વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Wiki13
  • નોંધેલ: ૧૧:૦૧, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૩,૩૯,૫૦૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૯૧૬
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
ab.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
advisory.wikimedia.org૨૧:૦૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
af.wikibooks.org૧૪:૧૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
alt.wikipedia.org૨૨:૧૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
am.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૨૧:૦૯, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૧૨:૩૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
an.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૦૮:૦૯, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩autoreview
ar.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૪:૨૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૦:૧૫, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૬:૪૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ast.wikipedia.org૧૬:૨૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ast.wikibooks.org૨૧:૦૧, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૨:૩૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
as.wikibooks.org૧૨:૩૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૯:૨૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૨:૩૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૧૨:૩૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૧૨:૩૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૬
az.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bat-smg.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૧૪:૨૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
beta.wikiversity.org૦૯:૪૮, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
be.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
be.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૧:૨૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૨:૪૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૮autopatrolled
bg.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૮:૪૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bh.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
bn.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૧:૦૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૮:૪૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bo.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
br.wikimedia.org૧૪:૨૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
bs.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૭:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૭:૫૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૭:૫૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
ca.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૨૦:૧૩, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૮:૩૫, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૭:૨૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ce.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cho.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
commons.wikimedia.org૧૧:૦૧, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૫,૨૬૪filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૪:૨૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૧૨:૩૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
cs.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૯:૩૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૯:૧૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૯:૫૨, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
cu.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
cv.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
cy.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
da.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૯:૪૭, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૯:૧૧, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૫autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૯:૪૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
de.wikinews.org૦૭:૨૮, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
de.wikiquote.org૧૭:૫૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૮:૫૬, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૩:૩૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
de.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
din.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wiktionary.org૨૩:૧૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૪:૨૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
el.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૫:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
eml.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૪૭૨extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૦૬:૫૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૪editor
en.wikinews.org૧૫:૦૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
en.wikiquote.org૧૩:૧૭, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૮
en.wikisource.org૧૦:૪૬, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
en.wikiversity.org૦૮:૧૩, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
en.wikivoyage.org૧૮:૩૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
en.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
eo.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૨:૫૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૦
es.wikibooks.org૨૧:૦૫, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
es.wikinews.org૨૧:૩૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
es.wikisource.org૧૯:૩૩, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
es.wikiversity.org૨૧:૧૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
es.wikivoyage.org૨૧:૧૯, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૦:૪૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
et.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૫
et.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૪:૧૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
eu.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૧:૩૦, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૮:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
fa.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૭:૫૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૯:૪૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
fi.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૪:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
fi.wikiquote.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
fj.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૬:૫૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fo.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૩
fr.wikibooks.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૪:૫૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
fr.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikisource.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fy.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૭:૨૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ga.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૦:૩૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
gl.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
gu.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૨:૪૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
gv.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
he.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
he.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૫:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૩:૦૯, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
hif.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
hif.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૧
hi.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૭:૨૫, ૨૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૭:૩૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
hr.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hsb.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ht.wikisource.org૧૧:૪૪, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
hu.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૬:૪૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
hy.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ia.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
id.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
id.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ie.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ii.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ik.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૫૯, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૬
inh.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
is.wikibooks.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૧
it.wikibooks.org૧૧:૦૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikinews.org૦૯:૦૨, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૦:૨૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
it.wikisource.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
it.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૭:૨૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
iu.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
iu.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૧
ja.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ja.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૩:૨૨, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikivoyage.org૨૧:૦૭, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
jbo.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
jv.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
ka.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
kk.wikibooks.org૧૫:૨૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
km.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
kn.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
ko.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૫:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ku.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
kv.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kw.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ky.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
la.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
lb.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૮:૧૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૬:૫૩, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
li.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૪:૨૮, ૩૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ln.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૦૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૫
lt.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
