વૈશ્વિક રીતે પ્રતિબંધીત IP એડ્રેસની યાદી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

હાલના સક્રીય વૈશ્વીક પ્રતિબંધોની આ યાદી છે. અમુક પ્રતિબંધોને સ્થાનીય રીતે પ્રતિબંધિત બતાવેલા છે: તેઓ અર્થ એમ છે કે તેઓ અન્ય વેબ સાઈટ પર જઈ શકશે માત્ર સ્થાનીય પ્રબંધકે તેને માત્ર આ વિકિ પર પ્રતિબંધીત કર્યો છે.

વૈશ્વિક સમૂહ શોધો
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૦૧:૩૬, ૧૯ મે ૨૦૨૨: Operator873 (meta.wikimedia.org)એ 131.242.7.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૩૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૧:૪૨, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Base (meta.wikimedia.org)એ 46.58.214.48 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ મે ૨૦૨૨ તારીખે ૦૪:૪૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam)
 • ૧૯:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 152.0.209.175 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૧૯:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૯:૨૨, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 41.193.84.196 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૧૯:૨૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૮:૫૩, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 46.211.105.59 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૧૮:૫૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૧૮:૪૮, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 154.47.100.38 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૧૮:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૧૮:૩૯, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 186.22.18.80 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૮:૩૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૧૮:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 46.211.119.8 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૧૮:૩૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૧૮:૨૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Hasley (meta.wikimedia.org)એ 188.232.124.128 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૧૮:૨૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૧૮:૧૨, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Masti (meta.wikimedia.org)એ 80.215.65.32 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ મે ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૧૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૧૭:૪૪, ૧૮ મે ૨૦૨૨: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org)એ 185.225.28.44 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૮ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૭:૪૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: <!-- VPN (IKE) on port 500 -->)
 • ૧૪:૫૦, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 62.4.57.106 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૨ તારીખે ૧૪:૫૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૦૯:૨૩, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Stryn (meta.wikimedia.org)એ 36.85.110.209 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ મે ૨૦૨૨ તારીખે ૦૯:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse: Long-term abuse)
 • ૦૬:૪૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 187.224.3.65 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૦૬:૪૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૦૧:૨૧, ૧૮ મે ૨૦૨૨: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org)એ 94.245.129.227 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૫ મે ૨૦૨૨ તારીખે ૦૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૦૦:૨૭, ૧૮ મે ૨૦૨૨: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org)એ 181.37.16.79 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ મે ૨૦૨૨ તારીખે ૦૬:૪૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • ૦૦:૧૪, ૧૮ મે ૨૦૨૨: AntiCompositeNumber (meta.wikimedia.org)એ 24.47.239.83 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૫ મે ૨૦૨૨ તારીખે ૦૦:૧૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૧:૪૭, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 223.204.220.19 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૪૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૪૬, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 178.33.119.196 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૪૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૪૫, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 223.204.248.249 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૪૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૪૩, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 184.22.215.153 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૪૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૪૨, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 106.10.0.0/19 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૪૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૪૧, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 122.99.128.0/17 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૪૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૩૯, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 112.120.251.52 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૩૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૩૮, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 113.108.148.102 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૩૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૩૮, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 175.154.22.164 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૩૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૩૭, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 223.204.222.36 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૩૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected: spambot)
 • ૨૧:૩૫, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 223.71.22.17 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૩૪, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 183.134.199.108 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૩૪, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 62.4.0.0/19 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૩૨, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 103.75.184.179 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૩૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૨૮, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 168.151.141.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૨૭, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 168.151.142.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૪ તારીખે ૨૧:૨૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૨૫, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 114.215.187.104 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 179.214.191.191 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૨૩, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 136.169.223.36 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૨૧, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 103.240.99.95 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૨૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૨૦, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 185.183.51.254 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૨૧:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૧૮, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 105.213.102.2 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૧૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૧૬, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 121.204.252.75 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૧૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૧:૧૦, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 93.185.112.0/20 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૨૧:૧૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૨૦:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 95.72.118.225 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૨૦:૫૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૧૭:૫૫, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 202.57.5.38 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૭:૫૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: abused by spambots)
 • ૧૬:૦૦, ૧૭ મે ૨૦૨૨: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 102.191.90.59 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૬:૦૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ૧૪:૪૩, ૧૭ મે ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 2.57.169.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ તારીખે ૧૪:૪૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૪:૪૨, ૧૭ મે ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 109.195.51.228 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૨ તારીખે ૧૪:૪૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૪:૪૨, ૧૭ મે ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 125.214.253.46 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ જૂન ૨૦૨૨ તારીખે ૧૪:૪૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse: request)
 • ૧૪:૪૧, ૧૭ મે ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 45.196.147.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ તારીખે ૧૪:૪૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૪:૪૧, ૧૭ મે ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 193.19.186.253 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ તારીખે ૧૪:૪૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • ૧૪:૪૦, ૧૭ મે ૨૦૨૨: علاء (meta.wikimedia.org)એ 176.31.0.0/16 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ તારીખે ૧૪:૪૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
(નવામાં નવું | જુનામાં જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)