વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Stryn
  • નોંધેલ: ૦૭:૫૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩,૩૦,૨૮૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૩૦
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ace.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ady.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
af.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૬:૨૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ak.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ak.wiktionary.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
am.wikipedia.org૦૫:૫૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
am.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ang.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
an.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૭:૩૭, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
ar.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ar.wikimedia.org૧૬:૨૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ar.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૯:૨૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ary.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ast.wikipedia.org૦૮:૦૬, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ast.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૯:૫૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
awa.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ay.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૫
az.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
az.wikiquote.org૧૭:૩૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
az.wikisource.org૧૯:૨૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)ipblock-exempt
bar.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
bat-smg.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૮:૪૧, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૬:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
be-tarask.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
beta.wikiversity.org૧૫:૦૮, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
be.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
be.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૬:૨૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
bg.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bg.wikinews.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૧:૧૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bh.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bi.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bm.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bn.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
bn.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bn.wikivoyage.org૧૫:૦૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bpy.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
br.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
br.wikimedia.org૧૬:૧૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૦૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૨
bs.wikibooks.org૧૨:૫૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૨:૫૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૨:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૨:૫૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bxr.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯
ca.wikibooks.org૧૭:૫૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૭:૩૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૫:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૯:૦૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikisource.org૧૯:૦૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ca.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
cbk-zam.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
cdo.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ce.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ch.wiktionary.org૧૭:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ckb.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
commons.wikimedia.org૧૮:૪૬, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૦૬૩autopatrolled
co.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૬:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
csb.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૧
cs.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૧:૨૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cs.wikisource.org૨૦:૩૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
cu.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
cy.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૪
da.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૨:૪૪, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૬:૨૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
de.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬૩autoreview
de.wikibooks.org૦૯:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
de.wikinews.org૧૮:૫૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
de.wikiquote.org૧૩:૧૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
de.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
de.wikiversity.org૧૧:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
de.wikivoyage.org૦૯:૨૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
de.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
din.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૦૮:૩૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૬:૨૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
dv.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
dz.wiktionary.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
el.wikibooks.org૧૯:૪૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૦:૦૫, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૧:૦૮, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
el.wiktionary.org૧૫:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
eml.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯,૬૪૧extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૫editor
en.wikinews.org૨૦:૩૭, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
en.wikiquote.org૧૨:૧૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૮
en.wikisource.org૧૬:૪૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
en.wikiversity.org૧૭:૪૧, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
en.wikivoyage.org૨૧:૪૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬autopatrolled
en.wiktionary.org૧૫:૨૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
eo.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
eo.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૮
es.wikibooks.org૧૫:૨૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
es.wikinews.org૨૧:૨૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikiquote.org૦૭:૦૮, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
es.wikisource.org૧૮:૪૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
es.wikiversity.org૧૫:૩૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
es.wikivoyage.org૧૨:૦૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૯:૪૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
et.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૫
et.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૯:૩૯, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
et.wikisource.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૮:૦૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૦
eu.wikibooks.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૨:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fa.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fa.wikinews.org૧૯:૩૨, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fa.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૯:૩૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૯:૧૪, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fa.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૭:૫૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૭૩,૮૪૮checkuser, editor, interface-admin, sysop
fi.wikibooks.org૦૮:૧૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૬
fi.wikimedia.org૧૫:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
fi.wikinews.org૨૦:૩૭, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
fi.wikiquote.org૦૮:૩૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૩
fi.wikisource.org૦૮:૦૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
fi.wikiversity.org૧૫:૪૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fi.wikivoyage.org૨૨:૧૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૧
fi.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૧
fj.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૬:૪૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fo.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૩
fr.wikibooks.org૧૫:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૫:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fr.wikisource.org૧૫:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૫:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૧:૫૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fr.wiktionary.org૨૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fy.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ga.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ga.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
gl.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
gu.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૮:૩૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ha.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૦:૦૫, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૯:૫૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૮:૪૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૩:૪૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૬:૦૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hif.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
hif.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
hi.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૯:૧૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૫:૫૫, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
hr.wikibooks.org૧૮:૪૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૮:૪૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hr.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
hu.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hu.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hu.wikisource.org૧૮:૫૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hu.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૭
hy.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૧:૦૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hy.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૯:૫૦, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૪
id.wikibooks.org૧૪:૦૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
id.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
id.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
id.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ie.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૫૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૦
inh.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૮:૩૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
is.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૦:૫૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
it.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૭autopatrolled
it.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
it.wikinews.org૧૪:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikiquote.org૦૬:૫૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
it.wikisource.org૦૬:૨૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
it.wikiversity.org૦૭:૧૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
it.wikivoyage.org૦૯:૨૪, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬
it.wiktionary.org૧૧:૧૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
iu.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ja.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ja.wikivoyage.org૧૧:૪૬, ૧૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૯:૧૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
jv.wikisource.org૧૧:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
ka.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kbp.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
kk.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
km.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
