વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Tegel
  • નોંધેલ: ૧૧:૨૮, ૨ મે ૨૦૦૯ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૩૪,૭૮૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૦૯
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૪
ab.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
advisory.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
af.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૯
af.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૨૧:૦૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ak.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
alt.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૨૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
am.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ang.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
an.wiktionary.org૨૧:૦૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ar.wikipedia.org૦૧:૨૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩autoreview
ar.wikibooks.org૧૮:૫૬, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ar.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૦:૨૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ar.wikiquote.org૨૧:૪૪, ૧૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ar.wikisource.org૧૦:૩૭, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wikiversity.org૨૦:૨૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ary.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૬
ast.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૯
ast.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૨:૪૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
as.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૩:૦૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
av.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ay.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯૮extendedconfirmed
az.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
az.wikisource.org૧૯:૪૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
az.wiktionary.org૧૮:૩૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ban.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૬
bat-smg.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ba.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ba.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
bcl.wiktionary.org૨૩:૫૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૧:૦૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
beta.wikiversity.org૨૧:૦૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
be.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
be.wikibooks.org૨૧:૦૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૩:૦૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૮:૦૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૧:૦૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૫autopatrolled, extendedconfirmed, ipblock-exempt
bg.wikibooks.org૦૭:૩૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૧:૦૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
bg.wikisource.org૨૩:૪૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૯:૩૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
bh.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૩૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bh.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૧૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bm.wikipedia.org૦૭:૪૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bm.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૭
bn.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૦૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bn.wikivoyage.org૧૫:૨૬, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૩:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bo.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
br.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૭:૫૪, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૦
bs.wikibooks.org૨૧:૧૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૧૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૨૧:૧૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
bxr.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૨
ca.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૨૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
ca.wikibooks.org૧૧:૧૪, ૨૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ca.wikimedia.org૧૮:૧૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ca.wikinews.org૨૦:૨૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ca.wikiquote.org૧૯:૪૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ca.wikisource.org૨૩:૩૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ca.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
cbk-zam.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
cdo.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ceb.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ce.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
cho.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
chr.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
commons.wikimedia.org૨૧:૫૧, ૧૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૧૭patroller
co.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
co.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
cr.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૧૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
csb.wiktionary.org૧૫:૪૬, ૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
cs.wikibooks.org૧૫:૧૬, ૧૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cs.wikinews.org૧૮:૪૩, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૦:૨૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
cs.wikisource.org૧૭:૦૦, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
cs.wikiversity.org૧૭:૧૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
cs.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪
cu.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
cv.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cv.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
cy.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૨:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
da.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
da.wikiquote.org૧૮:૩૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
da.wikisource.org૧૬:૨૭, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
de.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૦autoreview
de.wikibooks.org૨૦:૨૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
de.wikinews.org૧૯:૦૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
de.wikiquote.org૦૧:૨૬, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
de.wikisource.org૧૮:૨૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
de.wikiversity.org૧૯:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
de.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
de.wiktionary.org૧૬:૩૭, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૬autoreview
din.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
diq.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
dk.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૧:૩૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
el.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪
el.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
el.wikinews.org૨૦:૨૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
el.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૨:૪૯, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૮:૪૮, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૨:૨૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
eml.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
en.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૨ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૩૪૧extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૯:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૪૪editor
en.wikinews.org૧૯:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૨
en.wikiquote.org૧૯:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૮૮
en.wikisource.org૧૯:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૫
en.wikiversity.org૧૯:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩૦curator
en.wikivoyage.org૧૧:૫૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
en.wiktionary.org૧૯:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
eo.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
eo.wikibooks.org૧૯:૪૬, ૧૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૨:૦૫, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૬:૧૪, ૨૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૨:૧૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૨
es.wikibooks.org૨૩:૫૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
es.wikinews.org૨૨:૫૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૮
es.wikiquote.org૧૯:૧૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૭
es.wikisource.org૧૯:૨૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૪
es.wikiversity.org૨૨:૪૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
es.wikivoyage.org૧૩:૦૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૫
et.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૦
et.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૬:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૨:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
eu.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૩
eu.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૩:૪૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૪:૨૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
fa.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
fa.wikibooks.org૦૯:૪૭, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૦:૩૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૫:૩૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fa.wikisource.org૧૯:૪૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૦:૪૨, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ff.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fi.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૨૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
fi.wikibooks.org૧૩:૩૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fi.wikimedia.org૦૧:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૦:૨૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૦:૦૩, ૧૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
fi.wikisource.org૨૦:૧૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
fi.wikiversity.org૧૮:૦૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૯:૩૭, ૨૫ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
fj.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fj.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૬:૧૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fo.wikisource.org૧૨:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
frr.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૨
fr.wikibooks.org૨૦:૨૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
fr.wikinews.org૧૯:૨૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
fr.wikiquote.org૧૯:૨૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
fr.wikisource.org૨૦:૨૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fr.wikiversity.org૨૦:૦૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
fr.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fr.wiktionary.org૦૮:૩૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
