વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૮
ace.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
af.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૮:૪૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૯:૦૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૨૩:૫૨, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૨૦:૪૬, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૮:૫૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૧૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
ar.wikibooks.org૧૩:૨૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૯:૨૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૦:૩૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૦:૩૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૦:૩૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૬:૧૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૧:૧૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ary.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ast.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ast.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
as.wikisource.org૦૯:૪૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૯:૧૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૬rollbacker
az.wikipedia.org૨૦:૩૦, ૨૦ મે ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૪૬,૨૫૫bureaucrat, sysop
az.wikibooks.org૨૧:૨૫, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૯૬autopatrolled
az.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૧૭interface-admin, sysop
az.wikisource.org૦૭:૧૦, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૬૩autopatrolled, interface-admin
az.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૭૦
ban.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૨૨:૧૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૩:૦૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૯:૧૫, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૨૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૧:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૧૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
bg.wikibooks.org૧૪:૧૪, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૦:૦૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૨૧:૫૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૮:૦૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bi.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૬
bn.wikibooks.org૦૭:૦૪, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૨૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૩:૫૮, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
br.wikimedia.org૧૫:૦૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૨૧:૩૪, ૧૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૨:૧૪, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૨:૩૬, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
bs.wikibooks.org૦૦:૨૨, ૨૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૩:૪૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૯:૨૩, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૦:૩૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૯:૪૧, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૪:૪૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૩:૫૮, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૧:૪૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૯:૩૨, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૦:૩૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૦:૧૨, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
cbk-zam.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૦:૪૦, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૨૦:૩૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૩:૩૮, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
commons.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૩૭૩filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૨૧:૫૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૭:૫૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૬:૨૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૩:૦૭, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૨:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૨:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૨:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૦:૨૦, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૦:૦૩, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
cu.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
cv.wikibooks.org૧૮:૨૫, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
cy.wikibooks.org૧૮:૦૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૨:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૮:૦૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૯:૪૪, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૧:૧૦, ૧૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૨:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૫:૧૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
de.wikibooks.org૧૬:૦૭, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૨:૨૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૧:૨૧, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૦:૧૧, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૨:૩૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
din.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
diq.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૭:૦૩, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૯:૪૪, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ee.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૨૨:૩૨, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૨:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૧:૫૮, ૧૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૬:૪૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૨:૫૮, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૨:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
el.wiktionary.org૨૧:૦૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
eml.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૧૦extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૫:૫૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૯editor
en.wikinews.org૧૫:૫૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
en.wikiquote.org૧૫:૫૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨
en.wikisource.org૧૫:૫૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikiversity.org૧૨:૫૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
en.wikivoyage.org૧૨:૫૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૦:૪૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eo.wikibooks.org૨૦:૨૪, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૨:૫૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૩:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૨:૫૪, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
es.wikibooks.org૧૦:૩૦, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikinews.org૨૩:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikisource.org૨૩:૧૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
es.wikiversity.org૧૨:૦૯, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
es.wikivoyage.org૨૩:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
et.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
et.wikibooks.org૧૪:૧૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૨:૦૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૨:૪૧, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૩:૨૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
eu.wikibooks.org૧૪:૧૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૯:૩૭, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૨:૧૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૯:૫૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
fa.wikibooks.org૧૪:૨૯, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૩:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૩:૩૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૦:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૩:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ff.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૧:૧૩, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૩:૦૨, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૩:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૨૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૪:૧૪, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૩:૫૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
fj.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૦:૨૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૮:૧૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૩:૫૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮
fr.wikibooks.org૨૩:૧૬, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૦:૦૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૦:૦૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૦:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૮:૫૬, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૦:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૧:૦૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૪:૪૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૩૦ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gan.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ga.wiktionary.org૦૦:૨૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૯:૪૯, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૪:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૯:૪૪, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૦:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૨૩:૧૯, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૦:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
gu.wikiquote.org૧૯:૪૫, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૦:૧૩, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
he.wikibooks.org૨૨:૩૪, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૮:૪૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૦:૪૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૯:૩૬, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૦:૪૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૨:૩૧, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hif.wikipedia.org૦૦:૪૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૫
hi.wikibooks.org૧૪:૦૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૪:૫૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૯:૫૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૬:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૫:૩૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
hr.wikibooks.org૧૯:૪૨, ૧૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૬:૧૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૦:૧૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૧:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૯:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૦૦:૫૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૨૩:૦૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
hy.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hy.wikibooks.org૧૪:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૩૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૮:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૧:૪૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
id.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૨૧:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૧:૫૦, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૦:૫૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ie.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ik.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૬૨
inh.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૭:૪૨, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
is.wikibooks.org૧૯:૫૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૬:૨૪, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૬:૫૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૦:૨૪, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
it.wikibooks.org૨૨:૪૯, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૧:૫૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૧:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikisource.org૦૧:૫૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૦:૧૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૫:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ja.wikibooks.org૧૫:૦૨, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૨:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૧:૪૩, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૨:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૨:૨૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૨૨:૧૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૧:૧૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
jv.wiktionary.org૨૧:૪૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ka.wikibooks.org૧૪:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૦:૪૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૦:૪૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૨:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
kk.wikibooks.org૧૫:૦૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૬:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૨:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
km.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
kn.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૦:૫૧, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૨:૪૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૩:૦૫, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૩:૦૬, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૨:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૨:૫૫, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
