વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: TChan (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૩:૪૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫ (૬ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૬૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૮
  • વૈશ્વિક જૂથો Two-factor authentication testers, કર્મચારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૯:૦૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૯:૧૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૩:૦૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૯:૧૭, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૪૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૩:૪૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
meta.wikimedia.org૨૩:૪૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૧૬
outreach.wikimedia.org૧૪:૪૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૬:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૪:૫૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૨૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)