વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૧૬:૩૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ab.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
advisory.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૦:૫૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
af.wikibooks.org૧૨:૩૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૭:૨૯, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૨૦:૧૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ak.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૮:૫૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૭:૫૭, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭૮autoreview
alt.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
am.wikiquote.org૧૭:૧૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૫:૪૮, ૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ang.wikibooks.org૧૭:૧૯, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikisource.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
an.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૧૮:૧૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ar.wikibooks.org૧૯:૫૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૨૦:૨૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૬:૩૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૧:૧૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૭:૩૬, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૮:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૨૧:૩૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૧:૫૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
ast.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
ast.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૬:૩૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
as.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૩:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wiktionary.org૧૧:૨૩, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૦:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૪ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૫:૪૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
az.wikipedia.org૧૪:૫૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૩
az.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૯:૪૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૦૫:૫૫, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ban.wikisource.org૧૫:૪૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૨૨૬interface-admin, sysop
bat-smg.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ba.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ba.wikibooks.org૧૭:૪૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
bcl.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૨૦:૨૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
beta.wikiversity.org૧૯:૩૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
be.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
be.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૦:૨૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૬:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૯:૪૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૯:૧૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૨autopatrolled
bg.wikibooks.org૧૯:૧૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
bg.wikinews.org૧૭:૦૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૭:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૮:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૨૦:૫૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bh.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bi.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bm.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૫
bn.wikibooks.org૧૫:૪૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૦૮:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૫:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૧:૨૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
br.wikimedia.org૦૭:૪૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૭:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૯:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૭:૧૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
bs.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૯:૦૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૨૩:૩૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ca.wikibooks.org૧૯:૦૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૪:૪૨, ૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૬:૩૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૭:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૨:૦૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૭:૫૯, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ce.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cho.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
commons.wikimedia.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૦
co.wikipedia.org૦૭:૫૧, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
co.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૨:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૫:૪૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
cr.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
csb.wiktionary.org૧૫:૪૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
cs.wikibooks.org૦૧:૦૮, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૪૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૨:૨૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૯:૦૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૮:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cs.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
cu.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
cv.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
cy.wikibooks.org૧૮:૨૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૮:૩૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
dag.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
da.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
da.wikibooks.org૧૭:૪૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૮:૩૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૮:૪૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૦:૫૭, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૧૯,૪૬૦autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૯:૨૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
de.wikinews.org૦૮:૦૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૫
de.wikiquote.org૧૮:૨૩, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
de.wikisource.org૧૧:૪૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
de.wikiversity.org૧૯:૨૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
de.wikivoyage.org૧૯:૩૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
de.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૩autoreview
din.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
diq.wiktionary.org૦૮:૫૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
dk.wikimedia.org૨૦:૨૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
dty.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૧:૪૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
el.wikibooks.org૧૦:૩૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
el.wikinews.org૧૮:૦૭, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૦:૫૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૦૮:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૮:૦૬, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૨:૧૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૦:૫૧, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
eml.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૦extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૬editor
en.wikinews.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૨
en.wikiquote.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૮
en.wikisource.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
en.wikiversity.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
en.wikivoyage.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
eo.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
eo.wikibooks.org૧૦:૫૧, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૧:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૯:૪૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૨:૫૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૨૨:૧૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૦:૩૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૮
es.wikibooks.org૧૮:૧૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
es.wikinews.org૧૮:૪૫, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
es.wikiquote.org૧૫:૫૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
es.wikisource.org૧૯:૫૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
es.wikiversity.org૨૨:૪૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
es.wikivoyage.org૧૮:૨૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wiktionary.org૧૭:૪૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
et.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૬
et.wikibooks.org૧૯:૧૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૨:૫૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૮:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૪:૫૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૩:૦૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૧
eu.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૯:૦૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૩:૩૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૩:૦૭, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૭:૩૮, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૭:૦૧, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૨:૫૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fa.wikisource.org૦૮:૦૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૨:૫૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fa.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
fi.wikibooks.org૧૦:૦૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૧૧:૪૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૯:૦૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૬:૨૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૨:૫૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૧:૩૬, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૯:૫૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
fj.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fo.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૧:૩૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
frr.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
fr.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૫
fr.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikinews.org૨૨:૦૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fr.wikiquote.org૧૩:૧૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૮:૪૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
fr.wikiversity.org૧૯:૧૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fr.wikivoyage.org૨૨:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fy.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fy.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૮:૨૨, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ga.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikiquote.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૮:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
gl.wikibooks.org૦૮:૩૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૦:૨૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૧:૩૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૯:૦૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૧:૩૧, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
got.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૭:૫૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
