વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૮:૫૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૧૮:૫૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
af.wikibooks.org૧૫:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૮:૪૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ak.wikibooks.org૧૮:૫૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૮:૫૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૮:૫૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૮:૫૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૮:૫૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૯:૦૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૭:૫૯, ૨ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ar.wikibooks.org૨૧:૩૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૧:૩૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૧:૩૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૨:૧૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૨૧:૩૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૧:૩૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ast.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૯:૦૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૯:૦૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૨૧:૪૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૧૯:૦૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૧:૩૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૯:૦૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
az.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૭:૨૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
az.wikisource.org૨૨:૦૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૨૧:૨૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikiquote.org૨૧:૧૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૦:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૮:૩૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૫:૧૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૦:૫૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૫:૧૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૫:૧૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૫:૧૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bg.wikibooks.org૧૫:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૫:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૫:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૫:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૫:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૨૦:૧૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
blk.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૨૦:૧૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૨૦:૧૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bn.wikibooks.org૧૪:૨૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikiquote.org૨૧:૧૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૪:૨૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૦:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૦:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૨૦:૧૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૨૦:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૪:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૪:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૪:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૪:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૪:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૪:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૪:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૪:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૭:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૦:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૭:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૭:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૭:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ch.wikibooks.org૨૦:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૨૦:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wiktionary.org૧૪:૨૭, ૬ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૧૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૩૨૯image-reviewer, ipblock-exempt
co.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૨૦:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૦:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૨૦:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૭:૪૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૨૦:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૨૦:૩૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૭:૪૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૪૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૭:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૭:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૭:૪૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૭:૫૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૫૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૫૬, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૪:૨૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૦:૩૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૪:૨૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
de.wikibooks.org૧૯:૫૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૯:૫૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૯:૫૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૭:૫૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૭:૫૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૦:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૨૦:૩૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૪:૫૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૪:૫૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૮:૧૨, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૮:૧૨, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૮:૧૨, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૮:૧૨, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૦extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
en.wikinews.org૧૬:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
en.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
en.wikisource.org૧૨:૦૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૬:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૦:૦૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૦:૨૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૦:૨૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૦:૨૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૦:૨૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૨૦:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૨૦:૨૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
es.wikibooks.org૨૦:૨૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૦:૧૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૦:૨૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૨૦:૨૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૨૦:૨૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૨૦:૨૨, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૨૦:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૦:૨૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૦:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૦:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૦:૨૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૭:૫૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
eu.wikibooks.org૦૭:૫૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૭:૫૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૦:૩૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૭:૫૧, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fat.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨૩ મે ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fa.wikibooks.org૦૭:૫૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૭:૫૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૪:૨૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૪:૨૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૪:૨૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૭:૫૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૪:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૦:૨૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૪:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૪:૦૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૪:૦૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૪:૦૩, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૬:૫૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૪:૦૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૮:૫૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૪:૨૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
fr.wikibooks.org૧૪:૦૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૪:૦૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૪:૧૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૪:૧૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૪:૧૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૬:૪૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
gan.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૨૦:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૬:૫૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૮:૪૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૨૦:૨૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikibooks.org૨૦:૪૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૮:૪૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૮:૪૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૯:૦૩, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૯:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૯:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૯:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૯:૦૯, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૯:૦૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૨૦:૪૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hi.wikibooks.org૧૯:૧૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૯:૧૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૦:૪૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૦:૪૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hr.wikibooks.org૧૯:૩૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૯:૪૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૯:૪૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૯:૩૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૨૦:૪૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૯:૧૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૦૯:૨૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૯:૨૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૯:૨૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૦૯:૨૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૯:૧૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
id.wikibooks.org૦૯:૨૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૯:૨૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૨:૨૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ie.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ig.wikiquote.org૨૧:૧૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૨૦:૪૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૬
inh.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૨૧:૨૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૧:૨૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૧:૨૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
it.wikibooks.org૨૧:૨૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૨૧:૨૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૧:૨૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૧:૨૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૧:૨૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૧:૨૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૧:૨૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૨૧:૩૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૧:૩૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ja.wikibooks.org૨૧:૩૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૧:૩૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૨૧:૩૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૧:૩૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૧:૩૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૧૪:૩૫, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૧:૩૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૧:૩૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૨૧:૨૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૧:૩૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૮:૩૧, ૧૫ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૬:૦૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૬:૦૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
