વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Xqbot
  • નોંધેલ: ૦૪:૨૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૫૫,૪૦,૫૬૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૫૧
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વિક બોટો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૩૯
ace.wikipedia.org૦૭:૩૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૩૨૯
ady.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭,૭૮૨
ak.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧૭
als.wikipedia.org૨૨:૪૬, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯,૮૧૨bot
alt.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૪૮૭bot
ang.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૩૪૧
an.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧,૬૬૫bot
arc.wikipedia.org૦૫:૨૪, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૪૫૧
ar.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૦,૨૪૯bot
ar.wikinews.org૦૫:૦૧, ૧૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૯:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૯:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૨:૦૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૩૨૦
ast.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯,૪૮૧
as.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૫૧
atj.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૨૨ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૦:૪૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૨૮
awa.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૮૩૬
azb.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦,૬૩૬bot
ban.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૯૬૫bot
bat-smg.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦,૪૯૩bot
ba.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૩૦૯
bcl.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૫૬૩
bd.wikimedia.org૦૮:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯,૫૩૧
be.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૨,૯૮૯bot
bg.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦,૨૦૯bot
bg.wikinews.org૦૮:૪૪, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૬૩૪
bi.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૨૬
bjn.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૪૫
bm.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૨૯
bn.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪,૨૩૧bot
bo.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૩૯૭
bpy.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧,૧૧૫
br.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦,૧૧૮bot
bs.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬,૭૬૮bot
bs.wikinews.org૧૦:૦૪, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૫:૪૭, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૨૬
bxr.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૯૩
ca.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૫,૧૪૬bot
ca.wikibooks.org૨૧:૩૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૨૧:૪૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૧:૪૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૧:૪૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૯૩૧
cdo.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૫૦
ceb.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૯,૫૬૨bot
ce.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૬૬૪bot
cho.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૮૩
ch.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭૪
chy.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦૦
ckb.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯,૨૬૦bot
commons.wikimedia.org૨૧:૨૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૦૬
co.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૬૨૧
crh.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૧૦૭
cr.wikipedia.org૦૬:૦૭, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૭૩
csb.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૪૨૫
cs.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૨,૧૦૭bot
cs.wikibooks.org૨૨:૪૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૫:૧૫, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૩:૧૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૨૨:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૨:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૪૯
cv.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪,૦૬૪
cy.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬,૯૩૩
dag.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૬,૨૧૧
de.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮નવું ખાતુ(?)૮,૭૨,૧૩૦autoreview, bot
de.wikinews.org૦૭:૦૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૨:૦૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૯:૪૪, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૨૫, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦bot, ipblock-exempt
din.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૧૫૯
dsb.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૨૮૫
dty.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૮ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૨૨૮bot
dz.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૧૯
ee.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૨૨
el.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧,૬૬૦extendedconfirmed
el.wikinews.org૧૦:૦૫, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૩:૨૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૨:૦૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૬:૧૬, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૧૭
en.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦,૩૩,૫૬૮bot, templateeditor
en.wikibooks.org૦૦:૦૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૫:૪૪, ૧૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૩:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૯:૨૨, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૨:૦૨, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૬:૨૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૯,૯૩૩bot
eo.wikinews.org૦૭:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૩:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૧૨,૦૭૮bot
es.wikinews.org૧૦:૦૫, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૧:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૧:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૦,૬૭૮bot
et.wikisource.org૦૧:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧,૯૦૭
ext.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૦૯૩
fa.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૯,૭૬૦bot
fa.wikinews.org૦૫:૧૮, ૧૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૩:૩૮, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૬:૨૪, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૫૮
fiu-vro.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૩૭૦bot
fi.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૪,૦૩૬bot
fi.wikinews.org૧૦:૦૫, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૩:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૦૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૯૨
fo.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૮૧૮
frp.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૧૨૨
frr.wikipedia.org૦૭:૩૫, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૬૮
fr.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૧૨,૧૧૬bot
fr.wikibooks.org૧૪:૨૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૨:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૩:૨૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૧:૦૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૭૯૭
fy.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬,૧૦૩bot
gag.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૮૦
gan.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૨૬૯
ga.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭,૬૫૦bot
gcr.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪,૩૯૪bot
glk.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૩૩
gl.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬,૬૦૪bot
