વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikibooks.org૨૨:૫૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
af.wikibooks.org૧૫:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૫:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪autoreview
am.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
an.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૫:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ast.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૯:૨૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૧૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
az.wikibooks.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૫:૫૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bat-smg.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ba.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૫translationadmin
be.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
be.wikibooks.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
be.wikiquote.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૫:૪૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bg.wikibooks.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૨:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
bn.wikibooks.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૨:૦૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
br.wikimedia.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
bs.wikibooks.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૨:૫૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૯:૪૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
chr.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૨૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૭૧autopatrolled, translationadmin
co.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨ઘર વિકિ(?)૬,૯૧૦autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૮
de.wikinews.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
de.wikisource.org૨૩:૦૪, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
de.wikivoyage.org૦૯:૩૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦autopatrolled
de.wiktionary.org૧૯:૪૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
din.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૫:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૯:૫૯, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭૩extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૭:૨૮, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪editor
en.wikinews.org૧૩:૪૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૩:૪૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
en.wikisource.org૧૩:૪૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૪૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
en.wikivoyage.org૦૯:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૩:૪૯, ૨૩ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
es.wikibooks.org૧૩:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikinews.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
es.wikisource.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikiversity.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
es.wikivoyage.org૧૮:૫૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wiktionary.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
et.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
et.wikibooks.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
eu.wikibooks.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૩:૨૯, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૯:૪૨, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૦:૫૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૨૦:૦૧, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧
fo.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
fr.wikibooks.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૯:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fr.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
gl.wikibooks.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૬:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
gu.wikiquote.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૮:૦૦, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૬:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૩:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૨૩:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫import
he.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hif.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૨૨:૫૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hi.wikibooks.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૭:૩૨, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૨:૨૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hr.wikibooks.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૬:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૬:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૬:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
hy.wikibooks.org૧૬:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૬:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૬:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૬:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૬:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૬:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૬:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૦૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
inh.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
is.wikibooks.org૧૭:૫૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
it.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૨:૪૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૯:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
iu.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૭:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
jv.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ka.wikibooks.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૭:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૨:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૪:૦૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૮:૦૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ku.wikibooks.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૨:૨૧, ૨૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
la.wikibooks.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
la.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૮:૦૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૧:૪૧, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૧:૩૭, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૩:૧૦, ૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૮
lt.wikibooks.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
lt.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૮:૦૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
lv.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
lv.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪translationadmin
meta.wikimedia.org૧૮:૦૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૬૦૭centralnoticeadmin, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
mi.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
mk.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ml.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૩:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
ms.wikibooks.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
mt.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
nds.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
nl.wikibooks.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nl.wikimedia.org૧૮:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૮:૧૫, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૬
nl.wikivoyage.org૦૯:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nn.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nn.wikiquote.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
oc.wikibooks.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૭:૦૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩translationadmin
pa-us.wikimedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૩:૩૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pl.wikibooks.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pl.wikimedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pl.wikinews.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pl.wikisource.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૨૩:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૮:૦૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikibooks.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wikimedia.org૧૯:૨૪, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૯:૦૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૨૩:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૮:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨uploader
ru.wikibooks.org૧૨:૫૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikimedia.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૫૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૯:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૫:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
rw.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૨:૧૭, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
sc.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
sh.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૦rollbacker
simple.wikiquote.org૧૬:૫૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
si.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
si.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૩
sk.wikibooks.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૮:૧૧, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
sl.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૮:૦૦, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૩:૦૪, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૨
so.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૦૭, ૧૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sq.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
sq.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૬:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૯:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫
sw.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sw.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ta.wikibooks.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨bureaucrat, reviewer, sysop
test-commons.wikimedia.org૨૩:૫૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
test.wikidata.org૧૯:૦૯, ૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭translationadmin
tet.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
te.wikibooks.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૫:૫૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
th.wikibooks.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
tl.wikibooks.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tr.wikibooks.org૧૮:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૨૨:૫૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
uk.wikibooks.org૧૮:૧૬, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૩:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ur.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
uz.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૮:૧૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૬:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૯:૪૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wa.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૫૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૧૨૪bureaucrat, interface-admin, sysop, translationadmin
wikimania2012.wikimedia.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૯:૫૫, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
wikimania2014.wikimedia.org૨૨:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
wikimania2015.wikimedia.org૧૯:૦૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
wikimania2016.wikimedia.org૨૦:૦૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
wikimania2017.wikimedia.org૨૦:૩૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૧:૫૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૨:૪૫, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૧ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૧:૩૪, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikibooks.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૩૦ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
zh.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૮:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૮:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૨:૪૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૧:૦૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૪
zu.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)