વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: ZSoo (WMF)
  • નોંધેલ: ૨૧:૪૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ (૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા:
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૬૨
  • તાળું મરાયેલું છે: હા
This account is locked. See the global account details on Meta-Wiki for more details.
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૦૧:૩૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૩ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૩:૨૭, ૧૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૬:૨૫, ૧૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૬:૨૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૫:૦૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikibooks.org૦૪:૨૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૮:૧૩, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૬:૧૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૬:૪૬, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૨:૧૫, ૩૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૨:૨૩, ૧૩ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૧૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૮:૨૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૨:૫૮, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૨:૨૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૦૭:૪૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૭:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૭:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૧:૫૬, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૧૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૨:૨૫, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૭:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૫:૧૪, ૧૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૧:૪૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૧:૪૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૧:૪૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦નવું ખાતુ(?)
mk.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૨૦ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૪:૩૧, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૨ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૯:૩૭, ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૨૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૨૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૭:૧૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૦૬:૩૦, ૧૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૭:૧૪, ૧૯ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)