kn.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ko.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૮:૪૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ky.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
la.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૪૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
lb.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૨૧:૩૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
li.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૨:૫૬, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૩:૦૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૫:૩૯, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮૨
lt.wikibooks.org૧૬:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lt.wikiquote.org૧૬:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૬:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૭:૨૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
lv.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૦
lv.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૩૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૪૨autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૩:૪૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯,૫૨૧steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mg.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
min.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
mk.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૬:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
ml.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૦:૫૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
mn.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૧
ms.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
mt.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૬:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
my.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nds.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
nds.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ne.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
nl.wikibooks.org૧૫:૪૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
nl.wikimedia.org૧૬:૨૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૩:૧૭, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૯:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
nl.wikisource.org૦૭:૩૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
nl.wikivoyage.org૨૧:૫૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
nl.wiktionary.org૧૪:૪૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
nn.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
nn.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦૬
no.wikibooks.org૧૬:૩૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૦:૧૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૦:૩૨, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૬:૪૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૭:૫૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nqo.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૬:૨૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
om.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
or.wikisource.org૧૭:૨૮, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૨:૩૫, ૧૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
pa-us.wikimedia.org૧૬:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pap.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pa.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pa.wikibooks.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૮:૫૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૬autoreview
pl.wikibooks.org૧૦:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pl.wikimedia.org૧૬:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
pl.wikinews.org૧૦:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
pl.wikiquote.org૦૮:૩૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
pl.wikisource.org૧૦:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pl.wikivoyage.org૦૫:૦૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
pl.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pms.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૯:૧૬, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૩:૦૮, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૯:૦૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
pt.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
pt.wikimedia.org૦૯:૫૨, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૫:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
pt.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pt.wikisource.org૧૯:૫૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikiversity.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
pt.wikivoyage.org૧૨:૦૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
pt.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
pwn.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૭:૪૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
ro.wikibooks.org૧૨:૨૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ro.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૮:૪૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ro.wikivoyage.org૦૫:૦૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૫૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ru.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫uploader
ru.wikibooks.org૦૩:૩૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૬:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૯:૦૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ru.wikiquote.org૧૨:૦૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧autoeditor
ru.wikisource.org૧૫:૧૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ru.wikiversity.org૧૨:૦૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wikivoyage.org૨૧:૫૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wiktionary.org૦૩:૩૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
rw.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૨:૨૨, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sah.wikisource.org૧૯:૨૪, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sa.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
scn.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sc.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sd.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
se.wikimedia.org૧૦:૦૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
sh.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૭૦
simple.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
si.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
si.wikibooks.org૧૫:૫૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨૧
sk.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૨
sl.wikibooks.org૨૦:૩૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૮:૫૩, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૮:૨૪, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૨:૪૯, ૩૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
so.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
so.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૫૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
sq.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૨autoreview
sq.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૧:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sr.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૦:૦૪, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૧:૨૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૯:૫૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
st.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
su.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૨૪
sv.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૧:૨૨, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sv.wikisource.org૧૫:૧૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૦:૩૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sv.wikivoyage.org૨૧:૪૮, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮autopatrolled
sv.wiktionary.org૧૫:૪૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sw.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sw.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
szy.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
ta.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૯:૪૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tcy.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩reviewer
test-commons.wikimedia.org૦૮:૫૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
test.wikidata.org૧૮:૨૯, ૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
tet.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
te.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૧:૧૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૪:૦૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tg.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
th.wikibooks.org૧૯:૩૪, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૧:૦૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૯:૫૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ti.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tk.wikiquote.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦
tl.wikibooks.org૧૩:૫૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
tl.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧autoreview
tr.wikibooks.org૧૫:૫૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tr.wikimedia.org૧૬:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tr.wikiquote.org૧૫:૨૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
tr.wikisource.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
tr.wikivoyage.org૧૫:૪૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
ts.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
tt.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tw.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૬:૨૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
uk.wikibooks.org૧૬:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૬:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૫:૧૯, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૨૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૦:૦૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૯:૩૬, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ur.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
uz.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૫:૫૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
vi.wikibooks.org૧૪:૩૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vi.wikisource.org૧૩:૫૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
vi.wikivoyage.org૦૮:૩૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
vi.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vls.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
vo.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
wa.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૮:૪૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૧,૬૭૭sysop
wikimania2007.wikimedia.org૦૫:૧૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૪:૨૮, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૭:૦૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૯:૫૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૫:૩૫, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
wikimania2015.wikimedia.org૧૮:૨૮, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
wikimania2016.wikimedia.org૧૯:૩૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
wikimania2017.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૮:૫૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૦૬, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૫
wo.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
xh.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
xh.wikibooks.org૧૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
yo.wiktionary.org૧૪:૪૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zh-min-nan.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
zh.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
zh.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikinews.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૭:૩૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૧:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૮:૩૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૫:૩૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
zh.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
zu.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zu.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)