વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Trijnstel
  • નોંધેલ: ૧૮:૦૧, ૨૩ મે ૨૦૦૯ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૩૫,૩૭૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૬૫
  • વૈશ્વિક જૂથો કારભારીઓ, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
af.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૧:૦૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
am.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ang.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૭:૦૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮autoreview
ar.wikibooks.org૧૯:૧૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૯:૧૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૬:૧૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૧:૧૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ast.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
as.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૨:૨૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
az.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૫:૫૫, ૧ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bat-smg.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
beta.wikiversity.org૨૦:૨૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
be.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
be.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૦:૩૧, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૪:૧૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
bg.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૫:૫૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૨:૧૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bn.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૯:૧૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૨:૫૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
bs.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
ca.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૨:૪૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૮:૧૮, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૧:૩૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૮:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૪:૩૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૨૯, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦,૨૫૩checkuser, sysop
co.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૮:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
csb.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
cs.wikibooks.org૨૦:૩૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૧:૪૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
cy.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
da.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૨૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૬autoreview, editor
de.wikibooks.org૨૧:૪૭, ૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૪:૧૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૮:૦૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૧:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૫:૩૧, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૮:૧૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૮:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
el.wikibooks.org૨૦:૨૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૧:૫૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૬:૧૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૬:૦૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૧:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૨૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૯૩૫extendedconfirmed, reviewer, rollbacker, templateeditor
en.wikibooks.org૨૦:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
en.wikinews.org૨૦:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
en.wikiquote.org૨૦:૩૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
en.wikisource.org૨૦:૩૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
en.wikiversity.org૨૦:૩૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૮
en.wikivoyage.org૧૮:૧૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
eo.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
eo.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૪
es.wikibooks.org૨૩:૦૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૯:૩૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
es.wikiquote.org૧૨:૨૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
es.wikisource.org૧૭:૩૬, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wikiversity.org૨૦:૫૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wikivoyage.org૨૨:૨૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
et.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
et.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૮:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
eu.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
fa.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૬:૧૯, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૦:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૫:૦૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૯:૨૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૭:૪૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧autoreview
fi.wikibooks.org૧૫:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૮:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૯:૫૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૭:૨૮, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૨૧:૧૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૯:૧૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૯:૩૨, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૧:૪૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૮
fr.wikibooks.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૯:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
fr.wikiversity.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૮:૧૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fur.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
fy.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gl.wikibooks.org૨૧:૫૪, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૦:૦૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
he.wikibooks.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૨:૦૦, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૬:૪૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૩:૫૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૦:૦૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
hr.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૪:૧૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ht.wikisource.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
hu.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૬:૦૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
hy.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦editor, reviewer
ia.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
id.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
id.wikibooks.org૧૩:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૦૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
io.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
is.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૬
it.wikibooks.org૧૫:૫૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૮:૩૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૧:૩૭, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
it.wikisource.org૧૭:૧૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૪:૧૭, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikivoyage.org૧૮:૧૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૪
ja.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૮:૨૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૦:૨૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ka.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
kk.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
ko.wikibooks.org૧૮:૩૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૫:૨૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૨:૧૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૮:૩૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ku.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૮:૩૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ky.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
la.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
lb.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
li.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૯:૪૮, ૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
lt.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૯:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
lv.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૪૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫૮
meta.wikimedia.org૧૭:૪૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૦૦૨centralnoticeadmin, checkuser, steward, sysop
mg.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
mk.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૮:૩૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
mr.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૩૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૧:૪૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ms.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૧:૪૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nds.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nds.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૩ મે ૨૦૦૯નવું ખાતુ(?)૬૯,૦૪૪sysop
nl.wikibooks.org૧૫:૩૩, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
nl.wikimedia.org૨૦:૫૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
nl.wikinews.org૧૭:૨૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૨૦:૩૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
nl.wikisource.org૧૪:૨૩, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nl.wikivoyage.org૧૮:૨૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
nn.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nn.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
no.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૮:૩૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૧૮:૩૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૧:૫૭, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૩૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
pa-us.wikimedia.org૧૮:૩૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૯autoreview
pl.wikibooks.org૧૬:૦૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૭:૪૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૧:૧૫, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૮:૧૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૯:૫૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૨:૧૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૯:૫૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૮
pt.wikibooks.org૦૦:૦૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pt.wikiquote.org૧૪:૦૩, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૭:૨૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૪૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૨૨:૨૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૯:૫૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૮:૨૩, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ro.wikibooks.org૨૧:૫૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૨૧:૨૯, ૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૭:૨૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૨:૧૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૯uploader
ru.wikibooks.org૧૬:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ru.wikimedia.org૧૮:૩૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૬:૩૮, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wikisource.org૧૬:૧૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૮:૨૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
rw.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૨:૧૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sc.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૮:૩૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sh.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૩
simple.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૧:૪૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
sk.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sl.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૫:૦૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૧:૧૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
so.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sq.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
sq.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૧:૩૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sr.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૬:૨૦, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
strategy.wikimedia.org૨૧:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
sv.wikibooks.org૨૨:૫૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૪૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૮:૨૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sw.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ta.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૨૧:૧૫, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૧:૪૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૯:૨૪, ૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૮:૦૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૨૨:૪૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
th.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૫:૧૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૧:૪૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
tl.wikibooks.org૧૩:૪૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦autoreview
tr.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૮:૩૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૨:૨૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૮:૩૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
uk.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૦૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૨:૦૧, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૧:૪૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
uz.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૧:૧૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૧:૩૪, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
vi.wikibooks.org૧૪:૪૬, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૨૦:૪૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vo.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૧૧, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૬૨૩
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૮:૦૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૪:૧૯, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૦૪, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૮:૪૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૬:૨૪, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૨:૨૫, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૦:૪૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૩:૪૦, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
xal.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૧૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૮:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૩
zh.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૮:૪૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૫:૫૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૮:૪૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૭:૧૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૧૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૩:૫૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૮:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)