સુરક્ષિત ચૂંટણી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચે ચૂંટણીઓની યાદી છે.

નામ આરંભ તારીખ અંતિમ તારીખ  
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification (Jan 2023) ૦૦:૦૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ ૦૦:૦૦, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 ૦૦:૦૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ ૦૦:૦૦, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification ૦૦:૦૦, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨ ૦૦:૦૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૨
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 ૦૦:૦૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 ૦૦:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧
DWalden Cookie Duplicate Test ૦૦:૦૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
DWalden Cookie Duplicate Test 2 ૦૦:૦૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
DWalden Test Election Foobar ૦૦:૦૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list ૦૦:૦૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
DWalden STV Election Test 456 ૦૦:૦૦, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
DWalden STV Election Test 123 ૦૦:૦૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis ૦૦:૦૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List ૦૦:૦૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
II Poll for favorite fruit candidate ૦૦:૦૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
DWalden Test STV Election 1 ૦૦:૦૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
JS - Testing with encryption ૦૦:૦૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
II_choose your sports All wikis ૦૦:૦૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
TESTING T287859 - DO NOT VOTE ૦૦:૦૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
STV 2 ૦૦:૦૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
Testing T287780 3 ૦૦:૦૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ૦૦:૦૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧
Wikimedia Foundation Elections 2013 ૦૦:૦૦, ૮ જૂન ૨૦૧૩ ૨૩:૫૯, ૨૨ જૂન ૨૦૧૩
Personal image filter referendum, 2011 ૦૦:૦૦, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧ ૨૩:૫૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ૦૦:૦૦, ૨૯ મે ૨૦૧૧ ૨૩:૫૯, ૧૨ જૂન ૨૦૧૧
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 ૧૨:૦૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯ ૨૩:૫૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯
Wikimedia license update vote 2009 ૧૨:૦૦, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯ ૧૨:૦૦, ૩ મે ૨૦૦૯
Test vote ૧૨:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૦૯ ૧૨:૦૦, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