વૈશ્વિક જૂથ વ્યવસ્થા

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

GroupRights
દુરુપયોગ ગરણી મદદગાર
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • દુરુપયોગ ગાળકોમાં ફેરફાર કરો (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
API high limit requestors
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
CAPTCHA exemptions
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
સ્થાપકો
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • તેમના ખાતા સંમિલીત કરો (centralauth-merge)
 • નવા સભ્ય ખાતા ખોલો (createaccount)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • પાનાઓમાં ફેરફાર કરો (edit)
 • વૈશ્વીક પ્રતિબંધો દરગુજર કરો (globalblock-exempt)
 • અન્ય વિકિમાંથી પાના આયાત કરો (import)
 • ચઢાવેલી ફાઇલ પરથી આ પાનું આયાત કરો. (importupload)
 • IP દ્વારા, સ્વયં ચાલિત રીતે અને સમૂહ રોકને અવગનીને આગળ વધો (ipblock-exempt)
 • નાના ફેરફાર તરીકે નોઁધો (minoredit)
 • પાનું ખસેડો (move)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • પુષ્ટિકરણ ન થયેલ પાનાની સાઇટ સંબંધી માહિતી મીટાવો. (purge)
 • પાના વાંચો (read)
 • ચોક્કસ પાનામાં જે છેલ્લા સભ્યએ ફેરફારો કર્યાં હોય તેને ઝડપથી ઉલટાવો (rollback)
 • અન્ય સભ્યોને ઈ-મેલ મોકલો (sendemail)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • ટોર ઍક્ઝીટ નોડ ના સ્વયંચાલી પ્રતિબંધને અવગણો (torunblocked)
 • ન જોવાતા પાનાની યાદી જુઓ (unwatchedpages)
 • ફાઇલ ચડાવો (upload)
 • View files and pages in the ચિત્ર and ચિત્રની ચર્ચા namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • તમારી પોતાની અંગત માહિતી જુઓ (દા.ત. ઇમેલ સરનામું, ખરું નામ) (viewmyprivateinfo)
 • તમારી પોતાની ધ્યાનસૂચી જુઓ (viewmywatchlist)
વૈશ્વિક બોટો
(management | સભ્યોની યાદી)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: Global bot wikis
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • Have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • આને સ્વયં ચાલિત પ્રિયા ગણો (bot)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • ચર્ચાના પાનામાં લઘુ ફેરફારો તરીકે કરેલ ફેરફારની સૂચના ન મોકલાશે. (nominornewtalk)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • લેખન API વાપરો (writeapi)
Global deleters
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • પાનું હટાવો (delete)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • હટાવેલ પાનું પુનર્જીવીત કરો (undelete)
Global Flow creators
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • પાનું ખસેડો (move)
 • મૂળ સભ્ય પાના હટાવો (move-rootuserpages)
 • પાનાઓને તેમના ઉપ પાના સાથે ખસેડો. (move-subpages)
વૈશ્વિક ઇન્ટરફેસ સંપાદકો
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • પાનાઓમાં ફેરફાર કરો (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
 • પાનામાં "માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો" તરીકે ફેરફાર કરો (editprotected)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • અન્ય સભ્યોની CSS ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (editusercss)
 • અન્ય સભ્યોની JavaScript ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjs)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • સંરક્ષણ સ્તર બદલો અને ધોધાકાર-સંરક્ષિત પાનાઓમાં ફેરફાર કરો. (protect)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
Global IP block exemptions
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • વૈશ્વીક પ્રતિબંધો દરગુજર કરો (globalblock-exempt)
