વૈશ્વિક રીતે પ્રતિબંધીત IP એડ્રેસની યાદી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

હાલના સક્રીય વૈશ્વીક પ્રતિબંધોની આ યાદી છે. અમુક પ્રતિબંધોને સ્થાનીય રીતે પ્રતિબંધિત બતાવેલા છે: તેઓ અર્થ એમ છે કે તેઓ અન્ય વેબ સાઈટ પર જઈ શકશે માત્ર સ્થાનીય પ્રબંધકે તેને માત્ર આ વિકિ પર પ્રતિબંધીત કર્યો છે.

વૈશ્વિક સમૂહ શોધો
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૧૫:૦૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 170.83.76.218 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ માર્ચ ૨૦૨૩ તારીખે ૧૫:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૫:૦૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 37.26.83.177 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૫:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૫:૦૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 75.174.32.18 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૫:૦૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૫:૦૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 85.192.94.21 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૫:૦૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૪:૪૦, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 85.239.37.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૪ તારીખે ૧૪:૪૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- MIRHOSTING, NL (AS52000) -->)
 • ૧૪:૨૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 188.74.210.0/23 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૪:૨૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected)
 • ૧૪:૧૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 37.97.120.110 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૪:૧૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૪:૧૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Defender (meta.wikimedia.org)એ 129.21.124.82 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૪ તારીખે ૧૪:૧૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૧૪:૧૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 103.47.52.0/22 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૪:૧૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- Datanet Hosting Solutions Pvt. Ltd. -->)
 • ૧૪:૦૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 162.212.168.0/21 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૭ તારીખે ૧૪:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- US-INTERCONNECTS5-20130522 (AS58065) -->)
 • ૧૩:૫૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 42.117.160.0/20 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૩:૫૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૩:૪૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 2405:4803:B000:0:0:0:0:0/36 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૩:૪૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૩:૪૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 2620:0:861:0:0:0:0:0/48 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૩:૩૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Internal server IPs: no edits are supposed to happen: vandalism <!-- switch to anon-only -->)
 • ૧૩:૪૦, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 142.54.224.0/20 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૫ તારીખે ૧૩:૪૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: <!-- Performive LLC (ZeroLag Hosting, AS20093) -->)
 • ૧૨:૨૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 8.48.253.127 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૯:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૧૨:૨૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 2600:1000:BF04:180:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૯:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૦૮:૩૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Masti (meta.wikimedia.org)એ 61.37.41.130 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૦૮:૩૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૮:૩૬, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Masti (meta.wikimedia.org)એ 115.23.23.102 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૦૮:૩૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૮:૩૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Masti (meta.wikimedia.org)એ 177.203.153.25 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૦૮:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૮:૩૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Masti (meta.wikimedia.org)એ 59.13.81.175 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૦૮:૩૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૮:૩૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Masti (meta.wikimedia.org)એ 119.202.125.15 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૩ તારીખે ૦૮:૩૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૮:૩૧, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Masti (meta.wikimedia.org)એ 203.232.23.184 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૦૮:૩૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૪:૧૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 94.245.160.0/20 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૪:૧૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૦૩:૩૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 190.109.15.35 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૦૩:૩૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૩:૦૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org)એ 185.231.253.200 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૬:૦૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૨:૪૪, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 2A01:4B00:87C9:6700:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૨૨:૪૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૨:૩૪, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Operator873 (meta.wikimedia.org)એ 122.161.251.106 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૨૨:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam)
 • ૨૨:૨૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Defender (meta.wikimedia.org)એ 184.147.62.95 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૨૨:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૧:૧૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 174.232.176.7 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૧૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 181.52.187.181 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૧૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૦૦, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Ruslik0 (meta.wikimedia.org)એ 2405:201:200C:9F28:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૦૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૯:૩૪, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: DerHexer (meta.wikimedia.org)એ 2003:DB:6F24:1C3A:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૯:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse: If you are affected by this block, please message us)
 • ૧૯:૩૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: DerHexer (meta.wikimedia.org)એ 2001:4BB8:102:C9D7:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૯:૩૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse: If you are affected by this block, please message us)
 • ૧૯:૩૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: DerHexer (meta.wikimedia.org)એ 2001:4BB8:12C:DBFD:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૯:૩૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse: If you are affected by this block, please message us)
 • ૧૮:૪૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Masti (meta.wikimedia.org)એ 2001:4BB8:12D:2A80:B4D3:58C0:8ED8:B917 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૮:૪૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૫:૩૨, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 43.245.123.40 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૫:૩૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૫:૩૧, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 194.254.31.13 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૫:૩૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૫:૩૧, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 146.241.139.158 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૫:૩૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse: request)
 • ૧૨:૫૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 37.9.56.0/21 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૩ તારીખે ૧૨:૫૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- UKSERVERS -->)
 • ૧૨:૫૨, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 194.35.232.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૩ તારીખે ૧૨:૫૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- CLOUVIDER -->)
 • ૧૨:૫૧, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 94.46.184.0/22 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૩ તારીખે ૧૨:૫૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- SERVERDROID -->)
 • ૦૩:૫૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: Defender (meta.wikimedia.org)એ 195.114.144.165 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૩:૫૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૦૧:૦૯, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: BRPever (meta.wikimedia.org)એ 187.189.88.13 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૦૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૦૧:૦૯, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: BRPever (meta.wikimedia.org)એ 5.199.184.53 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૦૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૦૧:૦૯, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: BRPever (meta.wikimedia.org)એ 188.26.197.200 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૦૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૦૧:૦૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: BRPever (meta.wikimedia.org)એ 190.219.157.15 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૦૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૦૧:૦૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: BRPever (meta.wikimedia.org)એ 41.218.196.16 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૦૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૦૧:૦૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: BRPever (meta.wikimedia.org)એ 38.25.10.204 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૦૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૦૧:૦૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: BRPever (meta.wikimedia.org)એ 102.42.124.220 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૦૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૦૧:૦૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨: BRPever (meta.wikimedia.org)એ 62.57.33.117 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૦૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)