lv.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૫૪, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૦૩૬autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૧:૦૧, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૨૭૨steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
mh.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૧૨:૨૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
mk.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૪:૩૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ml.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૨૨:૧૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
mn.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
mr.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૧
ms.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mt.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૪:૩૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
my.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૫૫, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
nds.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
nds.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ne.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧ઘર વિકિ(?)૯૨,૬૫૭sysop
nl.wikibooks.org૧૫:૨૮, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
nl.wikimedia.org૦૯:૧૯, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૪:૧૯, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૫:૦૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nl.wikisource.org૧૫:૦૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
nl.wikivoyage.org૧૯:૧૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭autopatrolled
nl.wiktionary.org૨૦:૦૮, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૯
nn.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
nn.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
no.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૪:૩૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૫:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nqo.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૪:૩૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nz.wikimedia.org૧૪:૩૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
oc.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૮:૨૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
or.wikisource.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૯:૨૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૪:૩૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pa-us.wikimedia.org૧૪:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pap.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pa.wikibooks.org૧૩:૫૮, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૦:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૫autoreview
pl.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pl.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pl.wikinews.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૦:૩૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
pl.wikisource.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૫:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
pms.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pms.wikisource.org૧૯:૩૧, ૨૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pnb.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૧:૦૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૯:૩૩, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
pt.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pt.wikimedia.org૨૦:૦૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૦:૦૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૦:૪૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pt.wikivoyage.org૧૨:૨૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૧:૪૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
quality.wikimedia.org૨૨:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૧૨:૨૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ro.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ro.wikinews.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૪:૩૬, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ro.wikivoyage.org૧૫:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૦:૨૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૫uploader
ru.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ru.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikinews.org૧૭:૪૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૨:૨૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ru.wikisource.org૧૬:૪૧, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ru.wikiversity.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૯:૨૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
rw.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૭:૪૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
sah.wikiquote.org૧૭:૪૧, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sa.wikibooks.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૫:૦૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૧:૨૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૭:૩૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
scn.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
sc.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
se.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૪:૩૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૨૧:૩૧, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
sh.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૮૪rollbacker
simple.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૬:૫૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
si.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
si.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૧૨:૫૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૫
sk.wikibooks.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૭:૩૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
sl.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૨૦:૪૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૬:૨૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૯:૨૩, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
so.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
so.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૦૮, ૨૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૧
sq.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૬autoreview
sq.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૫:૦૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
sr.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૯:૩૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૪:૪૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
su.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
sv.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૪:૪૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૧:૦૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૯:૨૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sw.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
ta.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૭:૪૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tay.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૭:૦૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૮:૪૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
test.wikidata.org૦૮:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
tet.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
te.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
tg.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૫
th.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૧૧:૪૬, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
th.wikisource.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૬
tl.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૫:૩૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪autoreview
tr.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૪:૪૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
tr.wikisource.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૧૨:૧૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૦૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ts.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
tt.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૪:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
uk.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૫:૦૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
uk.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ur.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૨૧:૩૧, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
uz.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
vec.wikipedia.org૨૦:૧૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૫:૦૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
vi.wikibooks.org૧૮:૨૬, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
vi.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૬:૨૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
vls.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
vo.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
wa.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૨:૫૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૪૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧,૧૯,૪૬૯sysop, translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org૧૬:૪૧, ૧૯ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2006.wikimedia.org૨૧:૩૨, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2007.wikimedia.org૨૧:૩૨, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2008.wikimedia.org૨૧:૩૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૨૧:૩૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૨૧:૩૪, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૪:૧૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૭:૪૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૧૨:૫૨, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૬:૩૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૨:૦૨, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૧:૦૩, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૧૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૧૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૩:૨૦, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
yi.wikisource.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikibooks.org૧૨:૩૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૧૧:૪૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૧૨:૩૪, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
zh-classical.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh-min-nan.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
zh-min-nan.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૦
zh.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૨
zh.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૪:૧૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૦:૨૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૦:૩૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૨:૩૫, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)