વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Wakkie1379
  • નોંધેલ: ૨૨:૨૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૯૦૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૧
  • વૈશ્વિક જૂથ CAPTCHA exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
am.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bn.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
cs.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
da.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
de.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૧:૫૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
en.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૧૮૩
en.wikibooks.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hu.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૯:૦૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૦:૩૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૩૮extendedconfirmed
ja.wikibooks.org૧૮:૫૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૧:૪૭, ૨૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૮:૫૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૫૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૭:૦૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૩:૫૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mn.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pa.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૨૬, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sv.wikipedia.org૦૧:૩૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sw.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ta.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tr.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ts.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૧:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૭
wikimania2016.wikimedia.org૧૫:૫૫, ૨૫ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૦:૨૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૧:૪૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)