વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Teles
  • નોંધેલ: ૧૨:૦૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૧૪,૧૪૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૩૧
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
advisory.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
af.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
am.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૬:૨૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૮:૧૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૮:૧૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)editor
ar.wikibooks.org૧૨:૧૧, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૯:૧૭, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૮:૪૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ast.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ast.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
az.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૮:૫૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૯:૪૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૯:૪૨, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૯:૧૬, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૩:૫૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૬:૦૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wiktionary.org૦૩:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bn.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૩:૩૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૮:૦૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૫:૪૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૫:૩૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨bureaucrat, sysop
br.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bs.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૭:૧૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ca.wikibooks.org૦૦:૩૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૯:૫૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૩:૩૬, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૦:૧૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૦:૪૫, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૦:૩૨, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮,૦૨૮image-reviewer
co.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૯:૧૫, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૭:૫૧, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
cs.wikibooks.org૦૫:૧૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૮:૨૦, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૦:૧૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
cy.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૭:૨૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭autoreview
de.wikibooks.org૦૭:૪૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૮:૦૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૯:૩૬, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૮:૧૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૯:૩૭, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૯:૧૪, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૦:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩,૬૩૨extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
en.wikinews.org૦૭:૧૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
en.wikiquote.org૦૬:૩૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૪
en.wikisource.org૧૯:૫૫, ૩૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
en.wikiversity.org૦૭:૦૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
en.wikivoyage.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
en.wiktionary.org૨૦:૫૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
eo.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૨:૪૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૮:૧૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૫:૩૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૩:૦૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૫:૧૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૪૩
es.wikibooks.org૦૮:૪૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
es.wikinews.org૦૩:૩૬, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
es.wikiquote.org૦૩:૦૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
es.wikisource.org૦૦:૦૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
es.wikiversity.org૦૪:૨૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
es.wikivoyage.org૨૩:૦૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૬:૧૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
et.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૯:૧૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૬:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૬:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
eu.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૮:૦૯, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૨:૩૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fa.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૬:૦૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૪:૧૨, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fi.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૯:૧૨, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૭:૪૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૬:૦૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૩:૩૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૮:૦૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
fr.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૪:૫૧, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૦:૩૨, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fr.wikiversity.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૮:૦૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૬:૦૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૭:૫૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
gl.wikibooks.org૦૪:૩૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૪:૩૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૪:૩૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૪:૩૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૧:૫૫, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૦૨:૫૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wiktionary.org૦૩:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
he.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૮:૩૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૯:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૭:૧૯, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૫:૨૧, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
hi.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૩:૦૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૦૩:૪૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૩:૩૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૫:૫૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hr.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૫:૫૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hu.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૨૧:૫૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૬:૧૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hy.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૬:૪૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
ia.wikibooks.org૦૮:૧૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૧
id.wikibooks.org૦૫:૫૦, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૯:૪૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૬:૦૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૬:૦૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ie.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૧:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
inh.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૨:૪૪, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૫:૨૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
it.wikibooks.org૧૧:૨૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૭:૫૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૯:૩૬, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૬:૫૫, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૯:૪૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ja.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૬:૫૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૬:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૦૪:૧૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ka.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૭:૪૦, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૪ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૮:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૩:૨૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૪:૫૨, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૬:૧૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
la.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
li.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૩:૦૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૨:૨૦, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
lv.wikibooks.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૨:૨૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૧autopatrolled
meta.wikimedia.org૨૨:૧૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૮૨૫steward, sysop
mg.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૮:૨૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
mk.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૮:૪૨, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ml.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૬:૩૯, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૭:૨૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૦૦:૩૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
mn.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૨૧:૫૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૫૯, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
ms.wikibooks.org૦૭:૧૫, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૫:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૩:૫૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૬:૪૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nds.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૪:૧૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
nl.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nl.wikimedia.org૦૬:૩૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૮:૨૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૫:૨૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૮:૪૧, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૮:૧૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૭:૧૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૪:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૩:૩૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૮:૦૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pa-us.wikimedia.org૧૩:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૩:૦૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcm.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૭:૦૧, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૮:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨autoreview
pl.wikibooks.org૦૮:૩૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pl.wikimedia.org૧૬:૦૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૪:૫૬, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pl.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૮:૦૪, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૩:૩૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૭૯,૦૩૮sysop
pt.wikibooks.org૦૮:૧૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
pt.wikimedia.org૧૯:૦૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૪:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮૫
pt.wikiquote.org૦૪:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૪
pt.wikisource.org૧૩:૫૫, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
pt.wikiversity.org૦૬:૪૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
pt.wikivoyage.org૧૭:૦૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
pt.wiktionary.org૦૬:૪૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
pwn.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ro.wikibooks.org૦૮:૪૬, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૮:૧૬, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮uploader
ru.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૮:૪૦, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૯:૫૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૧:૫૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૮:૩૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૩:૫૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
rw.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૬:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૫:૩૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૨:૨૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૪:૫૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૨:૨૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sc.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૮:૩૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૦૨:૫૧, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sh.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૮:૦૦, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૭૩rollbacker
simple.wikibooks.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૨૩:૫૦, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૩:૪૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
si.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
si.wikibooks.org૦૭:૫૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૫
sk.wikibooks.org૧૨:૦૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૧:૦૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sl.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૮:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૬:૦૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
so.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
so.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૪:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sq.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
sq.wikibooks.org૦૯:૫૧, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૬:૩૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sr.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૬:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૮
st.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
su.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sv.wikibooks.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૮:૨૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sw.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૨:૩૪, ૧૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ta.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
test2.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭
test.wikidata.org૧૬:૨૭, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
te.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૫:૫૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૭:૫૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૫:૪૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૭:૩૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૬:૩૧, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
tl.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫autoreview
tr.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૮:૩૭, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૧:૧૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૩:૪૨, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
uk.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૪:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ur.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
uz.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૬:૪૯, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૨:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
vi.wikibooks.org૧૮:૪૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
vi.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૨:૨૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૩:૦૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
vo.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૯:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૧:૦૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૬
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૪:૪૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૮:૦૨, ૧૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૮:૩૫, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૨:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૦:૫૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૧૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૫:૧૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૧:૫૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૮:૩૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૮:૩૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૬:૪૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૮:૩૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૫:૦૯, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
zh.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૦૮:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૪:૧૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૨૯, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૪:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૭:૧૮, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૪૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૦૪:૨૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૪:૩૧, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)