સભ્ય જૂથ ના હક્કો

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચે આ વિકિ પર વ્યાખ્યાયિત સભ્ય જૂથોની યાદી, તેમની સાથે સંકળાયેલા હક્કો સાથે આપી છે. વ્યક્તિગત હક્કો માટે વધારાની માહિતી.

Legend:

 • અધિકાર અપાયા
 • અધિકાર હટાવાયા
જૂથહક્કો
(બધા)
(*)
 • પાના વાંચો (read)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Edit your own watchlist (note that some actions will still add pages even without this right) (editmywatchlist)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • ચર્ચાનું પાનું બનાવો (createtalk)
 • તમારી પોતાની અંગત માહિતી જુઓ (દા.ત. ઇમેલ સરનામું, ખરું નામ) (viewmyprivateinfo)
 • તમારી પોતાની અંગત માહિતીમાં ફેરફાર કરો (દા.ત. ઇમેલ સરનામું, ખરું નામ) (editmyprivateinfo)
 • તમારી પોતાની ધ્યાનસૂચી જુઓ (viewmywatchlist)
 • તમારી પોતાની પ્રાથમિકતાઓમાં ફેરફાર કરો (editmyoptions)
 • તેમના ખાતા સંમિલીત કરો (centralauth-merge)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • પાના બનાવો ( જે ચર્ચા પાના ન હોય) (createpage)
 • લેખન API વાપરો (writeapi)
ખાતું ખોલનારા
(accountcreator)
(સભ્યોની યાદી)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
સ્વચાલિત માન્ય સભ્ય
(autoconfirmed)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • પુસ્તકોને સભ્ય પાનાં તરીકે સાચવો (collectionsaveasuserpage)
 • પુસ્તકોને સમાજ પૃષ્ઠ તરીકે સાચવો (collectionsaveascommunitypage)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • વિહરમાન ફાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload)
બૉટો
(bot)
(સભ્યોની યાદી)
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • આને સ્વયં ચાલિત પ્રિયા ગણો (bot)
 • ચર્ચાના પાનામાં લઘુ ફેરફારો તરીકે કરેલ ફેરફારની સૂચના ન મોકલાશે. (nominornewtalk)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • લેખન API વાપરો (writeapi)
પ્રશાસકો
(bureaucrat)
(સભ્યોની યાદી)
સભ્ય તપાસકો
(checkuser)
(સભ્યોની યાદી)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • દુરુપયોગ લોગમાં ખાનગી માહિતી જુઓ (abusefilter-privatedetails)
મંજૂર સભ્યો
(confirmed)
(સભ્યોની યાદી)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
 • પુસ્તકોને સભ્ય પાનાં તરીકે સાચવો (collectionsaveasuserpage)
 • પુસ્તકોને સમાજ પૃષ્ઠ તરીકે સાચવો (collectionsaveascommunitypage)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • વિહરમાન ફાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload)
આયાતકારો
(import)
(સભ્યોની યાદી)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • અન્ય વિકિમાંથી પાના આયાત કરો (import)
 • ચઢાવેલી ફાઇલ પરથી આ પાનું આયાત કરો. (importupload)
ઇન્ટરફેસ પ્રબંધકો
(interface-admin)
(સભ્યોની યાદી)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • અન્ય સભ્યોની CSS ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (editusercss)
 • અન્ય સભ્યોની JSON ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjson)
 • અન્ય સભ્યોની JavaScript ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjs)
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
IP પ્રતિબંધ છૂટછાટ
(ipblock-exempt)
(સભ્યોની યાદી)
 • Bypass IP blocks issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • IP દ્વારા, સ્વયં ચાલિત રીતે અને સમૂહ રોકને અવગનીને આગળ વધો (ipblock-exempt)
 • ટોર ઍક્ઝીટ નોડ ના સ્વયંચાલી પ્રતિબંધને અવગણો (torunblocked)
