વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૦:૦૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૦:૦૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૧૬ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૨
ab.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
advisory.wikimedia.org૧૦:૩૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
af.wikibooks.org૧૩:૦૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
alt.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૨૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૧૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
am.wikiquote.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૪
ang.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૦:૦૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ar.wikibooks.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૦:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૩૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ast.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૨:૦૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
az.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૧૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
az.wikibooks.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
az.wikisource.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૮:૫૧, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૭
ban.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૦:૩૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૬:૧૬, ૩ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૯ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
be.wikibooks.org૧૨:૦૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૭:૨૨, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૯:૦૭, ૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
bg.wikibooks.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૦૮:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૭:૦૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૦૮:૨૪, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
bn.wikibooks.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૨:૦૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bo.wikibooks.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૦:૧૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૦:૩૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
ca.wikibooks.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૦:૩૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૦૫:૧૭, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૩૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
chr.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૧૦:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૯autopatrolled
co.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૦:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૮:૧૪, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૦:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૧૦:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૪:૦૨, ૧૯ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૦:૩૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
cy.wikibooks.org૦૭:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૭:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૪:૧૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૭:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
da.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૦:૫૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૨:૨૪, ૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૪:૩૯, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩autoreview
de.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૧:૩૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૦:૩૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૦:૧૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૭:૫૮, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૦:૧૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૪:૦૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૩૭extendedconfirmed, reviewer
en.wikibooks.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
en.wikinews.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
en.wikiquote.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
en.wikisource.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૬:૦૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
eo.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eo.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૫:૪૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૭
es.wikibooks.org૧૫:૨૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
es.wikisource.org૧૭:૩૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૦:૪૭, ૨૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
et.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
et.wikibooks.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૦:૩૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૨:૦૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
eu.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૯
fa.wikibooks.org૧૬:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૯:૩૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
fi.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૦:૩૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૨:૧૯, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૨
fr.wikibooks.org૧૦:૩૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
fr.wikinews.org૧૫:૪૧, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૪:૩૯, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
fur.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ga.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૦:૧૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૩:૨૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gl.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
got.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
gu.wikibooks.org૧૦:૧૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૫:૨૭, ૧૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ha.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૧૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
he.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
hi.wikibooks.org૦૩:૫૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૭:૪૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૪:૩૨, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
hr.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૧૦:૧૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
hu.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૦:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૦૬:૨૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hy.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૭:૧૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૫:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
id.wikibooks.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૨:૨૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૬:૪૫, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૦:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૭:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૫:૦૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
inh.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૩:૪૧, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૦૭:૨૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૭:૨૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૦:૫૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૪:૨૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૪ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
it.wikibooks.org૧૦:૫૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૪:૫૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૭:૦૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૦:૪૬, ૨૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૬:૦૦, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૯:૪૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૫:૪૪, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
iu.wiktionary.org૦૭:૨૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૫:૫૫, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૩
ja.wikibooks.org૧૩:૦૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ja.wikinews.org૦૩:૧૦, ૧૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ja.wikiquote.org૧૪:૨૨, ૨૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ja.wikisource.org૧૧:૧૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૦૫:૨૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૨:૨૨, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
jbo.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ka.wikibooks.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૮:૩૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૦:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૩:૧૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૭:૨૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
km.wikibooks.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૧:૩૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૦:૩૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
ko.wikibooks.org૦૮:૪૨, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ko.wikinews.org૦૯:૩૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૨:૨૮, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૪:૨૯, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
krc.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૦:૧૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૦:૧૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૦:૧૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ku.wikibooks.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૭:૨૬, ૧૬ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૨૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikiquote.org૧૦:૧૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ky.wikibooks.org૧૩:૦૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૮:૩૨, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૦:૨૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૨:૨૩, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૫:૪૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
lt.wikibooks.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
lv.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૫:૪૭, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૮autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૫:૫૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૯૭sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૦:૨૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mk.wikibooks.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૦:૩૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ml.wikibooks.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૧:૧૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૫:૧૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ms.wikibooks.org૧૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૧:૩૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૬:૧૨, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૦૫:૧૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
