વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Vituzzu
  • નોંધેલ: ૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૭૨,૫૯૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૮૦
  • વૈશ્વિક જૂથો કારભારીઓ, VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ab.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
am.wikiquote.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬autoreview
ar.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૨૧:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૯:૫૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ast.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૬:૩૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
as.wikisource.org૨૦:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
az.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
az.wikiquote.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bat-smg.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
ba.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bcl.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૧:૩૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
be.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૭:૧૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮autopatrolled
bg.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૬:૪૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૫:૦૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bo.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
br.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૬:૦૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૯:૫૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૧૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
ca.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૧:૨૦, ૧૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
ce.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
cho.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ch.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૧૨૦filemover, image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૧:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૬
cr.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cr.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
cs.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૦:૧૭, ૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cy.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૬:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૬:૪૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૬:૪૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
da.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)૩૫૬autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૩:૧૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૨:૨૯, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૨૧:૪૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ee.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
el.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૯:૫૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
en.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૬૨૮extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯editor
en.wikinews.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikiquote.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
en.wikisource.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikiversity.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
en.wikivoyage.org૨૨:૩૦, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
en.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eo.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
eo.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૨
es.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૨૦:૧૩, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
et.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૧:૪૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
eu.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૫:૦૫, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
fa.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૫:૦૫, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
fi.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૧:૪૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૮:૪૦, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૫:૦૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૫
fr.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૬:૪૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૫:૨૦, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૨:૩૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ga.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ga.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
gl.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
gu.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gu.wikiquote.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
he.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૫:૦૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
hi.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૧:૦૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૫:૦૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
hr.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hu.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
hu.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૨૦:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૬:૫૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
hy.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
id.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
inh.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
is.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧,૩૮,૩૪૪bureaucrat, checkuser, interface-admin, sysop
it.wikibooks.org૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૪
it.wikinews.org૧૩:૨૫, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૭
it.wikiquote.org૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩૯
it.wikisource.org૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૪
it.wikiversity.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૯
it.wikivoyage.org૨૧:૩૮, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨patroller
it.wiktionary.org૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦૩patroller
iu.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૦ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
ja.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ja.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૩૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૯:૦૩, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
jv.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ka.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
kk.wikibooks.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
kn.wikibooks.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ko.wikibooks.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૧:૨૨, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૦:૧૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ks.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ks.wikiquote.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ku.wikibooks.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kw.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૬:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
la.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lb.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૫:૦૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ln.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ln.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૧૫, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lo.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
lt.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
lt.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
lv.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૩:૧૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૫૦૫centralnoticeadmin, steward, sysop
mg.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૨:૩૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mi.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
mk.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૧:૪૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ml.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
mn.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૦૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
ms.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૨૩:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
nap.wikisource.org૧૫:૦૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
na.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nds.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૫
nl.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૦:૦૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
no.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૧:૪૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૧:૪૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૧૬:૫૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૫:૦૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૭:૫૩, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa-us.wikimedia.org૧૯:૩૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૫:૦૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૬autoreview
pl.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૦:૧૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૫:૦૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૭:૦૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ps.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૫:૦૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૪autoreviewer
pt.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૫:૩૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૪:૧૩, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૭:૫૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૮:૦૦, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૬:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૩
ro.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
ro.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૦૦:૧૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૧uploader
ru.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૧:૪૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૫:૧૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૦:૧૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૭
scn.wiktionary.org૨૦:૨૦, ૨૨ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sc.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sc.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sd.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૧:૪૬, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sh.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
simple.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
si.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
sk.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
sl.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૭:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૧:૩૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wikisource.org૨૦:૩૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
sq.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sq.wikibooks.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૧:૪૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
sr.wikibooks.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૨:૧૦, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૭:૦૨, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
sv.wikibooks.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૧:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૦:૦૨, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sw.wikibooks.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tet.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૧:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૧:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
th.wikibooks.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
tl.wikibooks.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬autoreview
tr.wikibooks.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૧:૩૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૧:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૯:૧૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tt.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૦:૫૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૧:૩૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ug.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
uk.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
uz.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
vec.wikisource.org૧૮:૧૩, ૧૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
vi.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૫:૧૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૨:૧૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૭૨૨
wikimania2005.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૦:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૦:૧૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૧૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૦:૧૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૨૧:૩૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૨૧:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૨૧:૩૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૧૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૧:૩૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૭:૨૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૯:૨૩, ૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
xh.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
yo.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
yue.wiktionary.org૧૫:૧૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૨૧:૩૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૭:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪
zh.wikibooks.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૫:૧૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૯:૫૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૭:૦૬, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૭:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૦૭, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)