વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Zabshk
  • નોંધેલ: ૧૩:૫૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫,૩૧૩
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૩૬
  • વૈશ્વિક જૂથો CAPTCHA exemptions, Global IP block exemptions, Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૨:૪૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૯:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૩:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
az.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૨૧:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૨૧:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikibooks.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૨:૪૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૦:૪૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
co.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૭:૪૮, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૧:૦૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૧:૧૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
eml.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૧૦extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
en.wikinews.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
en.wikisource.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૩:૧૨, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૨:૩૩, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૩:૩૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૯:૨૬, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૨૧:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikibooks.org૧૩:૨૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૨:૪૪, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૩:૫૩, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikibooks.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૫:૦૪, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૫:૨૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hi.wikibooks.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikibooks.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikibooks.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૨:૪૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikibooks.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૨:૪૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikibooks.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૨૧:૪૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૧૨, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૩:૪૫, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૮:૧૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
meta.wikimedia.org૧૩:૫૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૯
mg.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૨:૪૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wiktionary.org૧૩:૨૭, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૨:૪૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૧૩:૨૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikibooks.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૯:૩૭, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૧૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૨:૫૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨નવું ખાતુ(?)૨,૧૪૨editor
pl.wikibooks.org૧૨:૩૪, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૧૭:૧૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૪:૫૧, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૯:૪૯, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૯:૧૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૬:૦૯, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૧૨:૫૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૨:૫૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૨:૫૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikibooks.org૨૦:૧૨, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૨:૫૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૨:૫૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૨:૫૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૯:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૨:૫૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૧૨:૫૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૨:૫૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikibooks.org૧૨:૫૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૨:૫૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૨:૫૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૩:૪૫, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૨:૫૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૨:૫૬, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
ru.wikimedia.org૨૦:૨૨, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૩:૨૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૨૦:૦૦, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૦:૨૮, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૦:૦૬, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨rollbacker
simple.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sk.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૯:૫૫, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૧૨:૫૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૧:૨૩, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikibooks.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikibooks.org૧૩:૪૨, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikibooks.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૨:૫૯, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૨:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikibooks.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૧૨:૩૦, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૩:૦૦, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૧૨:૪૫, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૦:૩૦, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikibooks.org૧૩:૦૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૩:૦૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૩:૦૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૨:૫૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૩:૨૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૧૩:૦૧, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૯:૧૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૩:૦૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૧૩:૦૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૩:૪૯, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૦:૧૭, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikisource.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૦:૨૩, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૩:૦૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૧૩:૦૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૩:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૨૦:૧૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૫:૧૧, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૯:૪૫, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
wikimania2015.wikimedia.org૧૩:૧૮, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૧:૦૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૩:૩૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૧:૧૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૦:૧૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૭:૧૫, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૫:૪૨, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૩:૪૪, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૩:૨૪, ૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)