nl.wikibooks.org૦૪:૩૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૯:૧૬, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૩:૧૭, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૯:૨૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nn.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
nn.wikiquote.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
no.wikibooks.org૦૯:૩૯, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૦:૩૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૭:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૨:૧૩, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૧:૩૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૨:૪૧, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૧૦:૩૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
or.wikisource.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૧:૫૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
pa-us.wikimedia.org૧૦:૩૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૧:૫૦, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
pl.wikibooks.org૧૩:૫૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૦:૩૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૭:૪૮, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૬:૧૧, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૬:૦૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૫:૧૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૩:૫૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૭:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૦૬:૧૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૧૦:૩૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૩:૪૮, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૫:૪૦, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pt.wikisource.org૧૨:૪૧, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૫:૩૮, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikivoyage.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
quality.wikimedia.org૧૦:૩૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૧:૪૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૦:૨૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૦:૨૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૦:૨૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૩:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ro.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૫:૩૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ru.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭ipblock-exempt (temporary), uploader
ru.wikibooks.org૦૭:૧૮, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૭:૩૪, ૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૮:૫૧, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૦:૫૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૭:૪૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૦:૫૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૭:૩૪, ૯ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૪:૫૧, ૧૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૦૭:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૦૬:૩૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૪:૩૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sa.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૭:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૭:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૫:૩૨, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૪:૫૯, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૪:૧૬, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૨:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૦:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૦:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૦:૩૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૫:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sh.wiktionary.org૦૩:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૦૩:૨૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
simple.wikibooks.org૧૦:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૦:૨૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
si.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૨:૨૦, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
sk.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
sl.wikibooks.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૨:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૦:૨૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૪:૦૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦ipblock-exempt
so.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
so.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૬:૦૪, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૦autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
sq.wikibooks.org૧૫:૨૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૩:૦૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sq.wikiquote.org૦૫:૩૧, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sr.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૮:૫૧, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૭:૧૮, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૭ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
sv.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૫:૧૩, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
sw.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૩:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૩:૨૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ta.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
test.wikidata.org૦૫:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
th.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૦:૨૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૦:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૦:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tl.wikibooks.org૧૪:૧૧, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tl.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૦:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
tr.wikibooks.org૦૨:૪૬, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૦:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૭:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૪:૩૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૪:૫૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૭:૩૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૪:૪૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ts.wiktionary.org૧૨:૨૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૦:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૦:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૦:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૦:૨૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૧૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
uk.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૧:૨૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૨:૦૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૮:૨૪, ૨૭ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
ur.wikibooks.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૭:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૦:૪૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૦૭:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૬:૩૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૦:૫૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨૭ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
vi.wikibooks.org૦૫:૩૨, ૨૬ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
vi.wiktionary.org૦૧:૩૭, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
wa.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૨:૨૨, ૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૫:૩૬, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૬:૨૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૫૭rollbacker
wikimania2005.wikimedia.org૧૫:૪૯, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૦૯:૪૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૦૯:૪૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૦૯:૪૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૯:૪૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૦૯:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૦૯:૪૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૯:૪૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૯:૪૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૨:૪૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૩:૧૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૭:૧૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૩:૩૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૫:૩૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૩૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૨
wo.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૨:૧૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
xal.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
yi.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૭:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૧:૧૫, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૦૮:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
za.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૦:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૦:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૦:૨૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૭
zh-min-nan.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
zh-min-nan.wikibooks.org૧૦:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૦:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૨:૧૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬
zh.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪નવું ખાતુ(?)૨૨,૧૪૫interface-admin, sysop
zh.wikibooks.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬૬interface-admin, sysop
zh.wikinews.org૦૮:૦૪, ૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
zh.wikiquote.org૦૩:૩૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
zh.wikisource.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૨
zh.wikiversity.org૧૨:૪૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
zh.wikivoyage.org૧૩:૧૯, ૧૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
zh.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૦
zu.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૦:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૩:૨૦, ૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)