વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Stanglavine
  • નોંધેલ: ૨૦:૪૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૩૪,૩૪૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૧૪
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૨૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૪:૦૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
ady.wikipedia.org૦૪:૦૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
af.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
af.wikibooks.org૦૪:૦૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૪:૦૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૪:૦૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
alt.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
am.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
an.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૨૨:૦૯, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૩
ar.wikibooks.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૮:૫૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૬:૦૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ar.wikisource.org૧૭:૨૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ar.wikiversity.org૧૭:૩૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ary.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ast.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ast.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૩:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
az.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
az.wikibooks.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૫:૪૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૮:૨૫, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bat-smg.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૭:૫૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૦:૫૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
be.wikibooks.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
bg.wikibooks.org૦૪:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bi.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
bn.wikibooks.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
br.wikimedia.org૧૨:૦૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bs.wikibooks.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ca.wikibooks.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૧૫, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૦:૫૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
cbk-zam.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૪:૧૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૨૦autopatrolled
co.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૨૧:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૯:૩૭, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
cu.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cy.wikibooks.org૦૦:૫૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
da.wikibooks.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
de.wikibooks.org૧૫:૫૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
de.wikinews.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
de.wikiquote.org૨૩:૧૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૬:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૪:૨૮, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
de.wiktionary.org૦૧:૦૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
din.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૪:૧૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
el.wikibooks.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
eml.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૫૪extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧editor
en.wikinews.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૪
en.wikiquote.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૩
en.wikisource.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
en.wikiversity.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
en.wikivoyage.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૦:૫૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eo.wikibooks.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૨૩:૩૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૦
es.wikibooks.org૨૩:૧૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
es.wikinews.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
es.wikisource.org૧૯:૩૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
es.wikiversity.org૨૩:૪૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
es.wikivoyage.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
es.wiktionary.org૨૨:૫૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૨
et.wikipedia.org૦૧:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
et.wikibooks.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
eu.wikibooks.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
fa.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૯:૩૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૮:૫૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ff.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
fi.wikibooks.org૧૯:૫૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૯:૫૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૦:૩૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૨:૧૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
fj.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૦:૧૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૬
fr.wikibooks.org૦૧:૦૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikinews.org૦૧:૨૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fr.wikiquote.org૧૮:૫૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૮:૨૨, ૧૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fr.wikiversity.org૦૩:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fr.wikivoyage.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૦:૫૪, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ga.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૪:૧૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
gl.wikibooks.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gu.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
he.wikibooks.org૧૭:૩૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૦:૫૦, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૯:૨૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hif.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૨
hi.wikibooks.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૬:૨૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hr.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
hr.wikibooks.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૪:૧૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૭:૦૭, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૮:૧૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૧:૫૭, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૯:૪૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
hy.wikibooks.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૮:૩૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૧૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨autoreview
id.wikibooks.org૦૧:૫૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૨:૨૮, ૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ie.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
inh.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૪:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૨
it.wikibooks.org૨૨:૪૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૫:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
it.wikisource.org૨૨:૪૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
it.wikiversity.org૨૨:૪૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikivoyage.org૦૫:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૨:૪૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
iu.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૦:૦૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ja.wikibooks.org૧૭:૦૨, ૧૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ja.wikiversity.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૨૨:૦૬, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૨:૪૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૫:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
jv.wikisource.org૧૮:૨૫, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ka.wikibooks.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૨૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
kk.wikibooks.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
kn.wikiquote.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૩:૪૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ko.wikibooks.org૦૩:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૫:૫૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૪:૧૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૩:૧૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૪:૦૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ky.wikibooks.org૧૮:૧૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
la.wikibooks.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૬:૦૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૮:૫૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૨:૩૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
lmo.wiktionary.org૨૩:૧૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૪૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
lt.wikibooks.org૨૩:૧૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૪:૧૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૯:૪૦, ૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૭
lv.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
map-bms.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૦:૫૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૩
meta.wikimedia.org૨૦:૪૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૬૪steward, sysop
mg.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
mk.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
ml.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૭:૩૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mn.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૬:૦૪, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૪
ms.wikibooks.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૪:૧૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
my.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૧:૫૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nds.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૦૦:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૧:૨૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
nl.wikibooks.org૧૯:૧૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nl.wikinews.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૯:૨૧, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
nn.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nn.wikiquote.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
no.wikibooks.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૯:૫૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pa.wikibooks.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮autoreview
pl.wikibooks.org૧૯:૩૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૩:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૦:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pl.wikisource.org૨૧:૦૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૯:૩૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૩:૨૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pms.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pms.wikisource.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ps.wikivoyage.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૨૩,૩૩૫bureaucrat, checkuser, sysop
pt.wikibooks.org૧૯:૧૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
pt.wikimedia.org૦૪:૨૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૯:૪૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pt.wikiquote.org૧૭:૩૯, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
pt.wikisource.org૨૨:૦૭, ૧૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
pt.wikiversity.org૧૮:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
pt.wikivoyage.org૧૮:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
pwn.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
ro.wikibooks.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૬:૨૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫uploader
ru.wikibooks.org૧૭:૨૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૮:૪૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૦:૫૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૩:૩૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ru.wikisource.org૧૭:૫૮, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩editor
rw.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sa.wikibooks.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૯:૨૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫૯
sc.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૪:૨૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૭:૩૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૨૨:૦૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
sh.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
simple.wikibooks.org૧૬:૫૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
si.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
si.wikibooks.org૧૮:૦૯, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૨૩:૩૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
sk.wikibooks.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
sl.wikibooks.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૯:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૬:૩૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૫૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
so.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
so.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
sq.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
sq.wikibooks.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
sr.wikibooks.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૪:૨૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sv.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૫:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sw.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sw.wiktionary.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
ta.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tay.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૬:૩૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૨bureaucrat (temporary), sysop
test.wikidata.org૨૦:૩૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
tet.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
te.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૩:૨૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
th.wikibooks.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૩:૪૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૧:૫૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ti.wikipedia.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૪:૨૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
tl.wikibooks.org૧૪:૧૬, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૪:૦૩, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧autoreview
tr.wikibooks.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૬:૨૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૭:૩૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૦:૨૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૩:૦૧, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ts.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
uk.wikibooks.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૮:૪૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ur.wikibooks.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૯:૩૮, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૦:૫૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
uz.wikiquote.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૪:૧૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
vi.wikibooks.org૧૮:૩૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૩:૫૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૬:૦૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૩:૪૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
vls.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૦:૫૭, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૪:૫૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૫૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩,૮૯૩sysop
wikimania2006.wikimedia.org૦૨:૫૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૫૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૩:૩૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૩:૩૬, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૨:૨૪, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૨:૨૬, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૧:૩૯, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
zh.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
zh.wikibooks.org૧૬:૦૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૪:૩૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૪:૨૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૧:૩૮, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૧:૧૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)