gu.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૯:૪૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૫:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૬:૪૩, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gv.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ha.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ha.wiktionary.org૧૧:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
he.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૧૦ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
he.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
he.wikinews.org૧૬:૨૫, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૯:૦૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૫૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૮:૨૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૪:૫૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hif.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
hif.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૬
hi.wikibooks.org૧૦:૨૦, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hi.wikiquote.org૧૫:૩૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૪:૩૦, ૨૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૨:૩૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૮
hr.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૬:૦૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૨:૦૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikisource.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
hu.wikibooks.org૧૪:૩૩, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hu.wikinews.org૧૨:૫૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૮:૪૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૮:૨૪, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૦:૦૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
hy.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
hy.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૮:૦૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૯:૦૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ia.wikibooks.org૧૬:૧૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૭:૧૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
id.wikibooks.org૨૩:૦૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
id.wikiquote.org૧૫:૩૫, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
id.wikisource.org૧૧:૧૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
id.wiktionary.org૧૧:૦૬, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ie.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૧:૨૩, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ii.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wiktionary.org૨૧:૨૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
inh.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
io.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
is.wikibooks.org૧૮:૧૮, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૮:૧૫, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૧:૪૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૬:૩૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
it.wikibooks.org૧૨:૧૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૬:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૮:૨૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
it.wikisource.org૧૭:૫૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૮:૧૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
it.wikivoyage.org૧૨:૫૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૬:૦૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
iu.wikipedia.org૧૯:૫૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
ja.wikibooks.org૧૩:૦૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
ja.wikinews.org૧૯:૪૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ja.wikiquote.org૦૬:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ja.wikisource.org૧૨:૫૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
ja.wikiversity.org૧૯:૨૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ja.wikivoyage.org૦૯:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
ja.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૨
jbo.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૮:૧૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
jv.wikisource.org૧૮:૪૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ka.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
ka.wikibooks.org૧૪:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૯:૨૭, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kj.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
kk.wikibooks.org૧૬:૧૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikiquote.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
km.wikibooks.org૧૪:૦૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૭:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
kn.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૮:૪૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૮:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ko.wikibooks.org૧૮:૨૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૧:૫૩, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૫:૩૯, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૬:૨૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૯:૩૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૫:૪૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
krc.wikipedia.org૧૩:૩૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૧૩ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ks.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikiquote.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૪:૦૩, ૧૨ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૨:૫૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ku.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
kv.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kw.wikiquote.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ky.wikibooks.org૧૭:૧૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૯:૨૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
la.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૮:૧૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૨:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૭:૪૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lb.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૨:૫૫, ૫ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lij.wikisource.org૧૩:૨૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૫:૦૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૨:૫૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૮:૨૦, ૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
lmo.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
lmo.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
lo.wiktionary.org૦૯:૫૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
lt.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
lt.wikibooks.org૧૬:૧૧, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૭:૪૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૯:૦૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૨:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૮
lv.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mad.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
map-bms.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
meta.wikimedia.org૧૨:૦૩, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૮૨૮sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
mg.wikibooks.org૨૧:૦૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૧:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
mhr.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
min.wiktionary.org૧૭:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
mk.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૨૦:૨૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૦:૩૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ml.wikibooks.org૧૧:૩૯, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૯:૪૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૮:૨૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wiktionary.org૨૧:૨૫, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
mn.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૧૦:૦૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mr.wikibooks.org૦૯:૩૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૮:૦૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૫:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૯:૪૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૦
ms.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mt.wiktionary.org૨૧:૫૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૮:૫૪, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
my.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૨:૧૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nah.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૪:૫૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nap.wikisource.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૦:૧૪, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
na.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૫:૫૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nds.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
nds.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikiquote.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૫:૧૯, ૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ne.wikibooks.org૦૧:૩૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૦:૪૭, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nia.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૨૬
nl.wikibooks.org૧૧:૩૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
nl.wikimedia.org૧૩:૩૪, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
nl.wikinews.org૧૮:૪૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
nl.wikiquote.org૧૨:૩૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૨:૧૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૦:૦૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
nl.wiktionary.org૧૦:૪૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
nn.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
nn.wikiquote.org૧૮:૩૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
no.wikibooks.org૧૯:૧૪, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૨૦:૨૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૦:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૨:૦૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૮:૪૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
nqo.wikipedia.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
nyc.wikimedia.org૨૦:૨૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nz.wikimedia.org૧૧:૩૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
oc.wikibooks.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૩:૨૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
om.wiktionary.org૧૧:૦૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
or.wikisource.org૧૦:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૫:૩૭, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૯:૧૧, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pag.wikipedia.org૧૮:૧૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pam.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
pap.wikipedia.org૧૮:૪૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pa.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pa.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૦:૪૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૩:૦૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pdc.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
pfl.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
pih.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
pl.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pl.wikimedia.org૦૯:૨૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
pl.wikinews.org૧૭:૧૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૮:૧૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pl.wikisource.org૧૬:૧૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૬:૩૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૧:૨૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