gl.wikibooks.org૦૨:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૨:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૨:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૨:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૨૭૪
gom.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૬૯
gu.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૯૩૨
guw.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૯૭૦
hak.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૮૮૯
ha.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૬૯
haw.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૨૫૮
he.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૯,૧૨૨
he.wikibooks.org૦૩:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૦:૦૭, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૩:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૩:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૩:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૩:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૦૬૩
hi.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮,૨૨૯autoreview, bot
hi.wikiversity.org૨૧:૦૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:bot radi pogreške
  • editing (sitewide)
  • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
૬૬,૯૮૧bot
hsb.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૦૫૫
ht.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪,૧૯૯
hu.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૮,૨૩૬bot
hu.wikinews.org૧૦:૦૭, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨,૬૬૧
hyw.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hz.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૨૦૪
id.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૩,૧૬૩bot
id.wikiquote.org૦૪:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૦૪:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૮૦૬
ig.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૪૨bot
ii.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૧૬
ilo.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૧૧૫
inh.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦,૪૪૨
is.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮,૩૦૦bot
is.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૭,૮૯૧bot
it.wikibooks.org૦૪:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૪:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૫:૫૬, ૨૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૦:૪૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૫:૧૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૩૦
jam.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૪,૩૦૮bot
ja.wikinews.org૧૦:૦૭, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૦૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૭૪૩
jv.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૨૪ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦,૫૫૬
kaa.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૮૭
kab.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૮૨
ka.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭,૮૮૫trusted
kbd.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૪૪bot
kbp.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૩૦ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૨૯ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૮૧
ki.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨૯
kj.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯,૨૪૧bot
kl.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૦૫૮
km.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૩૮૬
kn.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૪૬૮
koi.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૪૩
ko.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૯,૭૧૩extendedconfirmed
ko.wikinews.org૧૦:૦૭, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૨૧:૦૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૫૨૧bot
kr.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૮૬૬bot
ks.wikipedia.org૧૬:૪૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૦૭
ku.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૭૦૪
kv.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૫૪૫
kw.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૩૧૧
ky.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૬૫૪
lad.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૨૮૨
la.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫,૮૨૧
lbe.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૨૬
lb.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩,૬૩૩bot
lez.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૩૨
lfn.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૨૮
lij.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૬૪૦
li.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૬૮૦
li.wikinews.org૦૮:૪૪, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૬:૪૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬,૯૯૬
ln.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૮૭૫
login.wikimedia.org૧૪:૦૧, ૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૧૪
lrc.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫૭
lt.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૪,૭૭૨bot
lv.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮,૭૭૩bot
mad.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૭:૩૪, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૮૩૧
mdf.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૧૩
www.mediawiki.org૦૯:૦૨, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bot
meta.wikimedia.org૧૯:૪૪, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૨૨૬
mhr.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૮૮૦
mh.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩bot
mi.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૫૩૨
mk.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૬,૧૪૩autopatrolled, autoreview, bot
ml.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩,૧૩૪
mni.wikipedia.org૦૪:૨૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯,૯૦૮
mnw.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૫૯
mr.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨,૧૩૮bot
mr.wikisource.org૦૯:૦૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭,૧૬૫
mt.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૯૯૩bot
mus.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૨૭૩
myv.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૩૯૪
my.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૧૧૧
mzn.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૭૦૨uploader
nah.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩,૩૫૩
nap.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૧૩૭bot
na.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૮૮૨
nds-nl.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૨૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૬૪૭bot
nds.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫,૧૦૬bot
ne.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૪૪૫
new.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૫૭૯
ng.wikipedia.org૧૬:૦૨, ૨૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
nia.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૯,૪૧૫bot
nl.wikinews.org૧૦:૦૮, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૯:૩૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭,૫૪૦bot
nov.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૦૨૭
no.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૭,૫૮૭
no.wikinews.org૦૭:૪૩, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૫૬૮
nso.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૮
nv.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૫૪૧
ny.wikipedia.org૦૮:૧૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩૭
oc.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧,૫૬૬bot
olo.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૩૮
or.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૦૮૪
os.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૩૮૯
pag.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૨૬
pam.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪,૮૬૬
pap.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૮૯૯
pa.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૭૨૪
