વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Sotiale
  • નોંધેલ: ૦૫:૩૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૩૮,૭૯૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૨૮
  • વૈશ્વિક જૂથો New wikis importers, કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૫:૧૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૫:૧૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ab.wiktionary.org૦૫:૧૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
advisory.wikimedia.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
af.wikibooks.org૦૦:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
af.wikiquote.org૦૦:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૦:૪૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
alt.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
am.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
am.wikiquote.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ang.wikibooks.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
an.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૭:૫૦, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૬
ar.wikibooks.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ar.wikimedia.org૧૧:૩૦, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ar.wikiquote.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ar.wikisource.org૧૧:૧૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ar.wikiversity.org૦૪:૪૫, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ar.wiktionary.org૧૦:૪૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ary.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
ast.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
ast.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
as.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૦:૨૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૭:૫૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૨૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
az.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૫
az.wikibooks.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ban.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૪:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bar.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
bat-smg.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ba.wikibooks.org૨૩:૪૮, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૧:૪૪, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
beta.wikiversity.org૧૩:૨૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૦૩bureaucrat, sysop, translationadmin
be.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
be.wikibooks.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૧:૩૮, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૦:૪૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
bg.wikibooks.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૨:૧૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૨:૦૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
bh.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪૧
bi.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
blk.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bm.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૧
bn.wikibooks.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૫:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૫:૧૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
br.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
br.wikimedia.org૨૩:૪૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wikiquote.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
bs.wikibooks.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૨:૪૭, ૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ca.wikibooks.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૩:૨૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૦:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cbk-zam.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ceb.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ce.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
cho.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
commons.wikimedia.org૦૯:૨૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૮૭autopatrolled
co.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
co.wikibooks.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
cr.wikiquote.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
cs.wikibooks.org૧૦:૪૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૦:૪૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૦:૪૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૦:૪૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૦:૪૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
cs.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
cu.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
cy.wikibooks.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૦:૫૯, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
da.wikibooks.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
de.wikibooks.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૫:૨૫, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
de.wiktionary.org૦૦:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
din.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૦૫:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૬
el.wikibooks.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૧:૦૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
eml.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૮૨extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૩:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
en.wikinews.org૧૩:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૨
en.wikiquote.org૧૩:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
en.wikisource.org૧૩:૫૨, ૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
en.wikiversity.org૧૩:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
en.wikivoyage.org૦૬:૩૬, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
eo.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
eo.wikibooks.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૦૩:૨૦, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
es.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૧:૧૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikiversity.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૫:૦૫, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
et.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪
et.wikibooks.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૧:૫૭, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
eu.wikibooks.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૯:૩૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૭
fa.wikibooks.org૧૨:૦૩, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fa.wikinews.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fa.wikiquote.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૩:૨૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fa.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ff.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fi.wikibooks.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૫:૧૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૯:૧૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૦:૧૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૨:૦૭, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૨:૪૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૨૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭૬
fr.wikibooks.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
fr.wikiquote.org૦૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
fr.wikiversity.org૧૫:૨૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
fr.wikivoyage.org૧૫:૨૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fur.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ga.wikibooks.org૦૫:૧૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૫:૧૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૦
gd.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
gl.wikibooks.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૫:૧૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૦૫:૧૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
gu.wikibooks.org૦૫:૧૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૫:૨૫, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૫
he.wikibooks.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
he.wikinews.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
he.wikisource.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
he.wikivoyage.org૦૧:૧૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hif.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hif.wiktionary.org૦૧:૫૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪૧
hi.wikibooks.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૩:૦૪, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૦:૫૮, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૩:૨૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૦
hr.wikibooks.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૧:૧૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૦૫:૧૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hu.wikibooks.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૫:૧૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૫
hy.wikibooks.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૯
id.wikibooks.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ie.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૫:૩૬, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૮૬bureaucrat, import, sysop
inh.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
is.wikibooks.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૧
it.wikibooks.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
it.wikisource.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikiversity.org૦૫:૫૨, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
it.wikivoyage.org૦૫:૨૫, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૬
ja.wikibooks.org૧૧:૫૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૦૫, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૯:૧૩, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૧:૫૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૦:૪૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
jv.wikisource.org૧૧:૧૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
jv.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
ka.wikibooks.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
kk.wikibooks.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૫:૧૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
km.wikibooks.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
kn.wikibooks.org૦૫:૧૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯નવું ખાતુ(?)૨૮,૬૬૪bureaucrat, checkuser, suppress, sysop
ko.wikibooks.org૦૬:૫૯, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૯