Users blocked from the IP Information tool
(no-ipinfo)
(સભ્યોની યાદી)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Push subscription managers
(push-subscription-manager)
(સભ્યોની યાદી)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
કારભારીઓ
(steward)
(સભ્યોની યાદી)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • પાનાઓમાં ફેરફાર કરો (edit)
 • પાનું ખસેડો (move)
 • પાનું હટાવો (delete)
 • ફાઇલ ચડાવો (upload)
 • બધા સભ્યોના હક્કોમાં ફેરફાર કરો (userrights)
 • લાંબા ઇતિહાસ વાળા પાના હટાવો (bigdelete)
નાબૂદકર્તા
(suppress)
(સભ્યોની યાદી)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
 • કોઈપણ સભ્યએ પાનાઓ પર કરેલાં ચોક્કસ ફેરફારો જુઓ, સંતાડો કે દેખાતા કરો (suppressrevision)
 • નિજી લોગ જુઓ (suppressionlog)
 • પાના પરના અમુક ખાસ સંપાદનો હટાવો કે પુનર્જીવીત કરો (deleterevision)
 • સભ્યનામ પર પ્રતિબંધ મૂકો જેથી તે લોકોને ન દેખાય. (hideuser)
પ્રબંધકો
(sysop)
(સભ્યોની યાદી)
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • IP દ્વારા, સ્વયં ચાલિત રીતે અને સમૂહ રોકને અવગનીને આગળ વધો (ipblock-exempt)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • અન્ય સભ્યોની JSON ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjson)
 • ઉલટાવનારા અને બોટ ફેરફારો નોંધો (markbotedits)
 • છેતરામણી પરિક્ષણની ઉપરવટ જાવ (override-antispoof)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • દુરુપયોગ ગાળકોમાં ફેરફાર કરો (abusefilter-modify)
 • ન જોવાતા પાનાની યાદી જુઓ (unwatchedpages)
 • નવા સભ્ય ખાતા ખોલો (createaccount)
 • પાના પરના અમુક ખાસ સંપાદનો હટાવો કે પુનર્જીવીત કરો (deleterevision)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • પાનાનો ઇતિહાસ વિલિન કરો (mergehistory)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • વિહરમાન ફાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload)
 • વૈશ્વીક પ્રતિબંધને સ્થાનીય સ્તરે હટાવો (globalblock-whitelist)
 • શ્રેણી પાનાંઓ ખસેડો (move-categorypages)
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
 • સભ્યના ઇ-મેલ મોકલવા પર પ્રતિબંધ મૂકો (blockemail)
 • સર્વસામાન્ય સ્થાનીયા દ્રશ્યશ્રાવ્ય ફાઈલ સંચને અવગણી આગળ વધો. (reupload-shared)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • સમૂહ ઉમેરો: IP પ્રતિબંધ છૂટછાટ
 • સમૂહ હટાવો: IP પ્રતિબંધ છૂટછાટ
આંતરવિકિ આયાતકારો
(transwiki)
(સભ્યોની યાદી)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • અન્ય વિકિમાંથી પાના આયાત કરો (import)
સભ્ય
(user)
(સભ્યોની યાદી)
 • અન્ય સભ્યોને ઈ-મેલ મોકલો (sendemail)
 • પાના વાંચો (read)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • ચર્ચાનું પાનું બનાવો (createtalk)
 • તમારી પોતાની CSS ફાઇલોમાં ફેરફાર કરો (editmyusercss)
 • તમારી પોતાની JSON ફાઇલોમાં ફેરફાર કરો (editmyuserjson)
 • તમારી પોતાની જાવાસ્ક્રિપ્ટ ફાઇલોમાં ફેરફાર કરો (editmyuserjs)
 • નાના ફેરફાર તરીકે નોઁધો (minoredit)
 • પાના બનાવો ( જે ચર્ચા પાના ન હોય) (createpage)
 • પુષ્ટિકરણ ન થયેલ પાનાની સાઇટ સંબંધી માહિતી મીટાવો. (purge)
 • લેખન API વાપરો (writeapi)
 • શ્રેણી પાનાંઓ ખસેડો (move-categorypages)
 • સભ્ય દ્વારા જાતે ચઢાવેલી તાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload-own)

Namespace restrictions

નામાવકાશRight(s) allowing user to edit
મીડિયાવિકિ
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)