વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Schniggendiller
  • નોંધેલ: ૧૫:૫૯, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૬૭,૮૯૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૦૫
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૦:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૦:૦૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
af.wikibooks.org૨૦:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૮:૫૧, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૧:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૨૦:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૨:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૨૦:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૨:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૨૨:૩૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ar.wikibooks.org૦૯:૪૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૦:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૦:૫૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૦:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૨૦:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૦:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૨૦:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૨:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૨૦:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૩:૫૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૨૩:૪૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૦:૧૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૨૨:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૧:૫૬, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૨૨:૪૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૦:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૨૩:૪૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૦:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૨:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૩:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૩:૫૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૨૩:૪૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૦:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૧:૦૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૧:૦૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૬:૨૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૨૩:૫૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૧:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૧:૨૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૦:૪૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૧:૦૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૧:૩૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૬:૨૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૯:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૯:૦૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૦:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૦:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૨૦:૪૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૧:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૦:૦૭, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ca.wikibooks.org૧૧:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૯:૪૭, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૦:૪૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૦:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૧:૦૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૧:૦૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૧૩, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭૨autopatrolled
co.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૨૧:૦૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૬:૨૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૩:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૬:૨૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
cs.wikibooks.org૦૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૯:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૦:૧૦, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૦:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૦:૪૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૯:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૯:૪૧, ૨૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૧:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૦:૧૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૧:૧૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
da.wikibooks.org૧૧:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૧:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૯:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૦:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮નવું ખાતુ(?)૫૦,૧૦૪autoreview, editor, sysop
de.wikibooks.org૧૯:૨૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૦:૩૦, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૦૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
de.wikisource.org૧૩:૪૬, ૨૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૧:૪૪, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૦:૫૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૯:૫૦, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
din.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૨૨:૪૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૧:૨૫, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
el.wikibooks.org૦૯:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૯:૪૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૦:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૧:૨૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૦:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૧:૩૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૫
en.wikibooks.org૧૬:૦૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
en.wikinews.org૧૬:૦૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૬:૦૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
en.wikisource.org૧૩:૪૬, ૨૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikiversity.org૧૬:૦૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૭:૦૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wiktionary.org૧૯:૧૮, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
eo.wikibooks.org૨૧:૦૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૯:૪૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૦:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૦:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૦૬:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
es.wikibooks.org૦૦:૩૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૦:૫૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૪:૩૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૮:૨૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૦:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૫:૦૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૦:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૩:૪૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૦:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૧:૧૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૬:૩૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૧:૨૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૯:૫૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૦:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૦:૫૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૨૩:૪૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૨:૨૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fi.wikibooks.org૦૦:૧૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૯:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૦:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૧:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૧:૩૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૧:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૦:૦૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૧:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૯:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૦:૩૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
fr.wikibooks.org૨૩:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૩:૪૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૦:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૩:૩૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૧:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૩:૨૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૯:૧૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૨૧:૦૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૬:૩૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૦:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૦:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૦૦:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૦:૩૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૧:૦૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૨૧:૦૫, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૨૧:૦૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૨૧:૦૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૬:૩૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૯:૫૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૯:૧૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
he.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૦:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૦:૫૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૧:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૩:૨૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૯:૧૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૨૩:૫૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૧:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૪:૧૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૧:૫૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૧:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૯:૨૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ht.wikisource.org૧૧:૫૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૨૩:૦૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૭:૧૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૦:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૨૩:૨૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૯:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૧૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૦૦:૦૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૦:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૦:૨૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૦:૦૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૯:૨૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
id.wikibooks.org૨૩:૫૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૦:૧૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૯:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૧:૦૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૯:૨૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૦:૩૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૦:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૯:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
it.wikibooks.org૦૯:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૦:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૨:૧૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૦:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૦:૧૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૦:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૦:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૨:૪૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ja.wikibooks.org૨૩:૪૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૩:૫૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૦:૪૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૦:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૦:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૨:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૦:૫૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૧:૫૭, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૦:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૯:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૯:૨૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૩૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૬:૩૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૧:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૨૧:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૧:૦૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૨૧:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૧:૦૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૦:૧૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૩:૪૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૦:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૦:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૦:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૬:૩૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૧:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૬:૩૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૦:૧૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૦:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૦:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૦:૨૬, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૬:૩૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૦:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૦:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૯:૦૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૨:૨૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૦:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૨૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૨૧:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૬:૩૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૮:૧૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૭:૨૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૬:૩૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૧:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૦૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૦:૪૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૧:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૬:૩૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૮:૧૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૧:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૬:૧૩, ૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૦૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૩:૧૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૭૦steward
