વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: TAndic (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૦:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧ (૧૭ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૮૮૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૦૮
  • વૈશ્વિક જૂથો કર્મચારીઓ (૧૫:૫૯, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ સુધી), Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ady.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૩:૧૫, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૫:૫૬, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૦:૪૪, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૫૬, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
co.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧૬ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૨૦:૪૪, ૧૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૦:૪૪, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૧:૪૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૨:૦૫, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૨:૩૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૦:૨૬, ૧૬ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૪૩, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૧:૫૮, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૪ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૫૫, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૧૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૧:૨૫, ૧૬ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autopatrolled
meta.wikimedia.org૨૦:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૮૩૪autopatrolled
mk.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૧:૨૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૭:૫૧, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૬:૦૮, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૩:૧૪, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૦:૪૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૨૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૨૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૯:૪૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૬:૧૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)