વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Wim b
  • નોંધેલ: ૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૦,૭૬૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૮૧
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikibooks.org૨૩:૨૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૧૪:૧૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
advisory.wikimedia.org૦૭:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
af.wikibooks.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૦:૪૩, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
am.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ar.wikibooks.org૧૧:૫૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૦૩:૪૨, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૦:૩૦, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ast.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ast.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
az.wikibooks.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૩:૩૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૦:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૯:૨૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૧:૦૩, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
bg.wikibooks.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૮:૫૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
bn.wikibooks.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૧૧:૧૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૨:૦૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૩:૫૧, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
bs.wikibooks.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૦૧:૧૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૬:૪૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૦:૩૨, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
cbk-zam.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૫૩, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૧:૧૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૫૭૦autopatrolled
co.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૨૩:૦૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૦:૩૯, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૧:૧૬, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૧:૧૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૭:૫૪, ૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૨:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૨:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૧:૧૪, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૦૧:૧૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૦૧:૧૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૨૦:૪૦, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
de.wikibooks.org૦૧:૧૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૨:૧૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૨:૧૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
de.wikisource.org૨૨:૧૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૨:૧૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૯:૧૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
de.wiktionary.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩
din.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૨૧:૨૪, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૦:૪૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
eml.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
en.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૬editor
en.wikinews.org૦૨:૪૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikiquote.org૦૧:૦૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯
en.wikisource.org૧૧:૦૩, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૧:૦૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
en.wikivoyage.org૧૫:૪૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
en.wiktionary.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૩૭
eo.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikivoyage.org૧૮:૦૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૦:૫૧, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૦:૨૭, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૨૨:૪૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
es.wikinews.org૨૨:૩૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૧:૦૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
es.wikisource.org૧૭:૨૭, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wikiversity.org૧૯:૫૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
es.wikivoyage.org૨૦:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૯:૫૦, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
et.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
et.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૨૩:૪૭, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
eu.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૧:૧૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૦૬:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૫:૨૪, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૫:૪૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૧:૫૩, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikimedia.org૨૩:૩૮, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૩:૪૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૦:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૧:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૩:૫૨, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૨:૨૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૭:૧૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fr.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૩:૫૯, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૮:૦૩, ૧૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
fr.wikisource.org૧૮:૦૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૧:૪૬, ૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૨૦:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fr.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fur.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
gl.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૯:૩૨, ૧૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
gu.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ha.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૧૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૨૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
he.wikinews.org૦૦:૩૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૩:૨૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૪:૨૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
he.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૧
hif.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
hi.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૧:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૨૧:૨૧, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
hr.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૧:૪૬, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૫:૧૯, ૨૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૨૦:૩૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
hy.wikibooks.org૧૪:૦૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૨:૧૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૦:૪૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૧:૩૬, ૨૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૧:૩૬, ૨૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
ie.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૨:૩૬, ૩૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
inh.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૪:૧૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૨૩:૧૨, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૫:૧૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૫૧૯autopatrolled
it.wikibooks.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧૫,૨૭૨interface-admin, sysop
it.wikinews.org૧૭:૩૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૨૪rollbacker
it.wikiquote.org૧૧:૫૯, ૫ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭૯
it.wikisource.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૪૪
it.wikiversity.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૫૨autopatrolled
it.wikivoyage.org૧૫:૪૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૧૪autopatrolled, interface-admin
it.wiktionary.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬,૯૯૯bureaucrat, interface-admin, sysop
iu.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૭:૦૩, ૧૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૦:૩૧, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૨૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૭:૪૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ka.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૪:૨૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
km.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
kn.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૨:૧૨, ૧૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૩:૦૦, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
krc.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
la.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૦:૫૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૨૨:૧૪, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૭:૩૨, ૧૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૮:૨૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૧૭:૧૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૮:૩૮, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૦૭:૩૦, ૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૯:૦૩, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
lt.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૨:૫૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
lv.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૭૯૩
meta.wikimedia.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૦૩૨steward
mg.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૨૨:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૨૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
mk.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૧:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
ml.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
mn.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ms.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૨૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૦:૧૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
nap.wikisource.org૧૦:૦૧, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ne.wikibooks.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wiktionary.org૧૭:૨૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૧૯:૧૩, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૫:૪૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૦:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nl.wiktionary.org૧૧:૫૯, ૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nn.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૪:૦૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૨૨:૩૭, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૨૩:૦૨, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૬:૧૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૩:૩૯, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૨:૩૮, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૨૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૧:૨૫, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦autoreview
pl.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૦:૦૯, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
pl.wikinews.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૪:૧૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pl.wikisource.org૧૯:૪૯, ૧૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૬:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૦:૩૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૧:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ps.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૨૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૧:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૨૨:૫૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pt.wikimedia.org૧૭:૧૭, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikiquote.org૦૦:૨૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૩:૫૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૩:૧૫, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pt.wikivoyage.org૧૯:૧૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૩:૩૦, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
qu.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૦૧:૪૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૨:૦૪, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૬:૦૮, ૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૧૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૨૦:૪૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૩:૨૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ru.wikiquote.org૧૫:૦૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૫:૦૮, ૨૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૨૦:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૧:૨૫, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
rw.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૧૧:૧૫, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૪:૩૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૨
scn.wiktionary.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩
sco.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sc.wikipedia.org૧૮:૪૬, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wiktionary.org૧૯:૫૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૨૩:૧૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sh.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૩
simple.wiktionary.org૧૩:૦૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
si.wikibooks.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
sk.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
sl.wikibooks.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૯:૨૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૯:૫૨, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૨૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
so.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
so.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૧૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૫૧autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૭:૦૫, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૦૧:૧૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૨૦:૫૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૦:૪૯, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૮:૪૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
szl.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ta.wikibooks.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૦:૪૬, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૦ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૨૩:૪૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
test.wikidata.org૨૨:૨૪, ૧૯ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
te.wikibooks.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૨:૩૮, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૨૩:૫૮, ૧૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૧:૦૯, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
th.wikibooks.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૨:૨૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
tl.wikibooks.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૨૦:૨૮, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૧૧:૦૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૨૩:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૦:૩૨, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૨૩:૩૨, ૧૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૪:૧૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ts.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૨:૫૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૮:૪૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૦:૩૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૮:૧૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૯:૦૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૮:૧૧, ૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ur.wikibooks.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikibooks.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૦:૪૯, ૨૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vec.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪autoreview
vec.wikisource.org૧૯:૦૫, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૨:૦૨, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
vep.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vi.wikiquote.org૧૪:૩૪, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૨:૧૭, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૧:૫૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૦:૦૧, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૩૫, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૬
wikimania2013.wikimedia.org૦૫:૫૭, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૫:૪૬, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૬:૩૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૬:૩૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૩:૩૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૩:૦૬, ૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૮:૦૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૯:૫૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
yi.wikisource.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૨:૦૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yue.wiktionary.org૧૮:૩૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
zh.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
zh.wikibooks.org૦૫:૫૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૧:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૨૩:૩૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૨:૪૦, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૦:૩૨, ૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૦૭:૩૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)