વૈશ્વિક રીતે પ્રતિબંધીત IP એડ્રેસની યાદી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

હાલના સક્રીય વૈશ્વીક પ્રતિબંધોની આ યાદી છે. અમુક પ્રતિબંધોને સ્થાનીય રીતે પ્રતિબંધિત બતાવેલા છે: તેઓ અર્થ એમ છે કે તેઓ અન્ય વેબ સાઈટ પર જઈ શકશે માત્ર સ્થાનીય પ્રબંધકે તેને માત્ર આ વિકિ પર પ્રતિબંધીત કર્યો છે.

વૈશ્વિક સમૂહ શોધો
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૦૫:૫૪, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Defender (meta.wikimedia.org)એ 2400:ADC1:42F:6A00:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૦૫:૫૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam)
 • ૨૧:૫૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Masti (meta.wikimedia.org)એ 37.44.254.0/23 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૫૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૧:૪૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Masti (meta.wikimedia.org)એ 125.79.53.243 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૪૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૧:૪૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Masti (meta.wikimedia.org)એ 125.79.52.161 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૪૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૧:૪૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Masti (meta.wikimedia.org)એ 2405:1A40:0:C013:C8B:A520:FC71:4218 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૪૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૧:૪૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Masti (meta.wikimedia.org)એ 31.146.216.246 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૪૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૧:૪૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Masti (meta.wikimedia.org)એ 188.255.217.209 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૪૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૧:૪૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Masti (meta.wikimedia.org)એ 201.76.9.26 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૪૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૧:૩૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Masti (meta.wikimedia.org)એ 180.246.225.231 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૩૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૯:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 94.175.6.205 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૯:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૧૮:૩૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 108.185.115.4 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૩૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 103.130.172.224 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૩૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 119.160.119.99 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૩૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 136.158.43.22 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૩૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 119.160.119.150 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 190.103.31.195 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૧:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 139.216.26.127 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 156.0.212.62 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૦૪:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 188.228.64.84 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 50.74.96.10 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૦૪:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 78.62.190.33 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૦૫:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 102.176.94.223 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 41.79.217.119 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૦:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 160.154.145.112 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૧:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 41.85.161.161 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 103.159.128.216 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 41.242.137.35 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 182.231.117.159 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 41.222.194.121 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 160.155.24.6 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 103.145.57.191 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૭:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 114.130.39.62 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૭:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 197.234.221.163 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૬:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 202.69.62.26 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૬:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 77.38.103.96 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૭:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 196.47.133.6 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 41.85.161.141 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 186.3.213.141 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 103.145.57.186 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૭:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 41.139.37.5 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૧:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 103.73.102.190 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૦:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 181.94.226.161 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 197.220.169.154 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૬:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 197.220.169.133 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૭:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 41.242.138.22 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૧૭:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 41.204.44.118 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 130.105.222.236 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૦૫:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 95.31.0.67 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 154.0.26.184 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૧૮:૨૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧: Tks4Fish (meta.wikimedia.org)એ 197.220.169.136 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ તારીખે ૨૨:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)