વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: TheresNoTime
  • નોંધેલ: ૧૭:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૪,૯૨૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૪૮
  • વૈશ્વિક જૂથો કારભારીઓ, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૭:૧૫, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૩:૧૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૨૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૦૫:૩૯, ૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૯:૪૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૩:૨૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૧:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૫:૩૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૧૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૧:૦૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૭:૨૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૦:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
co.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૨૯, ૨૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૪:૪૧, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૮:૨૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૫:૩૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૮:૫૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૧:૧૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૬:૩૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
de.wikibooks.org૧૫:૨૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૬:૧૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૨:૦૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૧:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૫:૫૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૩૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૬:૪૫, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૪૦,૯૧૯abusefilter, checkuser, suppress, sysop
en.wikibooks.org૨૦:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૦:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
en.wikiquote.org૨૦:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
en.wikisource.org૨૦:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૦:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૦૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૦:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૧:૪૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૦:૫૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૭:૦૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૪:૫૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૦:૧૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૨૧:૩૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૦:૨૭, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૯:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૧:૧૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૩:૪૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૬:૩૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૧૬ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૨૧:૪૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૭:૪૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૧:૦૭, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fr.wikinews.org૧૦:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૩:૪૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૩:૩૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૦:૫૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૦:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૦:૦૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૨૦:૨૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૦:૨૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૮ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૩૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૨૧:૩૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૨:૩૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૧:૪૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૬:૦૭, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૯:૫૭, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૩:૩૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૨૦:૩૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૧:૨૬, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૦:૩૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૩:૧૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૦:૩૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૧૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૦૭:૧૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૧:૧૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૨:૦૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૬:૩૫, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૬:૩૫, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૦:૧૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૯:૦૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૦:૩૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૧:૨૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૬:૪૨, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૫:૫૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૧:૪૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૯:૩૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૧૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૦:૨૬, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
lb.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૯:૦૮, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૧:૪૨, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
meta.wikimedia.org૧૭:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૧૭૫steward, sysop
mg.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૬:૩૭, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૦:૪૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mt.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૭:૩૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૦:૫૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૨૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૬:૪૭, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૫:૪૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૫:૨૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૦:૦૦, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૧:૨૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૪:૫૮, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૯:૦૪, ૧૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૯:૦૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૧૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૧૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૧:૪૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૨:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
pl.wikimedia.org૨૧:૨૭, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૩:૩૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૩૮, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૯:૫૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૪:૪૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૦૫:૫૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૧:૦૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૧૬:૫૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૨:૪૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૪:૧૭, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૪:૩૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૧૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૪:૩૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૫:૫૫, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૦૪:૩૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૪:૨૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૨:૩૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૧:૫૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૬:૫૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૧૪ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૫rollbacker
simple.wiktionary.org૧૨:૨૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૨૧:૨૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૧:૩૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૬:૩૧, ૨૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૭:૫૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૦:૨૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
sq.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૭:૪૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૫:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૮:૦૭, ૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૧:૦૬, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૪:૫૭, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૧:૩૨, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૭:૫૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૧:૩૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪sysop
test.wikidata.org૧૧:૦૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૫:૧૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૭:૫૯, ૧૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૪:૫૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૩:૦૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૯:૨૬, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૦:૪૦, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૨૧:૫૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૨૧:૫૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૧:૧૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૪:૫૩, ૧૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૯:૩૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૯:૩૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૦:૪૨, ૧૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૦૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૮
wikimania2012.wikimedia.org૨૦:૩૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૯:૩૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૯:૩૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૭:૨૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૫:૩૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૩:૫૩, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૧:૦૩, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh-classical.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
zh.wikibooks.org૧૮:૦૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૨:૧૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૬:૩૫, ૧૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૧:૩૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૦:૫૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૬ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)