વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Taavi
  • નોંધેલ: ૦૮:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૪,૧૬૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૨૭
  • વૈશ્વિક જૂથો Global IP block exemptions, સિસ્ટમ સંચાલકો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૫:૩૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૭:૨૫, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૪:૨૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ar.wikibooks.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૧:૩૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૪:૦૩, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૩:૧૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૧:૫૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૦:૦૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૦૬:૩૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૨:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૩:૩૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૬:૨૦, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bn.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૨૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૫:૪૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૪:૨૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૭:૧૩, ૨૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૭:૫૮, ૧૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૧:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૫
co.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૩:૩૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૪:૫૪, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૬:૫૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૮:૫૬, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૩:૨૫, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૫:૪૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૫:૪૮, ૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૯:૫૮, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૯:૧૫, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૮:૦૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૬:૦૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૦૯:૦૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૫:૦૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૮૬૪extendedconfirmed, ipblock-exempt, rollbacker
en.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૧૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wikinews.org૧૮:૨૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
en.wikiquote.org૧૩:૨૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
en.wikisource.org૧૭:૫૮, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૨૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૦૯, ૨૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૦:૪૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૮:૫૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૯:૨૫, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૬:૦૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૬:૫૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૧:૦૧, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૨:૨૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯નવું ખાતુ(?)૭૫૧editor
fi.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૮:૦૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૪:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૭:૧૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૪:૨૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૭:૪૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૪:૨૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
fi.wiktionary.org૦૫:૦૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
fj.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૨:૦૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fr.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૯:૨૫, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૦:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૪:૫૦, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૦:૦૭, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૭:૧૨, ૨૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૨૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૬:૨૩, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૬:૦૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૮:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૭:૫૦, ૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૬:૦૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૪:૪૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૩:૪૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૨:૦૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૨:૫૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૬:૨૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૩:૨૫, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૯:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૮:૪૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૦:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૫:૦૭, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
id.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૪૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
inh.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
it.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૧:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૩:૫૭, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૦:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૦:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૫:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૯:૪૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૯:૫૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૦:૪૮, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૩:૨૮, ૨૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૭:૫૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૪:૩૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૬:૦૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૯:૦૩, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૩:૪૬, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૮:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૬૩sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૦૮:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૨autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૮:૩૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૫:૨૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૧:૦૪, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૨:૩૧, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૫:૩૪, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૨૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૩:૨૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૪:૪૩, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૧:૩૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૮:૩૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૮:૪૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૩:૫૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૮:૪૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૭:૨૪, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૧:૨૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૩૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૦૮:૫૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૭:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૨૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૪:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૦:૫૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૮:૨૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૮:૦૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૦:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૮:૨૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૦૮:૩૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૩:૪૧, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૧:૫૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૮:૨૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૭:૦૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૭:૨૨, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૭:૨૫, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૮:૧૩, ૧૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૮:૨૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૦૭:૦૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૮:૩૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૫:૨૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૬:૪૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૧:૩૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૧:૫૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૮:૩૮, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૫:૧૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૪:૫૪, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૧:૨૧, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૫:૫૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૦rollbacker
simple.wikibooks.org૦૭:૨૩, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૪:૫૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૯ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
si.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikibooks.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૬:૦૨, ૨૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૧:૩૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૭:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૪૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
sq.wikibooks.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૭:૨૯, ૧૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૫:૫૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sq.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૪:૨૬, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૮:૪૩, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૩:૧૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview, editor, sysop
test-commons.wikimedia.org૦૯:૩૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪sysop
test.wikidata.org૧૨:૪૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
tet.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૨:૧૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૦:૪૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૫:૩૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૬:૨૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૬:૫૪, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૩:૨૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૧૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૮:૩૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
uk.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૯:૧૫, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૭:૩૩, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૩૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૭:૩૪, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૧૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૬:૩૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૦:૨૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૪૪૧
wikimania2005.wikimedia.org૧૬:૦૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૧૬:૧૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૧૬:૧૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૬:૧૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૮:૨૧, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૮:૨૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૮:૪૦, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૮:૪૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૮:૪૪, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૪:૫૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૪:૫૪, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૪:૦૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૪:૦૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૮:૩૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૯:૩૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૦:૨૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૮:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૨:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)