pa.wiktionary.org૧૭:૦૮, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૬૯૨bot
pdc.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૪૧૧bot
pfl.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮૩
pih.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૫૭
pi.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૬૩
pl.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૨૪,૨૯૨bot
pl.wikibooks.org૧૦:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૦:૦૮, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૩:૨૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૪૧૭
pnb.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩,૮૪૬
pnt.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૬૪
ps.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૧૨૩
pt.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૬,૧૨૫bot
pt.wikinews.org૧૧:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૨:૦૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧,૪૫૬
rm.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૦૫૯
rmy.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૩૧
rn.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨૬
roa-rup.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૯૬૯
roa-tara.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૧૩
ro.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૧,૧૬૪bot
ro.wikinews.org૦૮:૪૪, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૬:૪૨, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૩૧૩
ru.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૫,૫૯૦bot, uploader
ru.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૭:૦૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૧:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૩૯
sah.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯,૩૪૦
sat.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૧૩૨
scn.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૨૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪,૬૭૮bot
sco.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૦૦૬
sc.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૮૮૦
sd.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૧૯
se.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩,૦૦૮bot
sg.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮૨
shi.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૯,૪૨૭
simple.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪,૧૭૭bot
simple.wiktionary.org૧૫:૧૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૦૧૬
skr.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮,૩૦૭
sk.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૩:૨૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩,૯૯૩bot
sl.wikiversity.org૧૨:૦૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૩૩
sn.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૨૬
wikisource.org૦૬:૧૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૪૩૧
species.wikimedia.org૨૧:૨૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪,૨૨૨autoreview, bot, editor
sq.wikinews.org૧૦:૦૯, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૮:૪૮, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૦૮
sr.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૬,૪૨૪bot
sr.wikinews.org૧૦:૦૯, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૪૧
stq.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮,૨૭૯
st.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૮૫
su.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭,૪૯૦
sv.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૫,૯૮૧extendedconfirmed
sv.wikibooks.org૧૩:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૦:૦૯, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૩:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૧:૦૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪,૧૬૩bot
szl.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧,૯૫૯
szy.wikipedia.org૦૪:૫૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૭:૨૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪,૪૦૨bot
ta.wikinews.org૦૮:૪૪, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૨૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૭:૩૪, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)sysop
test.wikidata.org૧૧:૪૧, ૨૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૩૨૧
te.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧,૫૦૬
te.wikibooks.org૦૨:૧૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫,૯૦૬
th.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૯,૦૩૩bot
th.wikinews.org૦૮:૪૪, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬૫
tk.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૨૪ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૬૦૯
tl.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮,૭૨૮bot
tn.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૫
to.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૭૨
tpi.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૬૯૨
trv.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૨૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૯,૩૫૫
tr.wikinews.org૦૭:૪૪, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૫૦
tt.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯,૫૦૧
tum.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫૨
tw.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬૫
tyv.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૩૪
ua.wikimedia.org૧૪:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૮૭૮bot
ug.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૪૫૧
uk.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૩,૧૧૮bot
uk.wikinews.org૧૦:૦૯, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮,૩૪૫bot
uz.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯,૩૯૫
vec.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૩૫૦bot
vec.wiktionary.org૧૪:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૩૨
ve.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦૨
vi.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૪,૦૬૧bot
vi.wikibooks.org૧૫:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૫:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૯:૨૬, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૨૪૮
vo.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩,૩૨૪bot
war.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮,૮૮૬
wa.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨,૮૧૫
wa.wiktionary.org૦૨:૩૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૪૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૬૧૨
wuu.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૮૧૦bot
xal.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૨૭૨
xh.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૨૭
xmf.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૧૩ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૮૪૮
yi.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭,૯૨૬bot
yo.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬,૦૮૦
za.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૨૩
zea.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૬૪
zh-classical.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૧૨૮
zh-min-nan.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૨૪ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨,૪૮૨
zh-yue.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)Blocked, expires ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ at ૧૪:૪૧.
કારણ:Please update the localization of bot framework in order to make the magic word work in this local wiki or the zh localized magic word won't work in this wiki
  • editing (sitewide)
  • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
  • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
૩૩,૦૦૬bot
zh.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૫,૩૮૫extendedconfirmed
zh.wikibooks.org૧૫:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૦:૧૭, ૨૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૫:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૬:૧૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૩:૨૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૫:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૮૨