krc.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૫:૦૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૨:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૨:૫૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૬:૨૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ky.wikibooks.org૨૩:૩૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૪:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૧:૩૯, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૨૨:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૨૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૨૨:૦૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૮:૧૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૨૦:૫૧, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૯:૫૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૨૯, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
lt.wikibooks.org૧૫:૦૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૩:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૩:૦૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૧:૨૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧patroller
lv.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૫૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૧
meta.wikimedia.org૧૨:૩૦, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૫૩global-renamer, patroller
mg.wikipedia.org૦૩:૪૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૫:૧૧, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૯:૫૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૯:૫૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૫:૧૨, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૨:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૯:૫૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ml.wikibooks.org૧૫:૧૨, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૦:૩૭, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૫:૨૨, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
mn.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૪:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૮:૫૦, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૦૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
ms.wikibooks.org૨૧:૪૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
mx.wikimedia.org૧૯:૨૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
my.wiktionary.org૧૩:૦૧, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૪:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૯:૨૦, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nds.wiktionary.org૦૯:૫૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ne.wikibooks.org૧૫:૧૨, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૦:૦૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૦:૪૫, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૯:૫૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૪:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૪:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૪:૫૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
nn.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૪:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૦:૦૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૨૧:૦૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૦:૧૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૯:૧૧, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૨:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૫:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૦:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૫:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૪:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૫:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૦:૦૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૩:૫૯, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૮:૪૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૪:૫૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pag.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pa.wikibooks.org૧૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૦:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pl.wikibooks.org૨૦:૨૩, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૬:૨૦, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૫:૪૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૫:૪૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pl.wikisource.org૨૦:૪૭, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૫:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૦:૫૧, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pms.wikipedia.org૦૫:૫૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૨:૩૫, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૫:૧૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૦૫:૫૮, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wikibooks.org૦૬:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikimedia.org૧૫:૦૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૬:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૬:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૬:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૩:૫૩, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૬:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
qu.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૬:૨૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ro.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૦૬:૫૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૬:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૮:૫૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫uploader
ru.wikibooks.org૨૩:૩૬, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૯:૧૭, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૩:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૬:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૩:૫૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૩:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૭:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
rw.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૦:૧૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૨:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૦:૦૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૫:૧૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૮:૨૯, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૧:૫૫, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૦:૧૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sc.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૭:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૦:૧૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૧:૩૬, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૦:૧૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sh.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
simple.wikiquote.org૧૮:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૯:૪૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
si.wikibooks.org૧૧:૧૩, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૧:૦૭, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
sk.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૭:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૩:૪૭, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૩:૧૧, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
sl.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૧:૪૬, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૦:૨૬, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૦:૨૭, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૧:૦૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
so.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૩:૩૬, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૫૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬autopatrolled
sq.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
sq.wikibooks.org૨૦:૫૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૭:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૦:૧૪, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૩:૫૬, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
sr.wikibooks.org૨૦:૪૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૭:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૨:૨૭, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૯:૫૫, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૩:૩૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૪:૩૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૦:૨૮, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૭:૫૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૪:૫૮, ૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૭:૫૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૮:૦૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૮:૦૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૧:૫૭, ૧૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૯:૦૫, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૦:૩૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૮:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૩:૫૧, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૪:૨૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૮:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
ta.wikibooks.org૧૨:૧૯, ૧ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૮:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૮:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૨:૫૧, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૦:૩૦, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૨૧:૧૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩bureaucrat (temporary), interface-admin, sysop, translationadmin
test.wikidata.org૨૦:૪૪, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
te.wikibooks.org૦૭:૫૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૮:૧૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૧:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૦:૫૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
tg.wikibooks.org૧૮:૧૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
th.wikibooks.org૧૩:૦૯, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૩:૫૯, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૩:૨૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૦:૪૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ti.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ti.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૯૯
tk.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૨:૪૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tl.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
tl.wikibooks.org૧૧:૪૫, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૧:૨૬, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૩patroller
tr.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
tr.wikimedia.org૧૫:૩૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૩:૩૯, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૮:૪૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
tr.wikisource.org૧૦:૪૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tr.wiktionary.org૦૮:૨૧, ૧૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
ts.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૮:૨૬, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૮:૩૮, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૮:૦૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૨૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૬:૦૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૮:૫૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
uk.wikibooks.org૧૦:૪૮, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૯:૪૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૦:૪૬, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૯:૫૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ur.wikibooks.org૧૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૧:૧૦, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
uz.wikibooks.org૧૬:૧૦, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૯:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૯:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૨:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૪:૨૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
vi.wikibooks.org૦૯:૦૧, ૨૬ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vi.wikiquote.org૨૦:૨૨, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૧:૨૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૦:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૦:૨૭, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૦:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૪૧, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૦૮rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org૧૦:૧૮, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૦:૧૦, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૮:૧૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૦:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૦:૧૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૦:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૧૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૨૦:૧૭, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૨:૦૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૦:૦૮, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
zh.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
zh.wikibooks.org૦૦:૩૫, ૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૦:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૨:૧૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૩:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)