pt.wikivoyage.org૨૨:૧૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
pt.wiktionary.org૧૪:૪૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
quality.wikimedia.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૭:૫૭, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
roa-rup.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ro.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ro.wikinews.org૧૯:૧૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૬:૪૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ro.wikivoyage.org૨૨:૩૪, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૪:૫૮, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
rue.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭uploader
ru.wikibooks.org૧૫:૧૦, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૫:૨૩, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૫:૫૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ru.wikisource.org૧૫:૨૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikiversity.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૮:૨૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
rw.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૮:૪૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
scn.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
sc.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sd.wikinews.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
sh.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૨:૦૪, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૧૧૫patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org૧૮:૩૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૫:૨૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
si.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
si.wikibooks.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૮:૦૭, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૪
sk.wikibooks.org૧૫:૧૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૫:૪૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
sl.wikibooks.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૬:૫૪, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૫:૨૧, ૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૪૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૯:૦૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
so.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
so.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૧૬, ૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
sq.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૨autoreview
sq.wikibooks.org૨૨:૨૫, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૯:૪૧, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૪:૨૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
srn.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sr.wikibooks.org૧૬:૩૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૮:૧૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૫:૫૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sr.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ss.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૦:૫૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
st.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
st.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
su.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૧:૧૧, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sv.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sv.wikinews.org૧૧:૧૧, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૫:૪૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૧:૧૧, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૯:૩૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૮:૨૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sv.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
sw.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
sw.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૧:૧૧, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
ta.wikibooks.org૧૧:૧૧, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ta.wikinews.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૦:૫૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૧
test2.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૭:૪૦, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૮:૦૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૩:૦૭, ૭ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
te.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૪:૩૨, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tg.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
th.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૦:૪૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૫:૦૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૮:૪૦, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૮:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ti.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tk.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૪
tl.wikibooks.org૧૩:૫૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
tl.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tn.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪autoreview
tr.wikibooks.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૦:૨૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tr.wikiquote.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tr.wikisource.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tr.wiktionary.org૧૯:૪૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ts.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૫:૫૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
uk.wikibooks.org૧૯:૨૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૯:૨૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૮:૨૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૪:૦૭, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
uk.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ur.wikibooks.org૧૮:૪૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૦:૫૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
uz.wikibooks.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
vec.wikisource.org૧૭:૪૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૮:૪૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૧૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
vi.wikibooks.org૧૬:૧૧, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vi.wikiquote.org૦૯:૩૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
vi.wikisource.org૧૮:૧૬, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૨૨:૩૪, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vls.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
vo.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
vo.wikibooks.org૦૯:૩૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૭:૫૭, ૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
wa.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
wa.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૭:૫૩, ૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૯:૩૫, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૧૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૩૮
wikimania2005.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૫:૫૩, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૭:૧૩, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૭:૧૧, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૫:૨૯, ૨૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૧:૫૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૮:૫૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૦:૨૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૯:૦૫, ૩૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૨:૦૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૨:૦૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૯:૩૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૫:૫૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
xh.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૯:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
yo.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh-classical.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
zh-min-nan.wikibooks.org૧૯:૨૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૯:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૯:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
zh.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
zh.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૫:૫૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૦:૦૮, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૫:૨૪, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૫:૩૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૯:૦૯, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zu.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
zu.wikibooks.org૧૬:૦૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૨૦:૪૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)