ko.wikinews.org૦૮:૫૪, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૦૩
ko.wikiquote.org૧૧:૦૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૬૩sysop
ko.wikisource.org૧૩:૪૪, ૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩,૨૯૨sysop
ko.wikiversity.org૦૦:૦૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૧
ko.wiktionary.org૦૫:૩૫, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૬
krc.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૦:૪૪, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૫:૨૫, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ku.wikibooks.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૦:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ky.wikibooks.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૧:૫૨, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
lij.wikisource.org૦૬:૧૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
li.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૯:૩૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૦:૫૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
lmo.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ln.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૫૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
lt.wikibooks.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૧:૪૫, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૪
lv.wikibooks.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૩:૨૧, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
map-bms.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mdf.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૪:૩૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૨૫૫checkuser, steward, suppress, sysop
mg.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mg.wikibooks.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૦:૨૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
min.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
mk.wikibooks.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૫:૨૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
ml.wikibooks.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૧:૧૫, ૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
mn.wikibooks.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૧:૧૯, ૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૭
ms.wikibooks.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૩:૦૭, ૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
my.wikibooks.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૨:૫૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૩:૨૪, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૦:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
nds.wikibooks.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ne.wikibooks.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
nl.wikibooks.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
nl.wikimedia.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૦:૪૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૧:૨૦, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
nn.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
nn.wikiquote.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
no.wikibooks.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
no.wikisource.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nqo.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૩:૨૯, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
oc.wikibooks.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
or.wikisource.org૧૪:૩૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૦:૩૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
pa.wikibooks.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૨:૨૦, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૫:૨૧, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩autoreview
pl.wikibooks.org૧૧:૩૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikimedia.org૧૨:૪૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૦:૨૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pms.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pms.wikisource.org૦૯:૩૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ps.wikibooks.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૩:૫૦, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
pt.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૧:૪૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૯:૫૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૦:૨૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૧:૦૧, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pwn.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
ro.wikibooks.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ro.wikivoyage.org૦૦:૨૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
rue.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦uploader
ru.wikibooks.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૪:૨૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ru.wikiquote.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikiversity.org૧૦:૧૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૫:૨૫, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
rw.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૬:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
sa.wikibooks.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૦:૧૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sc.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૨૨:૪૨, ૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૧:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
sh.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
simple.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૧:૦૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
si.wikibooks.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૦૩:૧૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪
sk.wikibooks.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૪:૩૨, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
sl.wikibooks.org૦૫:૦૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૪:૪૪, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sn.wiktionary.org૦૫:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૯:૧૧, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
so.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
so.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
sq.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૬autoreview
sq.wikibooks.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
sr.wikibooks.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sr.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૧:૧૧, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
su.wikibooks.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sv.wikibooks.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૧:૨૦, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sw.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sw.wikibooks.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
ta.wikibooks.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૫:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૨૪ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭sysop
test.wikidata.org૧૬:૨૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
te.wikibooks.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
tg.wikibooks.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૦
th.wikibooks.org૧૦:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૩:૩૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૩:૩૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૩:૩૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ti.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
tl.wikibooks.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
tr.wikibooks.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૨:૦૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tr.wikisource.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૨૩:૩૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tr.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ts.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૧:૪૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૦
uk.wikibooks.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૧૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૨:૨૩, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ur.wikibooks.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૫:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
uz.wikibooks.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vec.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૩:૧૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
vi.wikibooks.org૧૧:૪૭, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vi.wikiquote.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
vi.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૧:૪૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vls.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૧:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૦૩:૨૦, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૪૧, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬,૮૫૪checkuser, sysop
wikimania2005.wikimedia.org૦૯:૩૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૧૫:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૦૯:૩૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૩:૨૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૩:૨૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૭:૦૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૮:૧૩, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૨:૧૯, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૩:૨૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૩:૩૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૮:૪૧, ૧૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૪૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૩:૩૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૬:૧૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૬:૪૪, ૧૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૦૩:૫૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
zh-min-nan.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
zh-min-nan.wikibooks.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
zh.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૧extendedconfirmed, ipblock-exempt
zh.wikibooks.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikisource.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikiversity.org૧૩:૦૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૪:૫૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
zh.wiktionary.org૦૧:૦૭, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zu.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૫:૨૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૧:૦૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)