 • ટોર ઍક્ઝીટ નોડ ના સ્વયંચાલી પ્રતિબંધને અવગણો (torunblocked)
વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • ઉલટાવનારા અને બોટ ફેરફારો નોંધો (markbotedits)
 • પાનું ખસેડો (move)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • તાજા ફેરફારો અને ચોકીયાત નોંધ જુઓ (patrolmarks)
 • ચોક્કસ પાનામાં જે છેલ્લા સભ્યએ ફેરફારો કર્યાં હોય તેને ઝડપથી ઉલટાવો (rollback)
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
વૈશ્વિક પ્રબંધકો
(management | સભ્યોની યાદી)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • દુરુપયોગ ગાળકોમાં ફેરફાર કરો (abusefilter-modify)
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • આ સભ્ય દ્વારા થનાર ફેરફાર પ્રતિબંધીત કરો (block)
 • સભ્યના ઇ-મેલ મોકલવા પર પ્રતિબંધ મૂકો (blockemail)
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • પાનું હટાવો (delete)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • પાના પરના અમુક ખાસ સંપાદનો હટાવો કે પુનર્જીવીત કરો (deleterevision)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
 • પાનામાં "માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો" તરીકે ફેરફાર કરો (editprotected)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • અન્ય સભ્યોની CSS ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (editusercss)
 • અન્ય સભ્યોની JavaScript ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjs)
 • અન્ય સભ્યોની JSON ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • અન્ય વિકિમાંથી પાના આયાત કરો (import)
 • IP દ્વારા, સ્વયં ચાલિત રીતે અને સમૂહ રોકને અવગનીને આગળ વધો (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • ઉલટાવનારા અને બોટ ફેરફારો નોંધો (markbotedits)
 • પાનાનો ઇતિહાસ વિલિન કરો (mergehistory)
 • પાનું ખસેડો (move)
 • શ્રેણી પાનાંઓ ખસેડો (move-categorypages)
 • મૂળ સભ્ય પાના હટાવો (move-rootuserpages)
 • પાનાઓને તેમના ઉપ પાના સાથે ખસેડો. (move-subpages)
 • ફાઈલો હટાવો (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • છેતરામણી પરિક્ષણની ઉપરવટ જાવ (override-antispoof)
 • અન્યો ના ફેરફારો નીરીક્ષીત અંકિત કરો (patrol)
 • સંરક્ષણ સ્તર બદલો અને ધોધાકાર-સંરક્ષિત પાનાઓમાં ફેરફાર કરો. (protect)
 • વિહરમાન ફાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload)
 • સભ્ય દ્વારા જાતે ચઢાવેલી તાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload-own)
 • સર્વસામાન્ય સ્થાનીયા દ્રશ્યશ્રાવ્ય ફાઈલ સંચને અવગણી આગળ વધો. (reupload-shared)
 • ચોક્કસ પાનામાં જે છેલ્લા સભ્યએ ફેરફારો કર્યાં હોય તેને ઝડપથી ઉલટાવો (rollback)
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • હટાવેલ પાનું પુનર્જીવીત કરો (undelete)
 • ન જોવાતા પાનાની યાદી જુઓ (unwatchedpages)
 • ફાઇલ ચડાવો (upload)
New wikis importers
(management | સભ્યોની યાદી)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • પાનું હટાવો (delete)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
 • પાનામાં "માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો" તરીકે ફેરફાર કરો (editprotected)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • અન્ય વિકિમાંથી પાના આયાત કરો (import)
 • ચઢાવેલી ફાઇલ પરથી આ પાનું આયાત કરો. (importupload)
 • પાનું ખસેડો (move)
 • પાનાઓને તેમના ઉપ પાના સાથે ખસેડો. (move-subpages)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • સંરક્ષણ સ્તર બદલો અને ધોધાકાર-સંરક્ષિત પાનાઓમાં ફેરફાર કરો. (protect)
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • હટાવેલ પાનું પુનર્જીવીત કરો (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Ombuds