fur.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
fy.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
ga.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
ga.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gd.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૯
gl.wikibooks.org૨૦:૨૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૨:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gn.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૩:૦૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૩:૪૯, ૨૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
got.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
gu.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૮:૪૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gv.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ha.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ha.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
he.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
he.wikibooks.org૨૩:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
he.wikinews.org૧૭:૨૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૫:૦૭, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
he.wikisource.org૨૨:૫૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
he.wikivoyage.org૧૮:૩૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
hif.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
hif.wiktionary.org૦૩:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૨
hi.wikibooks.org૨૩:૪૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૦:૪૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૫:૦૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૮:૧૫, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૯:૫૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૧
hr.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૬:૩૯, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૯:૫૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hsb.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
hu.wikibooks.org૦૬:૩૮, ૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
hu.wikinews.org૧૬:૦૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૫:૫૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
hu.wikisource.org૦૦:૨૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hu.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
hy.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૩
hy.wikibooks.org૧૬:૩૩, ૧૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૩:૦૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૭:૩૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
ia.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
id.wikibooks.org૨૨:૪૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
id.wikiquote.org૧૭:૪૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
id.wikisource.org૧૨:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
id.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ie.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ie.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ii.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ik.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
incubator.wikimedia.org૦૦:૨૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૭
inh.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
io.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
is.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૨:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૧:૧૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૦
it.wikibooks.org૧૦:૦૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
it.wikinews.org૧૦:૨૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
it.wikiquote.org૨૨:૧૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
it.wikisource.org૨૨:૫૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
it.wikiversity.org૨૨:૨૦, ૧૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
it.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
it.wiktionary.org૧૯:૧૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
iu.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૪
ja.wikibooks.org૨૦:૨૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ja.wikinews.org૨૦:૨૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૩:૧૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૨:૨૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૧:૨૨, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૧:૦૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૧૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
jv.wikisource.org૧૮:૨૩, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૧૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ka.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૩
ka.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૫:૪૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૯:૦૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ki.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૨૯ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
kk.wikibooks.org૨૦:૧૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૧:૦૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
km.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૩:૧૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૨:૪૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
kn.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૧:૦૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
ko.wikibooks.org૦૭:૫૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૧:૨૮, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૩:૨૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૦:૧૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ko.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
krc.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૨:૨૫, ૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ku.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kw.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ky.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
la.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૧
la.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૦:૨૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
la.wiktionary.org૧૭:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
lb.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૫:૧૪, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
lij.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
li.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૫:૦૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૨:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૦:૦૨, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
lmo.wiktionary.org૧૫:૩૧, ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
lo.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૦
lt.wikibooks.org૧૧:૦૦, ૨૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
lt.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lt.wikisource.org૧૬:૫૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
lv.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭૫
lv.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૩૦ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૧૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૫૨
meta.wikimedia.org૧૫:૨૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨,૦૪૩steward, sysop
mg.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
mg.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૯:૩૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mi.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mi.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૪
mk.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૨:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૯
ml.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૮:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૭:૩૨, ૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૩૦ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
mn.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૩:૪૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
mr.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૫૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬૧
ms.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૭:૧૬, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
mt.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
my.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧uploader
nah.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nap.wikisource.org૧૨:૧૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
na.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
nds.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
nds.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ne.wikibooks.org૧૦:૩૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૦:૩૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ng.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૫
nl.wikibooks.org૧૯:૪૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
nl.wikimedia.org૨૨:૩૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
nl.wikinews.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
nl.wikisource.org૨૧:૨૮, ૧૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nl.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nl.wiktionary.org૧૭:૧૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૮
nn.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
nn.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
no.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૮ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩
no.wikibooks.org૧૭:૧૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૦:૫૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૧:૦૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૧:૧૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
no.wikisource.org૦૯:૧૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
no.wiktionary.org૧૭:૨૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
nqo.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nso.wikipedia.org૦૨:૦૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nv.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૧:૦૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nz.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
oc.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૨:૫૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
or.wikisource.org૨૩:૧૮, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
outreach.wikimedia.org૦૬:૨૧, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩sysop
pa-us.wikimedia.org૦૮:૫૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pam.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
pap.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pa.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pa.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૪:૫૬, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pdc.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
pfl.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pi.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૧autoreview
pl.wikibooks.org૧૯:૫૧, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
pl.wikimedia.org૨૧:૦૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૯
pl.wikinews.org૧૮:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
pl.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
