વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Stang
  • નોંધેલ: ૧૦:૩૧, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૮,૭૩૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૩૧
  • વૈશ્વિક જૂથો CAPTCHA exemptions, Global IP block exemptions, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
af.wikibooks.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
anp.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૧ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
an.wiktionary.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૫:૪૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)docseditor
arc.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ar.wikibooks.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૬:૪૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wikiquote.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ar.wikisource.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wikiversity.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૧:૩૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
ast.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૨૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ast.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૩autopatrolled
az.wikibooks.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
az.wikisource.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
az.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ban.wikisource.org૧૬:૦૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikiquote.org૨૩:૦૨, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૫:૪૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૩:૩૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૧:૦૩, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૮interface-admin, sysop, translationadmin
be.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૬:૪૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૨
bg.wikibooks.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bi.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wiktionary.org૦૪:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
bn.wikibooks.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikiquote.org૨૩:૦૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૪:૦૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૬:૪૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
bs.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
btm.wiktionary.org૦૪:૫૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ca.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૬:૪૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૫:૨૮, ૨૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ce.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૧ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૦:૪૪, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૬૭૩filemover, image-reviewer, rollbacker, templateeditor, translationadmin
co.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૬:૪૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cr.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
csb.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૬:૨૪, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
cu.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૬autoreview
de.wikibooks.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
din.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૫:૪૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૬:૪૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૦:૪૯, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
eml.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૬૭ipblock-exempt (temporary), extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪editor
en.wikinews.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
en.wikiquote.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૦
en.wikisource.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
en.wikivoyage.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
eo.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
eo.wikibooks.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩ipblock-exempt (temporary)
es.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
es.wikinews.org૦૬:૨૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
es.wikisource.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
es.wikiversity.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikivoyage.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૨:૫૧, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
et.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
et.wikibooks.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૮:૨૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
eu.wikibooks.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૪:૦૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fat.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૧ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
fa.wikibooks.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૧:૨૧, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ff.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fi.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
fj.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૩:૩૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
fo.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
fr.wikibooks.org૧૧:૨૦, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikiversity.org૧૩:૩૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikivoyage.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ga.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
gd.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
gl.wikibooks.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૦:૫૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૫:૪૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gpe.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guc.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gur.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
gu.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikinews.org૧૯:૧૪, ૧ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wiktionary.org૦૪:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ha.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
he.wikibooks.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૭rollbacker
hi.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૩:૧૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૦
hr.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hu.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
hy.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૫:૫૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
id.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ie.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikiquote.org૨૩:૦૨, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wiktionary.org૨૩:૦૨, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
inh.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૧:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૨:૧૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
it.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikisource.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૨:૨૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૫
ja.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ja.wikinews.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ja.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૬:૪૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
jbo.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૨૦:૨૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
ka.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૧ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૧ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૨૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
km.wikibooks.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
kn.wikiquote.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૩:૪૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ko.wikibooks.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૧:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ku.wikibooks.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૨૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
la.wikibooks.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lb.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૨૦:૨૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૧:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૪૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
lt.wikibooks.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
lv.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૧૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૨:૦૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૬૭sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૧૦:૪૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૩૦૦ipblock-exempt (temporary), patroller, translationadmin
mg.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૫:૪૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ml.wikibooks.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૫:૪૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
mn.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
mr.wikibooks.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૧:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૨
ms.wikibooks.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
my.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ne.wikibooks.org૧૪:૦૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬ipblock-exempt
nl.wikibooks.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૩:૩૩, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
nn.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૬:૪૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૭:૩૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૩૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pag.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pa.wikibooks.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcm.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૧૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬autoreview
pl.wikibooks.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૪:૨૯, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pl.wikisource.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pms.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
pt.wikibooks.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૭:૦૨, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
pwn.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૨૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
roa-rup.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૨૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮ipblock-exempt (temporary), uploader
ru.wikibooks.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૪:૩૨, ૨૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wikiquote.org૧૩:૦૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૫૦, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૪:૪૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
rw.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૦:૫૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૫:૪૬, ૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sc.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૬:૪૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikibooks.org૨૦:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૯:૦૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૧૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
sh.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૯૧rollbacker
simple.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
si.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
si.wikibooks.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
sk.wikibooks.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૭:૩૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
sl.wikibooks.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૧:૪૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
so.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
so.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૨:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩autopatrolled
sq.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
sq.wikibooks.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૧૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sr.wikibooks.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
su.wikiquote.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sv.wikibooks.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sw.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sw.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ta.wikibooks.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview, confirmed, reviewer
test-commons.wikimedia.org૨૦:૩૯, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦reviewer, sysop, translationadmin, transwiki
test.wikidata.org૧૫:૦૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭bureaucrat, sysop
tet.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
te.wikibooks.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
th.wikibooks.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
tl.wikibooks.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikiquote.org૧૧:૨૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tly.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tr.wikibooks.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૯:૪૨, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૪:૪૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ts.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tt.wikibooks.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૨:૨૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
uk.wikibooks.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ur.wikibooks.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
usability.wikimedia.org૧૦:૪૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
uz.wikiquote.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
vec.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
vi.wikibooks.org૧૪:૦૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vls.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૨૦:૨૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૪૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૯૭૩interface-admin, sysop, translationadmin
www.wikifunctions.org૦૭:૦૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦functioneer (temporary), translationadmin (temporary)
wikimania2014.wikimedia.org૦૫:૦૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૦:૫૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૫:૦૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૯:૦૭, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૮:૨૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
wo.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૩rollbacker
xal.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
yi.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૦૪:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
zh-min-nan.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh-min-nan.wikisource.org૧૧:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૫rollbacker
zh.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૨૧,૯૩૫abusefilter-helper, extendedconfirmed, ipblock-exempt, rollbacker
zh.wikibooks.org૦૩:૨૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨transwiki
zh.wikinews.org૦૭:૫૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
zh.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૨interface-admin (temporary), sysop (temporary)
zh.wikisource.org૧૩:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
zh.wikiversity.org૧૫:૦૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૩transwiki
zh.wikivoyage.org૦૧:૦૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪transwiki
zh.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩transwiki
zu.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૧:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)