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • દુરુપયોગ લોગમાં ખાનગી માહિતી જુઓ (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • નિજી લોગ જુઓ (suppressionlog)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
Recursive export
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • ૫ સ્તર સુધી જોડાયેલ પાના સહીત પાના નિકાસ કરો (override-export-depth)
કર્મચારીઓ
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • દુરુપયોગ ગાળકોમાં ફેરફાર કરો (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • દુરુપયોગ લોગમાં ખાનગી માહિતી જુઓ (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • લાંબા ઇતિહાસ વાળા પાના હટાવો (bigdelete)
 • આ સભ્ય દ્વારા થનાર ફેરફાર પ્રતિબંધીત કરો (block)
 • સભ્યના ઇ-મેલ મોકલવા પર પ્રતિબંધ મૂકો (blockemail)
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • તેમના ખાતા સંમિલીત કરો (centralauth-merge)
 • વૈશ્વિક ખાતાઓને છૂટા પાડો (centralauth-unmerge)
 • કેંદ્રીય સૂચનાનું વ્યવસ્થાપન (centralnotice-admin)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • પાનું હટાવો (delete)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • પાના પરના અમુક ખાસ સંપાદનો હટાવો કે પુનર્જીવીત કરો (deleterevision)
 • પાનાઓમાં ફેરફાર કરો (edit)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
 • પાનામાં "માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો" તરીકે ફેરફાર કરો (editprotected)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • અન્ય સભ્યોની CSS ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (editusercss)
 • અન્ય સભ્યોની JavaScript ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjs)
 • અન્ય સભ્યોની JSON ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
 • વૈશ્વીક પ્રતિબંધો દરગુજર કરો (globalblock-exempt)
 • વૈશ્વીક પ્રતિબંધને સ્થાનીય સ્તરે હટાવો (globalblock-whitelist)
 • સભ્યનામ પર પ્રતિબંધ મૂકો જેથી તે લોકોને ન દેખાય. (hideuser)
 • અન્ય વિકિમાંથી પાના આયાત કરો (import)
 • ચઢાવેલી ફાઇલ પરથી આ પાનું આયાત કરો. (importupload)
 • IP દ્વારા, સ્વયં ચાલિત રીતે અને સમૂહ રોકને અવગનીને આગળ વધો (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • પાનું ખસેડો (move)
 • મૂળ સભ્ય પાના હટાવો (move-rootuserpages)
 • પાનાઓને તેમના ઉપ પાના સાથે ખસેડો. (move-subpages)
 • ફાઈલો હટાવો (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • છેતરામણી પરિક્ષણની ઉપરવટ જાવ (override-antispoof)
 • તાજા ફેરફારો અને ચોકીયાત નોંધ જુઓ (patrolmarks)
 • સંરક્ષણ સ્તર બદલો અને ધોધાકાર-સંરક્ષિત પાનાઓમાં ફેરફાર કરો. (protect)
 • પુષ્ટિકરણ ન થયેલ પાનાની સાઇટ સંબંધી માહિતી મીટાવો. (purge)
 • વિહરમાન ફાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload)
 • સર્વસામાન્ય સ્થાનીયા દ્રશ્યશ્રાવ્ય ફાઈલ સંચને અવગણી આગળ વધો. (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • ચોક્કસ પાનામાં જે છેલ્લા સભ્યએ ફેરફારો કર્યાં હોય તેને ઝડપથી ઉલટાવો (rollback)
 • અન્ય સભ્યોને ઈ-મેલ મોકલો (sendemail)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • નિજી લોગ જુઓ (suppressionlog)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • કોઈપણ સભ્યએ પાનાઓ પર કરેલાં ચોક્કસ ફેરફારો જુઓ, સંતાડો કે દેખાતા કરો (suppressrevision)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • તમને જાતે જ અપ્રતિબંધિત કરો (unblockself)
 • હટાવેલ પાનું પુનર્જીવીત કરો (undelete)
 • ન જોવાતા પાનાની યાદી જુઓ (unwatchedpages)
