વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
ab.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
af.wikibooks.org૧૧:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૧:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૧:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૧:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૧:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૧:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૧:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૬:૦૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૬:૨૩, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૩:૩૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ast.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ast.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૯:૨૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
az.wikibooks.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૬:૨૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bat-smg.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૬:૨૬, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
be.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
be.wikibooks.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૬:૨૬, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૯:૦૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૪:૫૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bg.wikibooks.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૧:૦૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bh.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
bn.wikibooks.org૧૭:૨૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wikimedia.org૦૬:૨૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
bs.wikibooks.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ca.wikibooks.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૪:૪૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૬:૧૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ce.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૦૪, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૧૩autopatrolled, filemover
co.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૬:૩૧, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cs.wikibooks.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૭:૦૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧autoreview
de.wikibooks.org૧૭:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૪:૩૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
din.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
diq.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૬:૩૪, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૭:૪૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૧:૦૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯નવું ખાતુ(?)૨,૬૬૭extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૩:૨૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
en.wikinews.org૧૮:૦૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikiquote.org૧૪:૫૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
en.wikisource.org૧૮:૨૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
en.wikiversity.org૧૩:૩૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
en.wikivoyage.org૦૫:૦૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
en.wiktionary.org૧૩:૩૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
eo.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૫:૫૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
es.wikibooks.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૫:૧૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૪:૫૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
es.wikisource.org૦૪:૦૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikiversity.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૮:૫૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૩:૪૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
et.wikibooks.org૧૭:૩૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૬:૩૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
eu.wikibooks.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૩૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૧:૫૮, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૬:૪૦, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૫:૧૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
fi.wikisource.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૭:૪૫, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
fr.wikibooks.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikiversity.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fr.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fy.wikibooks.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
gl.wikibooks.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
gu.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૯:૦૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૩૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૧:૦૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૬:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hif.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
hi.wikibooks.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૨:૫૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૪:૪૧, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૦૭:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hu.wikibooks.org૦૬:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
hy.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૬:૫૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
id.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૮:૫૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૪:૩૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૩૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
inh.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
it.wikibooks.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikinews.org૧૭:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૫:૨૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૯:૪૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૬:૦૮, ૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦૬extendedconfirmed
ja.wikibooks.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૫:૨૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ka.wikibooks.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૭:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kk.wikibooks.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
kn.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
kn.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ko.wikibooks.org૧૭:૪૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૬:૨૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
krc.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૭:૪૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૭:૪૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૭:૪૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૭:૪૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૪૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૬:૨૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
lt.wikibooks.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
lv.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૬:૦૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩૩sysop
meta.wikimedia.org૧૧:૫૭, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૫૭૯autopatrolled, translationadmin
mg.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
mk.wikibooks.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૭:૦૩, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
ml.wikibooks.org૦૫:૧૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૫:૧૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
mn.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
mr.wikibooks.org૧૧:૦૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૦૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
ms.wikibooks.org૧૭:૨૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mt.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૭:૦૬, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
my.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૭:૪૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nl.wikibooks.org૧૬:૨૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nl.wikimedia.org૦૭:૦૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૧:૩૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nl.wikisource.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
no.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૭:૦૯, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૦:૨૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૭:૧૦, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૭:૧૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૬:૦૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૧૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૦૭:૧૧, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૩:૫૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮autoreview
pl.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pl.wikimedia.org૦૭:૧૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
pl.wikinews.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikisource.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૬:૩૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૦:૧૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pt.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૫:૦૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૯:૦૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૭:૨૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૭:૨૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૭:૦૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૬:૩૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૩૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯uploader
ru.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ru.wikimedia.org૦૭:૧૬, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૮:૨૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૦:૦૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૭:૨૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૭:૫૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
rw.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sa.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૨:૨૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sc.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૭:૧૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
sh.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૭
simple.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
si.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૩
sk.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
sl.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૯:૦૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૭:૨૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
so.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
so.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૩૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sq.wikipedia.org૦૨:૧૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
sq.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૭:૨૩, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sv.wikibooks.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૮:૨૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૭:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
szy.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૪૯૮sysop
ta.wikibooks.org૧૮:૩૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ta.wikinews.org૧૪:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૬editor
ta.wikiquote.org૧૮:૩૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ta.wikisource.org૦૮:૫૭, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૨
ta.wiktionary.org૦૩:૫૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૧૮
tcy.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૦:૩૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
te.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૭:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૭:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૪:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૧
tl.wikibooks.org૦૯:૪૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tl.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૭:૧૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૭:૨૯, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ts.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tt.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૭:૩૧, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
uk.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૧૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૧:૦૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ur.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
uz.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૧:૨૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૧:૦૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૯:૪૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૦:૩૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૧:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૨:૨૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૬૬
wikimania2005.wikimedia.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૩:૩૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૬:૩૪, ૧૪ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૧:૦૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૯:૪૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૫:૪૦, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૨૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૦:૨૦, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૫૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૧:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૧:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
zh.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
zh.wikibooks.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zh.wikinews.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૭:૪૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૩:૨૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૧:૨૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zu.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૧:૩૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)