વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Udehb
  • નોંધેલ: ૧૧:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮ (૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૩૬૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૪
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
an.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૪૧, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૬
dag.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૯:૧૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૩:૧૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૪૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૯:૪૪, ૧૨ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૫:૨૮, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૩૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)
ig.wikiquote.org૧૧:૨૭, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wiktionary.org૧૧:૫૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૩૦, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ja.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૨૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૧:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૧:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
meta.wikimedia.org૧૧:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૬
outreach.wikimedia.org૨૩:૩૯, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૦:૩૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૫:૫૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૩૩
wikimania.wikimedia.org૧૩:૧૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)