તંત્ર સંદેશાઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ મિડિયાવિકિ નામસ્થળમાં આવેલ પ્રણાલીજનિત સંદેશાની યાદી આ મુજબ છે. જો તમે મિડિયાયાવિકિના સ્થાનીયકરણમાં મદદરૂપ થવા ઇચ્છતા હોવ તો કૃપયા MediaWiki Localisation અને translatewiki.netની મુલાકાત લો.
તંત્ર સંદેશાઓ
પહેલું પાનુંપાછળનું પાનુંઆગળનું પાનુંછેલ્લું પાનું
નામ મૂળ સંદેશ
વર્તમાન દસ્તાવેજ
1movedto2 (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) 3d
3d-badge-text (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) 3D
3d-desc (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Provides support for 3d file formats
3d-nopatent (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) None selected
3d-patent (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Patent permissions:
3d-patents (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) -
3d-thumb-placeholder (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Loading thumbnail...
about (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) વિષે
aboutpage (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Project:વિષે
aboutsite (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) {{SITENAME}} વિષે
abusefilter (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Abuse filter management
abusefilter-accountreserved (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) This account name is reserved for use by the abuse filter.
abusefilter-action-block (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Block
abusefilter-action-blockautopromote (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) સમૂહો માંથી દૂર કરો
abusefilter-action-disallow (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) અસ્વીકૃત કરો
abusefilter-action-rangeblock (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Range-block
abusefilter-action-tag (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) ટેગ
abusefilter-action-throttle (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Throttle
abusefilter-action-warn (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) ચેતવણી
abusefilter-autopromote-blocked (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) talk page blocked
abusefilter-block-user (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocker (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) દુરુપયોગ ગળણી
abusefilter-blockreason (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Automatically blocked by abuse filter. Description of matched rule: $1
abusefilter-changeslist-examine (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) ચકાસો
abusefilter-degrouped (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-degroupreason (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Rights automatically stripped by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-deleted (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) દૂર કરેલ
abusefilter-desc (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) સંપાદનો પર સ્વચલિત સંશોધનાત્મક પ્રણાલી લાગુ કરે છે
abusefilter-diff-backhistory (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Back to filter history
abusefilter-diff-info (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) સામાન્ય માહિતી
abusefilter-diff-invalid (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Unable to fetch the requested versions
abusefilter-diff-item (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) વસ્તુ
abusefilter-diff-next (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) નવામાં નવો ફેરફાર
abusefilter-diff-pattern (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Filter conditions
abusefilter-diff-prev (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) જૂનામાં જૂનો ફેરફાર
abusefilter-diff-title (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Differences between versions
abusefilter-diff-version (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Version from $1 {{GENDER:$3|by}} $2
abusefilter-disabled (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) નિષ્ક્રિય કરેલ
abusefilter-disallowed (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) This action has been automatically identified as harmful, and therefore disallowed. If you believe your action was constructive, please inform an administrator of what you were trying to do. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-edit (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Block the user and/or IP address from editing
abusefilter-edit-action-blockautopromote (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Revoke the user's autoconfirmed status
abusefilter-edit-action-blocktalk (ચર્ચા) (ભાષાંતર કરો) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
પહેલું પાનુંપાછળનું પાનુંઆગળનું પાનુંછેલ્લું પાનું