 • ફાઇલ ચડાવો (upload)
 • URL પરથી ફાઇલ ચઢાવો (upload_by_url)
કારભારીઓ
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • દુરુપયોગ ગાળકોમાં ફેરફાર કરો (abusefilter-modify)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • લાંબા ઇતિહાસ વાળા પાના હટાવો (bigdelete)
 • આ સભ્ય દ્વારા થનાર ફેરફાર પ્રતિબંધીત કરો (block)
 • સભ્યના ઇ-મેલ મોકલવા પર પ્રતિબંધ મૂકો (blockemail)
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • તેમના ખાતા સંમિલીત કરો (centralauth-merge)
 • કેંદ્રીય સૂચનાનું વ્યવસ્થાપન (centralnotice-admin)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • નવા સભ્ય ખાતા ખોલો (createaccount)
 • પાના બનાવો ( જે ચર્ચા પાના ન હોય) (createpage)
 • ચર્ચાનું પાનું બનાવો (createtalk)
 • પાનું હટાવો (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • પાના પરના અમુક ખાસ સંપાદનો હટાવો કે પુનર્જીવીત કરો (deleterevision)
 • પાનાઓમાં ફેરફાર કરો (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
 • તમારી પોતાની પ્રાથમિકતાઓમાં ફેરફાર કરો (editmyoptions)
 • પાનામાં "માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો" તરીકે ફેરફાર કરો (editprotected)
 • Edit pages protected as "માત્ર આપમેળે ખાતરી થયેલા સભ્યોને માન્ય રાખો" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • અન્ય સભ્યોની CSS ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (editusercss)
 • અન્ય સભ્યોની JavaScript ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjs)
 • અન્ય સભ્યોની JSON ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • વૈશ્વીક પ્રતિબંધો દરગુજર કરો (globalblock-exempt)
 • વૈશ્વીક પ્રતિબંધને સ્થાનીય સ્તરે હટાવો (globalblock-whitelist)
 • Use GWToolset (gwtoolset)
 • સભ્યનામ પર પ્રતિબંધ મૂકો જેથી તે લોકોને ન દેખાય. (hideuser)
 • અન્ય વિકિમાંથી પાના આયાત કરો (import)
 • ચઢાવેલી ફાઇલ પરથી આ પાનું આયાત કરો. (importupload)
 • IP દ્વારા, સ્વયં ચાલિત રીતે અને સમૂહ રોકને અવગનીને આગળ વધો (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • ઉલટાવનારા અને બોટ ફેરફારો નોંધો (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • પાનાનો ઇતિહાસ વિલિન કરો (mergehistory)
 • પાનું ખસેડો (move)
 • શ્રેણી પાનાંઓ ખસેડો (move-categorypages)
 • મૂળ સભ્ય પાના હટાવો (move-rootuserpages)
 • પાનાઓને તેમના ઉપ પાના સાથે ખસેડો. (move-subpages)
 • ફાઈલો હટાવો (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ. (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • છેતરામણી પરિક્ષણની ઉપરવટ જાવ (override-antispoof)
 • ભાષાંતર માટેનાં પાનાઓનાં સંસ્કરણો ચિહ્નિત કરો (pagetranslation)
 • અન્યો ના ફેરફારો નીરીક્ષીત અંકિત કરો (patrol)
 • તાજા ફેરફારો અને ચોકીયાત નોંધ જુઓ (patrolmarks)
 • સંરક્ષણ સ્તર બદલો અને ધોધાકાર-સંરક્ષિત પાનાઓમાં ફેરફાર કરો. (protect)
 • પુષ્ટિકરણ ન થયેલ પાનાની સાઇટ સંબંધી માહિતી મીટાવો. (purge)
 • સભ્યોના નામ બદલો (renameuser)
 • વિહરમાન ફાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload)
 • સભ્ય દ્વારા જાતે ચઢાવેલી તાઇલ પર પુનર્લેખન કરો (reupload-own)
 • સર્વસામાન્ય સ્થાનીયા દ્રશ્યશ્રાવ્ય ફાઈલ સંચને અવગણી આગળ વધો. (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • ચોક્કસ પાનામાં જે છેલ્લા સભ્યએ ફેરફારો કર્યાં હોય તેને ઝડપથી ઉલટાવો (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • નિજી લોગ જુઓ (suppressionlog)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • ટોર ઍક્ઝીટ નોડ ના સ્વયંચાલી પ્રતિબંધને અવગણો (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • Import offline translations (translate-import)