mg.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૦:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૧:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૮:૧૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૦:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૨૧:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૬:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૮:૧૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૩:૪૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૨૧:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૮:૧૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૧:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ms.wikibooks.org૨૩:૫૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૯:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૨:૧૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૯:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૯:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૦૮:૧૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૬:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૧:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૨૧:૩૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૬:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૯:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૦:૪૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૨૨:૪૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
nl.wikibooks.org૦૦:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૯:૧૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૮:૩૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૦:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૦:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૦:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૦:૪૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૦:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૧:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૫:૨૧, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૦:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૩:૪૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૫:૨૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૨:૧૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૯:૩૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૧:૨૭, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૨:૦૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૨:૧૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૨:૧૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૯:૩૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૨:૨૯, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૯:૩૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨autoreview
pl.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૭:૩૮, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૦:૫૭, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૧:૪૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૯:૩૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૨:૧૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૨૧:૫૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૧:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pt.wikibooks.org૨૩:૪૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૯:૨૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૧:૩૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૩:૩૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૦:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૨૧:૫૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૨૧:૫૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ro.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૦:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૧:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૧:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૧:૪૭, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ru.wikibooks.org૦૯:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૦:૨૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૦:૩૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૯:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૯:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૯:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૧:૦૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૧:૫૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૯:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૧:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૭:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૨૨:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૬:૧૭, ૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૨૩:૦૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૦૦:૨૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
simple.wikibooks.org૨૨:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૬:૪૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૦:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૨૨:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૦૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૩:૫૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૧:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૦:૨૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૦:૧૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૦:૦૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૬:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૦:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૨૦:૩૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૩:૪૫, ૨૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૨૩:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૧૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sq.wikibooks.org૨૩:૫૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૦:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૦૦:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૦:૫૫, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૦:૧૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૦:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૦:૨૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૨૨:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૬:૫૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sv.wikibooks.org૦૦:૪૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૦:૪૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૯:૨૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૧:૧૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૨૨:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૦:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૪:૫૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૧:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૬:૫૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૧:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bureaucrat, sysop
test.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
test.wikidata.org૧૪:૪૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૨૨:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૬:૫૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૦:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૨:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૭:૪૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૩:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૧:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૩:૨૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૨૨:૨૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૬:૫૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૨૩:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૨૩:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
tr.wikibooks.org૧૦:૦૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૧:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૦:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૦:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૨૨:૪૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૯:૫૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૦:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૦:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૨:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૬:૫૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૦:૩૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૬:૩૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૨૨:૨૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૬:૫૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
uk.wikibooks.org૦૯:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૯:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૩:૪૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૯:૨૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૦:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૨૨:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૬:૫૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૨૨:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૩:૫૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૦:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૮:૩૬, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
vi.wikibooks.org૧૦:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૦:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૧:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૭:૫૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૨૨:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૬:૫૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
wa.wikibooks.org૨૨:૨૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૦૬:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૧:૦૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૮:૫૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૨૩૨rollbacker
wikimania2006.wikimedia.org૨૧:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૦:૪૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૨૩:૫૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૩:૧૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૬:૦૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૬
wikimania2016.wikimedia.org૨૩:૪૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૦
wikimania2017.wikimedia.org૨૩:૦૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૮:૩૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૨:૫૩, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
wo.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૬:૫૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૨૨:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૦:૩૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૨૨:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૨:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૬:૫૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૨૦:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૨૨:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૬:૫૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૦:૨૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૦:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૦:૫૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૮:૦૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૨૦:૩૩, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૦:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૨૨:૩૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૨૦:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)