pl.wikisource.org૧૮:૫૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
pl.wikivoyage.org૦૦:૧૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
pl.wiktionary.org૧૯:૦૯, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
pms.wikipedia.org૨૨:૫૪, ૧૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૫:૦૩, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
pnb.wiktionary.org૨૧:૦૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ps.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૩:૨૫, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૬:૨૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
pt.wikibooks.org૧૯:૪૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪editor
pt.wikimedia.org૧૫:૧૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૦:૪૧, ૧૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
pt.wikiquote.org૧૮:૦૫, ૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
pt.wikisource.org૧૫:૩૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
pt.wikiversity.org૧૫:૩૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
pt.wikivoyage.org૧૩:૦૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
pt.wiktionary.org૨૦:૨૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
quality.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૧૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
rn.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
rn.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
roa-rup.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ro.wikibooks.org૨૨:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ro.wikinews.org૧૮:૩૫, ૧૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૭:૫૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ro.wikivoyage.org૦૦:૧૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૦:૨૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
rue.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ru.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૫uploader
ru.wikibooks.org૧૮:૦૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
ru.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ru.wikinews.org૧૩:૩૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
ru.wikiquote.org૧૩:૫૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
ru.wikisource.org૦૦:૦૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
ru.wikiversity.org૨૦:૦૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ru.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
rw.wikipedia.org૨૨:૨૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sah.wikisource.org૧૨:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sa.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૦:૧૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૭:૧૭, ૧૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
scn.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૪
sc.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sd.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
se.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૨:૧૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sg.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૨:૩૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૦
sh.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૭૦
simple.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૭:૩૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
si.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
si.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૫:૨૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૩૬
sk.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૦:૨૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sk.wikisource.org૧૨:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૨૧
sl.wikibooks.org૧૯:૨૨, ૧૩ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૦:૨૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૦:૫૨, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૭:૪૦, ૬ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૦:૩૨, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sn.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૯:૫૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
so.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૫
so.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૩૦, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૪autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨૧autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org૨૦:૨૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૯:૫૪, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૦:૦૦, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sr.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
sr.wikibooks.org૧૭:૩૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૯:૦૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sr.wikiquote.org૧૮:૩૯, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૦:૦૭, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sr.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ss.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૬:૨૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
st.wiktionary.org૦૦:૪૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
su.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
su.wikibooks.org૧૨:૦૨, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૨ મે ૨૦૦૯ઘર વિકિ(?)૧,૫૮,૧૫૧checkuser, sysop
sv.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sv.wikinews.org૧૦:૨૫, ૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sv.wikiquote.org૧૯:૫૮, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
sv.wikisource.org૧૦:૫૪, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sv.wikiversity.org૧૩:૫૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sv.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sv.wiktionary.org૧૯:૨૨, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
sw.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
sw.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૨:૧૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
szl.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
szy.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૭
ta.wikibooks.org૨૦:૨૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૮:૨૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૮:૩૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૨:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
tay.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૮:૪૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
test.wikidata.org૧૯:૨૦, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
te.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૦
te.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૧:૫૮, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૭:૩૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
tg.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૬:૪૩, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૫
th.wikibooks.org૧૪:૧૦, ૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૪:૪૫, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
th.wikisource.org૧૬:૩૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ti.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
tk.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫૧
tl.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
tl.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૧
tr.wikibooks.org૨૦:૨૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
tr.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૧:૪૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
tr.wikiquote.org૨૦:૨૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૨
tr.wikisource.org૧૨:૨૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
tr.wikivoyage.org૨૩:૪૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૯:૨૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૧
ts.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
tt.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tw.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૨૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૧:૦૪, ૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૨:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
uk.wikibooks.org૧૮:૪૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૦:૨૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૫:૪૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ur.wikipedia.org૦૧:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
ur.wikibooks.org૨૨:૩૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬
uz.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
vec.wikisource.org૧૨:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૨:૨૯, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
vi.wikibooks.org૦૭:૩૨, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
vi.wikiquote.org૧૨:૪૮, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
vi.wikisource.org૧૫:૦૨, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
vi.wikivoyage.org૧૮:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
vls.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
vo.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vo.wikibooks.org૨૦:૧૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૦:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
wa.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૨:૨૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૩૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬૭
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૭:૪૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૨૫, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wikimania2015.wikimedia.org૧૮:૧૦, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૬:૧૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૧:૨૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૩:૪૮, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૨:૩૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
wo.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૦:૨૬, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
xal.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
xh.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
xh.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
yi.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
yi.wikisource.org૧૨:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
yo.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૦:૩૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
zh-min-nan.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
zh-min-nan.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૨:૨૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૨:૩૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૨:૨૯, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
zh.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
zh.wikibooks.org૦૦:૪૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
zh.wikinews.org૦૨:૦૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૮:૫૪, ૧૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૨:૪૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
zh.wikiversity.org૧૪:૦૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૩:૩૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૧:૨૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
zu.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૧૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
zu.wikibooks.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)