 • Manage message groups (translate-manage)
 • Review translations (translate-messagereview)
 • તમને જાતે જ અપ્રતિબંધિત કરો (unblockself)
 • હટાવેલ પાનું પુનર્જીવીત કરો (undelete)
 • ન જોવાતા પાનાની યાદી જુઓ (unwatchedpages)
 • ફાઇલ ચડાવો (upload)
 • URL પરથી ફાઇલ ચઢાવો (upload_by_url)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
 • લેખન API વાપરો (writeapi)
સિસ્ટમ સંચાલકો
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • દુરુપયોગ ગાળકોમાં ફેરફાર કરો (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. (autoconfirmed)
 • પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો (autopatrol)
 • લાંબા ઇતિહાસ વાળા પાના હટાવો (bigdelete)
 • આ સભ્ય દ્વારા થનાર ફેરફાર પ્રતિબંધીત કરો (block)
 • સભ્યના ઇ-મેલ મોકલવા પર પ્રતિબંધ મૂકો (blockemail)
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • વૈશ્વીક ખાતું સ્થગિત કે અસ્થગિત કરો (centralauth-lock)
 • તેમના ખાતા સંમિલીત કરો (centralauth-merge)
 • Rename global accounts (centralauth-rename)
 • વૈશ્વીક ખાતાને નાબૂદ કરો કે છુપાવો (centralauth-suppress)
 • વૈશ્વિક ખાતાઓને છૂટા પાડો (centralauth-unmerge)
 • પાનું હટાવો (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • પાના પરના અમુક ખાસ સંપાદનો હટાવો કે પુનર્જીવીત કરો (deleterevision)
 • પાનાઓમાં ફેરફાર કરો (edit)
 • સભ્ય સંભાષણ પટલમાં ફેરફાર કરો (editinterface)
 • પાનામાં "માત્ર પ્રબંધકોને માન્ય રાખો" તરીકે ફેરફાર કરો (editprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • અન્ય સભ્યોની CSS ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (editusercss)
 • અન્ય સભ્યોની JavaScript ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjs)
 • અન્ય સભ્યોની JSON ફાઇલમાં ફેરફાર કરો (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • વૈશ્વિક સમૂહોમાં સભ્યપદમાં ફેરફાર કરો (globalgroupmembership)
 • વૈશ્વીક સમૂહનું વ્યવસ્થાપન (globalgrouppermissions)
 • IP દ્વારા, સ્વયં ચાલિત રીતે અને સમૂહ રોકને અવગનીને આગળ વધો (ipblock-exempt)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • ૫ સ્તર સુધી જોડાયેલ પાના સહીત પાના નિકાસ કરો (override-export-depth)
 • સભ્યોના નામ બદલો (renameuser)
 • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો (skipcaptcha)
 • પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • તમને જાતે જ અપ્રતિબંધિત કરો (unblockself)
 • હટાવેલ પાનું પુનર્જીવીત કરો (undelete)
 • URL પરથી ફાઇલ ચઢાવો (upload_by_url)
 • બધા સભ્યોના હક્કોમાં ફેરફાર કરો (userrights)
 • અન્ય વિકિ પરના સભ્યોના હક્કો સંપાદિત કરો. (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • પાના વાંચો (read)
WMF Ops Monitoring
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • આને સ્વયં ચાલિત પ્રિયા ગણો (bot)
WMF સંસોધકો
(management | સભ્યોની યાદી)
This group is active on all wikis.
 • દુરુપયોગ લોગ જુઓ (abusefilter-log)
 • વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • દુરુપયોગ ગળણી જુઓ (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API ક્વેરીઝની ચઢિયાતી સીમા વાપરો (apihighlimits)
 • હટાવેલા પાનાની શોધ (browsearchive)
 • હટાવેલા ઇતિહાસ પ્રવેશ નોંધ જુઓ. સંલગ્ન અક્ષરદેહ વિના. (deletedhistory)
 • રદ્દ કરાયેલ લેખ અને રદ્દીકરણ વચ્ચેના ફેરફારો વાંચો (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • નિજી લોગ જુઓ (suppressionlog)
 • હટાવેલ પાનું પુનર્જીવીત કરો (undelete)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)