kk.wikibooks.org૧૬:૦૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૬:૦૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૩:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૩:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૩:૩૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૩:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૩:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૩:૩૬, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૮:૦૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૮:૦૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૮:૦૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૮:૦૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૮:૦૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૮:૧૩, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૮:૧૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૫:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૫:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૫:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૫:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૫:૨૨, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૩૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૨૦:૨૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૩:૨૭, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૨૦:૫૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૩:૨૭, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૩:૨૮, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૩૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૩૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૧:૨૦, ૩૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૯:૨૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૩૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૧:૨૧, ૩૦ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૩:૫૩, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૦:૨૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૦:૨૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lv.wiktionary.org૧૩:૫૬, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
meta.wikimedia.org૧૨:૦૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૧૯૬global-renamer, sysop
mg.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૫:૪૧, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૫:૪૧, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૨૦:૫૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૨૦:૨૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૫:૪૩, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૨૦:૦૩, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૦:૨૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૦:૦૩, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૨૦:૦૪, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૦:૦૫, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૦:૦૫, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૦:૦૪, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૯:૫૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૯:૦૪, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૯:૫૦, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૦૫, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૧
ms.wikibooks.org૧૩:૦૧, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૩:૦૧, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૩:૦૨, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૦:૨૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૪:૩૫, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૨૦:૧૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૦:૧૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૨૦:૧૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૦:૨૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૦:૨૦, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૭:૩૫, ૧૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૫:૪૨, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૫:૫૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૫:૪૨, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૫:૪૩, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૦૫:૪૩, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૦:૨૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૫:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૫:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૫:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૫:૪૩, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૦:૨૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૨૦:૨૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૯:૦૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૯:૦૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૯:૦૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૯:૦૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૨૦:૨૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૧:૦૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcm.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૨૧:૧૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૯:૦૭, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૯:૦૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૯:૫૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૯:૦૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૫:૫૦, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૯:૦૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૯:૦૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૨૩:૦૬, ૧૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૯:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૧:૧૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૯:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૨૦:૨૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૯:૧૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૯:૧૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૯:૧૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૧૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૯:૧૧, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૯:૧૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૦:૨૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૪:૪૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ro.wikibooks.org૧૪:૪૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૮:૫૨, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૪:૪૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૪:૪૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૪:૪૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ru.wikibooks.org૨૧:૨૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૦:૨૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૧:૨૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૧:૨૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૧:૨૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૧:૨૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૧:૨૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૨૧:૧૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૧:૨૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૦:૩૦, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૧:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૧:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૧:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૨૧:૨૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૧:૧૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૨:૨૭, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૨૧:૧૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૨૦:૨૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
simple.wikiquote.org૨૧:૧૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૦:૨૨, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૨૦:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sk.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૦:૨૩, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૦:૨૩, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૦:૨૨, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૪:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૪:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૪:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૪:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૪:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૪:૦૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૪:૦૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૭:૧૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
so.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૪:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૬:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sq.wikibooks.org૧૪:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૪:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૪:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૪:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sr.wikibooks.org૧૯:૧૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૯:૧૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૯:૧૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૯:૧૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૯:૧૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૦:૨૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૯:૧૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૯:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૯:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૯:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૯:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૦:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૦:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૦:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૦:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૯:૫૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૯:૧૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૯:૧૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૧૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૨૦:૨૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૦૯:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૯:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૯:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૩:૨૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
th.wikibooks.org૦૯:૧૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૨૧:૨૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૯:૧૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૯:૨૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tk.wikiquote.org૨૧:૨૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૦૯:૨૨, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikiquote.org૨૧:૧૮, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૯:૨૨, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૦:૦૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૨૧,૭૧૯checkuser, sysop
tr.wikibooks.org૧૩:૨૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૬
tr.wikimedia.org૨૦:૦૮, ૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨bureaucrat, sysop
tr.wikinews.org૧૩:૩૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૪
tr.wikiquote.org૧૨:૦૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૮editor
tr.wikisource.org૧૩:૨૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૩
tr.wikivoyage.org૧૪:૨૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
tr.wiktionary.org૧૨:૦૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૫૭૦sysop
ts.wikipedia.org૧૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૦:૦૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
tt.wikibooks.org૧૮:૧૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૨૧:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૨૧:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૦:૩૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૨૧:૨૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૫:૦૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
uk.wikibooks.org૧૪:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૪:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૪:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૪:૩૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૪:૩૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૪:૩૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૪:૪૦, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૪:૪૦, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૪:૩૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૦:૩૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
uz.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૦:૩૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૦:૩૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vi.wikibooks.org૧૮:૪૯, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૪:૧૧, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૪:૧૧, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૨૧:૨૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૨૦:૨૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૦૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૦૫
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૨૦:૩૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૫૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૦:૫૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૬
wikimania2016.wikimedia.org૧૮:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૫:૧૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૧:૫૫, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૧:૫૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૦:૧૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૮:૪૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૦:૧૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૮:૫૫, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૦:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
zh.wikibooks.org૧૦:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૦:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૦:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૦:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૦:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૦:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૨૦:૧૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૦:૧૭, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)