pms.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૧:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pnb.wiktionary.org૦૭:૧૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ps.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ps.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૨:૫૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
pt.wikibooks.org૨૨:૦૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pt.wikimedia.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૮:૪૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૩:૧૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pt.wikisource.org૧૭:૪૭, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૨:૩૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
pt.wikivoyage.org૧૯:૦૮, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૦:૪૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
pwn.wikipedia.org૦૭:૪૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikiquote.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
rn.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
roa-rup.wiktionary.org૧૪:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
roa-tara.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૪
ro.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૮:૩૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૮:૩૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૨:૫૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ro.wikivoyage.org૦૦:૨૨, ૪ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૮:૩૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
rue.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭uploader
ru.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૦:૦૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૪૨, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૦:૫૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૩:૧૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૦૮:૩૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
rw.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
rw.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૮ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sah.wikiquote.org૧૮:૩૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૯:૫૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૮:૩૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૧:૨૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
scn.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
sc.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sd.wikinews.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૨:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૮:૪૬, ૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikivoyage.org૧૪:૫૭, ૧૮ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૯:૫૪, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
sh.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
simple.wikibooks.org૧૫:૫૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૫:૫૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૦:૫૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
si.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
si.wikibooks.org૦૯:૨૧, ૧૨ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૫:૧૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૪
sk.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૮:૪૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૭
sl.wikibooks.org૧૭:૫૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૮:૪૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૭:૦૫, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૯:૦૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૨૨:૨૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૮:૩૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sm.wiktionary.org૨૦:૦૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૧:૪૯, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
so.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
so.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૩
sq.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦૩autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org૧૫:૩૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૭:૪૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૬:૫૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sr.wikibooks.org૧૪:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૮:૧૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૮:૪૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૮:૦૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
sr.wiktionary.org૧૯:૦૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ss.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
strategy.wikimedia.org૧૧:૪૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૧:૨૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
su.wikibooks.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૮:૪૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૭:૪૧, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sv.wikibooks.org૨૧:૦૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૨:૪૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૦:૫૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૦:૦૨, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૮:૪૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
sw.wikipedia.org૦૧:૩૫, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
sw.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
szy.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ta.wikibooks.org૧૦:૦૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૭:૩૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૧૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૦:૦૯, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tay.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૮:૫૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭bureaucrat, editor, sysop
test-commons.wikimedia.org૧૭:૫૯, ૧૪ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
test.wikidata.org૨૦:૫૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
te.wikibooks.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૦:૩૧, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૬:૪૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
tg.wikibooks.org૦૮:૧૮, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૦:૦૦, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૫
th.wikibooks.org૧૮:૧૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૮:૧૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
th.wikisource.org૦૯:૧૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ti.wikipedia.org૧૯:૦૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tk.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikiquote.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૮:૨૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૧:૫૧, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
tl.wikibooks.org૦૯:૦૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
tl.wiktionary.org૦૮:૫૨, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tn.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wiktionary.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
tpi.wiktionary.org૧૮:૧૫, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
trv.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
tr.wikibooks.org૧૭:૪૨, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૨૦:૩૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૨:૩૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૮:૨૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૦૮:૨૦, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૨૧:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ts.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ts.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૨:૦૫, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikiquote.org૧૩:૩૧, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૧:૦૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tw.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૮:૩૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ug.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ug.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikiquote.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
uk.wikibooks.org૧૨:૦૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૨૧:૧૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૮:૦૯, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૮:૩૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૨૧:૨૨, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૯:૨૧, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ur.wikibooks.org૨૨:૫૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૯:૪૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૪:૩૨, ૧૬ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૪:૧૯, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
uz.wikibooks.org૨૦:૨૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૭:૪૮, ૧૦ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
vec.wikisource.org૧૮:૧૨, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૩:૦૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૬:૦૨, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
vi.wikibooks.org૧૮:૦૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
vi.wikiquote.org૧૮:૪૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
vi.wikisource.org૧૫:૩૧, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૬:૪૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૮:૫૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
vls.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૭:૩૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vo.wikibooks.org૦૮:૧૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
wa.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૨૧:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૫૭૩rollbacker
wikimania2008.wikimedia.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2009.wikimedia.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2010.wikimedia.org૧૭:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2011.wikimedia.org૧૭:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૭:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૬:૨૦, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૨:૩૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૧:૩૧, ૬ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૫૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
wo.wikiquote.org૦૯:૧૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wiktionary.org૦૬:૪૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૪:૫૧, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૭:૪૮, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૧
yo.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wiktionary.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૮:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikibooks.org૦૬:૫૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikiquote.org૦૬:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wiktionary.org૦૮:૧૭, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zh-min-nan.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zh-min-nan.wikibooks.org૧૦:૪૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikiquote.org૧૦:૪૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૩૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૦:૧૯, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
zh.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
zh.wikibooks.org૧૩:૧૪, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૧:૫૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૧:૨૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikisource.org૦૧:૦૮, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
zh.wikiversity.org૧૩:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૬:૪૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
zu.wikibooks.org૦૬:૫૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૭:૨૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)