વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Vermont
  • નોંધેલ: ૧૪:૦૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (૬ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૮,૪૧૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૭૯
  • વૈશ્વિક જૂથો કારભારીઓ, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ace.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
af.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
am.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ang.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૨૨:૪૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૧:૪૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ar.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૧:૫૮, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ast.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૧:૩૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૨૧:૧૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
az.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bat-smg.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૨૩:૩૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૧:૪૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૦:૫૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
be.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૧:૦૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૨:૨૫, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮autopatrolled
bg.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bm.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
bn.wikibooks.org૦૯:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૦:૧૭, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૦:૪૧, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૧:૪૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૯:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bs.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૩:૪૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૧:૪૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૩:૫૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૦૧:૪૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
cdo.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
chr.wiktionary.org૦૦:૫૩, ૨૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૪૯, ૧૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૩૭image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૧૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૧:૪૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
csb.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
csb.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
cu.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
cy.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૨૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૦:૧૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
de.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૦:૧૧, ૩૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૧:૧૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૦:૦૦, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
din.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૧:૪૪, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
eml.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬નવું ખાતુ(?)૧૩,૫૬૩autoreviewer, extendedconfirmed, extendedmover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૨૨:૫૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૨editor
en.wikinews.org૦૦:૪૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
en.wikiquote.org૦૯:૪૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૧
en.wikisource.org૧૭:૧૦, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૦૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
en.wikivoyage.org૧૯:૧૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૯:૪૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
eo.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
eo.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૧
es.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૩૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikinews.org૧૬:૨૯, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
es.wikisource.org૧૭:૧૯, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikiversity.org૧૯:૨૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૧:૩૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
et.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
et.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૦૧:૪૪, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
eu.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૦:૧૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૫:૫૩, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૦૧:૪૪, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૧:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fj.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૩૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
fr.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૧:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fr.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
fur.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gan.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ga.wiktionary.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
gl.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૩૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
gu.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૮:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૫:૦૬, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૩:૦૧, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
hif.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૫
hi.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૬:૪૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૭
hr.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
hy.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૦:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૧:૫૭, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ie.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૦:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
inh.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
is.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
it.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૦:૧૮, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૨૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ka.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
kk.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૧:૫૦, ૨૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૩:૩૮, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kn.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૫:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૯:૫૯, ૩૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૨:૩૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૯:૨૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૩:૫૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૦૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
lt.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
lv.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૧૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૦૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૧sysop
meta.wikimedia.org૧૪:૦૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૯૩checkuser, steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૬:૨૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૦૧:૪૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ml.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mn.wiktionary.org૧૪:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૦:૧૧, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
ms.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૧:૨૬, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૨:૩૨, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ne.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૦:૦૨, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
nl.wikimedia.org૦૧:૪૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૭:૧૩, ૨૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nl.wikisource.org૧૯:૨૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
nn.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૦૧:૪૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૧:૪૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૦૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pl.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૯:૦૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૦:૫૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૨૩:૧૭, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૩:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
pt.wikibooks.org૦૦:૪૧, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pt.wikimedia.org૧૯:૧૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૯:૩૫, ૨૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૧:૩૪, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૯:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૧:૦૭, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
qu.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૧:૦૩, ૨૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૧:૪૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૩:૦૧, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૯:૪૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૦:૧૦, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
rw.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૦:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
sc.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૦:૪૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૧:૪૬, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૫:૪૨, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૦૮૬checkuser, sysop
simple.wikibooks.org૦૦:૩૩, ૩૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૦૪:૦૭, ૧૨ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૨:૫૧, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૯rollbacker
si.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
si.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
sk.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
sl.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૯:૪૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
so.wikipedia.org૧૯:૨૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪૧
so.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
sq.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪editor
sq.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sr.wikibooks.org૦૧:૨૫, ૨૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૧:૨૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૨:૪૩, ૨૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૧:૫૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sw.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ta.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૧:૧૨, ૨૫ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tcy.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૦:૧૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯sysop
test.wikidata.org૨૧:૪૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
te.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૦:૪૨, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૨
th.wikibooks.org૦૯:૫૬, ૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
th.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૧:૩૨, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૧:૪૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
tl.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
tl.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૧:૪૬, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૨:૦૦, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૭:૧૧, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ts.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૧:૪૬, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
uz.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૨૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૨૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
vi.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
vi.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૩:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૦:૫૬, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૦:૦૨, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૨
wikimania2008.wikimedia.org૧૪:૩૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૦:૧૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૧:૦૯, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૨:૦૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૩:૪૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૨૨:૪૪, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૫:૩૫, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
zh.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
zh.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૩:૪૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૪:૩૫, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૮:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૩:૫૧, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૨:૫૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૩:૪૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)